CTC-oblets 1000mg intrauterina tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CTC-oblets intrauterina tableta; 1000mg; blister, 100x1kom

 • Proizvođač: V.M.D. N.V. - Belgija
 • Nosilac dozvole: MARLO FARMA DOO
 • Broj dozvole: 323-01-00408-18-001
 • Istek dozvole: 2024-07-23
 • Zemlja porekla: Belgija
 • Lek sadrži: hlortetraciklin
 • ATC: QG51AA02
 • EAN: 8600103185165
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CTC-oblets intrauterina tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CTC-oblets na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CTC-oblets kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00408-18-001 od 23.07.2019. za lek CTC- oblets, intrauterina tableta 1000 mg, blister, 100 x1 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

CTC- oblets, intrauterina tableta 1000 mg, blister, 100 x1 tableta

za primenu na životinjama

Proizvođač:

V.M.D. n.v. Belgija

Hoge Mauw 900 , B-2370 Arendonk ,Belgija

Podnosilac zahteva:

Provet D.O.O.

Nikolaja Gogolja 48, Beograd

Broj rešenja: 323-01-00408-18-001 od 23.07.2019. za lek CTC- oblets, intrauterina tableta 1000 mg, blister, 100 x1 tableta

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Provet D.O.O. Nikolaja Gogolja 48, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VMD n.v.Hoge Mauw 900 Arendonk, Belgija

IME LEKA

CTC - oblets 1000mgintrauterina tabletaza krave hlortetraciklin u obliku hlortetraciklin-hidrohlorida

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intrauterina tableta sadrži:

Aktivna supst

Hlortetraciklin - hidrohlorid............. 1000 mg

Pomoćne supstance:

Laktoza,monohidrat; akacija, prašak; skrob, pšenični; talk; magnezijum – stearat.

Duguljasta, ovalna tableta žute boje

INDIKACIJE

Za kontrolu infekcija materice posle teškog prirodnog teljenjanepravilan položaj ploda,krupan plod,blizanci ili neprirodnog odnosno carskog reza.Indikovan je i za kontrolu infekcija uterusa kod zaostajanja placente, kao i za lečenje puerperalnih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod teških poremećaja funkcije bubrega i jetre kao i kod životinja sa poznatom preosetljivošću na tetracikline.

NEŽELJENA DEJSTVA

Samo ponekad može da se javi preosetljivost na ovaj lek.

Broj rešenja: 323-01-00408-18-001 od 23.07.2019. za lek CTC- oblets, intrauterina tableta 1000 mg, blister, 100 x1 tableta

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Pojedinačna primena dve intrauterine tablete što je moguće dalje u matericu nakon što je vulva temeljno oprana i dezinfikovana. Tablete se moraju staviti uz korišćenje dugačke plastične rukavice koristeći dosta lubrikanta. Ne pokušavajte da stavite tabletu ako grlić materice nije dovoljno otvoren.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre aplikacije potrebno je temeljno oprati i dezinfikovati vulvu, a zatim dobro nauljiti ili

namazati gelom polietilensku rukavicu i uvesti tabletu u uterus. Da bi lek ispoljio potpunu antiikrobnu efikasnost poželjno je kompletno eliminisati sadržaj uterusa i onda aplikovati lek.

KARENCA

Meso: 7 danaMleko: 72 sata 6 muža

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka:

Čuvati na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Neodgovarajuća upotreba leka može povećati prevalenciju bakterija rezistentnih na hlortetraciklin i može smanjiti efikasnost tretmana drugim tetraciklinima zbog unakrsne rezistencije. Osjetljivost ciljnih sojeva na lek može varirati s vremenom. Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

Broj rešenja: 323-01-00408-18-001 od 23.07.2019. za lek CTC- oblets, intrauterina tableta 1000 mg, blister, 100 x1 tableta

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne koristiti ovaj lek ukoliko ste preosetljivi alergični na aktivnu supstancu ili ukoliko vam je savetovano da ne rukujete sa ovakvim preparatima.U slučaju nehotičnog kontakta sa očima ili kožom odmah isprati vodom.

Upotreba leka tokom graviditeta i laktacije:

Može se primenjivati u toku laktacije poštujući preporučenu karencu za mleko.Preparat se ne koristi u toku graviditeta već samo posle partusa kod krava.

Interakcije

Ne koristiti zajedno sa baktericidnim lekovima kao što su penicilini, cefalosporini, ...

Predoziranje

Ne postoji rizik od predoziranja

Inkompatibilnost

Tetraciklini su inkompatibilni sa dvovalentnim jonima kao što su Ca

trovalentnim jonima

kao što je Al

toku lečenja sa hlortetraciklinom nijedan preparat koji sadrži te jone ne treba upotrebljavati u materici

POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister aluminijum-PVC koji sadrži jednu intrauterinu tabletuSekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 100 blistera sa po jednom tabletom.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG51AA02Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00408-18-001 od 23.07.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji