COLIGEN G - 100 100mg/g oralni prašak


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo COLIGEN G - 100 oralni prašak; 100mg/g; kesa, 1x1kg

  • ATC: QA07AA91
  • EAN: 8606008600673
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

COLIGEN G - 100 oralni prašak uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za COLIGEN G - 100 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za COLIGEN G - 100 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00040-20-001 od 28.09.2020. za lek

COLIGEN G - 100, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg

UPUTSTVO ZA LEK

COLIGEN G - 100, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

FISH CORP. 2000 D.O.O.

Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

FISH CORP. 2000 D.O.O.

Nebojšina 41, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00040-20-001 od 28.09.2020. za lek

COLIGEN G - 100, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FISH CORP. 2000 D.O.O.Nebojšina 41, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

FISH CORP. 2000 D.O.O.Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija

IME LEKA

COLIGEN G - 100

100 mg/goralni prašakza svinjegentamicin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Gentamicin-sulfat

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat

INDIKACIJE

Gentamicin je aminoglikozidni antibiotik koji ima širi antibakterijski spektar u odnosu na druge antibiotike iz te grupe. Primenjuje se peroralno za lečenje bakterijskih crevnih infekcija.COLIGEN G - 100 je indikovan za lečenje gastrointestinalnih infekcija svinja prouzrokovanih sa

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne treba koristiti kod životinja preosetljivih na gentamicin i kod životinja sa obolelim bubrezima.

Broj rešenja: 323-01-00040-20-001 od 28.09.2020. za lek

COLIGEN G - 100, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg

NEŽELJENA DEJSTVA

retkim slučajevima je moguće da i posle peroralne primene dođe do ispoljavanja alergijskih reakcija na gentamicin. Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara. Posle primene u toku dužeg vremenskog perioda i u većim dozama, gentamicin može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenje sluha i ravnoteže, a mogući su i nefrotoksični efekti.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:

upotreba dodavanjem u vodu za piće.

Doziranje:

g jedna kafena kašika preparata 500 mg gentamicina na 10 L vode za piće. Terapija

traje 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom. Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini rastvora.Upotrebiti u roku od 24 sata od rastvaranja u vodi za piće.

KARENCA

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe:

Broj rešenja: 323-01-00040-20-001 od 28.09.2020. za lek

COLIGEN G - 100, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće:

24 sata, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek se ne koristi kod svinja tokom graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje pripremaju rastvor sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja lekaza životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Primena leka se ne preporučuje tokom graviditeta i laktacije. Iako se slabo resorbuje posle peroralne primene, gentamicin veoma dobro prodire kroz placentalnu barijeru i ulazi u fetalni krvotok, pa primenjen u ranom graviditetu u visokim dozama i u dužem vremenskom periodu može oštetiti statoakustički nerv kod mladunčadi.

Interakcije

COLIGEN G-100 ne treba primenjivati istovremeno sa miorelaksantnim lekovima, opštim anesteticima, neuromuskularnim blokatorima, potencijalno nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima i diureticima.

Predoziranje

Zbog velike terapijske širine, predoziranje gentamicinom je teško. U slučajevima značajnog prekoračenja doze i primene u toku dužeg vremenskog perioda, moguća je pojava oštećenja sluha i ravnoteže, kao i oštećenje bubrega i reakcije preosetljivosti. Terapija je simptomatska.

Inkompatibilnost

Gentamicin je inkompatibilan sa natrijum bikarbonatom, jer može doći do oslobađanja ugljen-dioksida reakcija neutralizacije. Obzirom da su,

in vitro,

neki aminoglikozidi inkompatibilni sa

nekim beta laktamskim antibioticima, ove lekove, ako su neophodni, treba davati odvojeno. Gentamicin i druge aminoglikozide ne treba mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

Broj rešenja: 323-01-00040-20-001 od 28.09.2020. za lek

COLIGEN G - 100, oralni prašak, 100 mg/g, 1 x 1 kg

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg oralnog praška.Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner sa poklopcem u kome se nalazi kesa sa 1 kg oralnog praška i Uputstvo za lek.

ATCvet kod

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00040-20-001 od 28.09.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji