Cobactan LC 75mg/8g intramamarna mast


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Cobactan LC intramamarna mast; 75mg/8g; injektor, 15x8g

  • ATC: QJ51DE90
  • EAN: 8713184046734
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Cobactan LC intramamarna mast uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Cobactan LC na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Cobactan LC kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00342-22-001 od 30.06.2023. za lek

Cobactan LC, intramamarna mast, 75 mg/8 g, 15 x 8 g

UPUTSTVO ZA LEK

Cobactan LC, intramamarna mast, 75 mg/8g, 15 x 8 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim, Nemačka

Podnosilac zahteva:

TURANGO D.O.O.

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00342-22-001 od 30.06.2023. za lek

Cobactan LC, intramamarna mast, 75 mg/8 g, 15 x 8 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

TURANGO D.O.O.Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International GmbHFeldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim, Nemačka

IME LEKA

Cobactan LC

cefkvinom 75 mg/ 8gintramamarna mastza mlečne krave u laktaciji

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Sadržaj jednog intramamarnog šprica od 8 g:

Aktivna supstanca:

Cefkvinom-sulfat

Pomoćne susptance:

Parafin beli, meki; parafin, tečni

INDIKACIJE

Za terapiju kliničkog mastitisa kod mlečnih krava u laktaciji prouzrokovanog sa organizmima osetljivim na cefkvinom:

Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus i

Esherichia coli.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje životinjama kod kojih je poznata preosetljivost na cefalosporinske antibiotike i ostale β-laktamske antibiotike.Ne koristiti vlažne maramice za čišćenje vimena ako postoje lezije na papilama.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod životinja su veoma retko nakon davanja ovog leka zabeležene anafilaktičke reakcije.

Broj rešenja:

323-01-00342-22-001 od 30.06.2023. za lek

Cobactan LC, intramamarna mast, 75 mg/8 g, 15 x 8 g

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mlečne krave u laktaciji

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Sadržaj jednog intramamarnog šprica treba infundovati kroz sisni kanal inficirane četvrti vimena na svakih 12 sati tokom tri uzastupne muže.Lek se primenjuje intramamarno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Isprazniti mleko iz zahvaćene četvrti vimena. Nakon temeljnog čišćenja i dezinfekcije sisa i sisnog otvora sa vlažnim maramicama, koje se nalaze u pakovanju, pažljivo istisnuti sadržaj jednog šprica u svaku zahvaćenu četvrt vimena. Laganom masažom sisa i vimena rasporediti aplikovani lek.Intramamarni špric se koristi jednokratno.

KARENCA

dana 120 sati.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe:

Broj rešenja:

323-01-00342-22-001 od 30.06.2023. za lek

Cobactan LC, intramamarna mast, 75 mg/8 g, 15 x 8 g

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Lek Cobactan LC treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećane rezistencije bakterija.Uvek kada je to moguće, Cobactan LC treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Primena ovog leka treba da se bazira na rezultatima antibiograma. Neodgovarajuća primena može dovesti do porasta prevalence bakterijske rezistencije na cefkvinom sa jedne strane, a sa druge strane do smanjenja terapijske efikasnosti sa cefalosporinima, zbog moguće unakrsne rezistencije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati alergiju nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta kožom. Preosetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne preosetljivosti na cefalosporin i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.Rukujte ovim lekom sa velikom pažnjom izbegavajući izlaganje, uz poštovanje svih preporučenihmera predostrožnosti.Ukoliko se nakon izlaganja pojave simptomi poput crvenila kože, potražite savet lekara i pokažite lekaru ovo upozorenje. Otok lica, usana i kapaka, ili otežano disanje su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.Treba oprati ruke nakon korišćenja vlažnih maramica i nositi zaštitne rukavice ako postoji ili se sumnja na iritaciju kože izopropil alkoholom.Intramamarni špric se koristi jednokratno. Delimično iskorišćen špric treba odbaciti.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek je namenjen za primenu tokom laktacije. Nema dostupnih informacija koje bi ukazivale na postojanje reproduktivne toksičnosti uključujući teratogenost kod goveda. U ispitivanjima reproduktivne toksičnosti na laboratorijskim životinjama nije otkriven uticaj na reprodukciju ili teratogeni potencijal.

Interakcije

Poznato je da postoji unakrsna osetljivost na cefalosporine kod bakterija osetljivih nacefalosporinsku grupu antibiotika.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.

Predoziranje

Mogućnost predoziranja je malo verovatna s obzirom na pakovanje i oblik leka.

Broj rešenja:

323-01-00342-22-001 od 30.06.2023. za lek

Cobactan LC, intramamarna mast, 75 mg/8 g, 15 x 8 g

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric aplikator sa klipom sačinjen od polietilena i zaštitnom kapicom od polietilena.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 15 injektora i 15 vlažnih maramica.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00342-22-001 od 30.06.2023.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji