Coffeinum cum natrii benzoate 250mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Coffeinum cum natrii benzoate rastvor za injekciju; 250mg/mL; bočica, 5x10mL

  • ATC: QN06BC01
  • EAN: 8606006133265
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Coffeinum cum natrii benzoate rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Coffeinum cum natrii benzoate na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Coffeinum cum natrii benzoate kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00048-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5x10 ml

323-01-00047-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1x50 ml

UPUTSTVO ZA LEK

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5 x 10 ml

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1 x 50 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00048-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5x10 ml

323-01-00047-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1x50 ml

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

IME LEKA

Coffeinum cum natrii benzoate

kofein 250 mg/ml

rastvor za injekcijuza konje, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Natrijum-benzoat

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

INDIKACIJE

Primena leka COFFEINUM CUM NATRII BENZOATE indikovana je u sledećim slučajevima:

kolapsna stanja kod zaraznih bolesti, umora i napora

depresija respiratornog centra disanja uključujući i onu koja nastaje posle primene

depresora CNS-a opšti anestetici, barbiturati, opiodni analgetici

neonatalna depresija respiracije asfiksija, iscrpljenost i iznemoglost u toku bolesti

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje kod:

Broj rešenja:

323-01-00048-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5x10 ml

323-01-00047-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1x50 ml

paraliza perifernih krvnih sudova

motorne prenadraženosti.

Primena kofeina je kontraindikovana kod trkačkih konja najmanje 10 dana pre trke.

NEŽELJENA DEJSTVA

Tremor, povraćanje, konvulzije, hipotenzija, ekstrasistole, aritmija i poliurija.Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, svinje, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje subkutanom, intramuskularnom ili intravenskom injekcijom.

Lek Coffeinum cum natrii benzoate primenjuje se u sledećim dozama:Konji, goveda:

2.- 3 ml / 100 kg t.m.

Telad, ždrebad, ovce, svinje, psi, mačke:

0,2 – 0,25 ml / 10 kg t.m.

Aplikacija se vrši po potrebi, a doza može da se ponovi u toku dana 1,5 - 2 sata od prve aplikacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse i dezinfikovati kožu na mestu injiciranja leka. Na mestu subkutane aplikacije može da se javi prolazni otok i bol, pa se preporučuje prethodno razblaživanje ovog leka vodom za injekcije u odnosu 1:4. Na jednom injekcionom mestu i.m. može se dati najviše:

konjima i govedima 10 ml leka

psima i mačkama 1-2 ml leka

Kod konja sa tamnom bojom dlake dorati, vranci na mestu s.c. aplikacije dlaka ponekad pobledi.

1.. KARENCA

Nula 0 dana.

Broj rešenja:

323-01-00048-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5x10 ml

323-01-00047-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1x50 ml

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

upotrebiti odmah.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema ograničenja.

Interakcije

Kofein je sinergista sa preparatima digitalisa, adrenergičkim β stimulatorima i preparatima kalcijuma, pa ga treba oprezno davati sa ovim lekovima.

Inkompatibilnost

Lek ne primenjivati u infuzijama ili injekcijama zajedno sa hlorpromazinom, promazinom, prometazinom, simpatikomimeticima i tetraciklinima.

1.. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Bočica od 10 ml: Tip I staklena bočica sa 10 ml rastvora za injekciju, zatvorena hlorbutilnim gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom. Ukupno 5x10 ml 5 bočica u kartonskoj kutiji.Bočica od 50 ml: Tip II staklena bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, zatvorena hlorbutilnim gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom. Ukupno 50 ml bočica u kartonskoj kutiji.

Broj rešenja:

323-01-00048-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 5x10 ml

323-01-00047-18-001 od 26.07.2018. za lek

Coffeinum cum natrii benzoate, rastvor za injekciju, 250 mg/ml, 1x50 ml

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

5x10 ml: 323-01-00048-18-0011x50 ml: 323-01-00047-18-001

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji