CURACEF DUO 50mg/mL+150mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CURACEF DUO suspenzija za injekciju; 50mg/mL+150mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01DD99
  • EAN: 8606102973819
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CURACEF DUO suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CURACEF DUO na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CURACEF DUO kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00544-21-001 od 05.07.2022. godine za lek:

Curacef Duo, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL + 150 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Curacef Duo, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL + 150 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VIRBAC

Carros, 1

Avenue, 2065 m L.I.D.Francuska

Podnosilac zahteva:

Velvet Animal Health doo

Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00544-21-001 od 05.07.2022. godine za lek:

Curacef Duo, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL + 150 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Velvet Animal Health doo;Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VIRBAC;Carros, 1

Avenue, 2065 m L.I.D.Francuska

IME LEKA

CURACEF DUO

50 mg/mL + 150 mg/mLsuspenzija za injekcijugovedaceftiofur, ketoprofen

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Ceftiofuru obliku ceftiofur hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Sorbitanoleat, hidrogenizovani fosfatidilholin, ulje semena pamuka.

INDIKACIJE

Za lečenje respiratornog oboljenja goveda BRD prouzrokovanog bakterijama

haemolytica

Pasteurella multocida

osetljivim na ceftiofur i ublažavanje pratećih kliničkih znakova

inflamacije ili pireksije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se u slučaju poznate rezistencije na druge cefalosporine ili ß-laktamske antibiotike.Ne daje se u slučaju preosteljivosti na ceftiofur i druge ß-laktamske antibiotike.Ne daje se u slučaju preosetljivosti na ketoprofen.Ne koristiti lek kod živine, uključujući i nosilje,zbog rizika širenja antimikrobne rezistencije na ljude.

Ne davati istovremeno druge nesteroidne anti-inflamatorne lekove NSAIDs, ili u toku 24 časa od aplikacije.

Broj rešenja:323-01-00544-21-001 od 05.07.2022. godine za lek:

Curacef Duo, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL + 150 mg/mL, 1 x 100 mL

Upotreba je kontraindikovana kod životinja koje pate od srčanih oboljenja, oboljenja jetre ili bubrega, gde postoji mogućnost gastro-intestinalnih ulceracija ili krvavljenja i gde postoji poremećaj krvi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije preosetljivosti se mogu javiti bez obzira na primenjenu dozu leka. Alergijske reakcije npr. kožne promene, anafilaksa se mogu povremeno javiti.U terenskim istraživanjima, CURACEF DUO je ispitivan kod goveda starosti od 1 meseca do 12godina bez ispoljene opasnosti po bezbednost.Na injekcionom mestu se mogu primetiti blage inflamatorne reakcije, kao što je edem tkiva, u većini slučajeva bez bola, i obezbojavanje subkutanog tkiva i/ili mišića.Kod nekih životinja postoji mogućnost gastrične ili renalne intolerancije zbog sprečavanja sinteze prostaglandina što je zajednička osobina za sve NSAIL.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Pre primene leka promućkati bočicu!

Za intramuskularnu upotrebu.

Respiratorna oboljenja:Lek se primenjuje u dnevnoj dozi od 1 mg ceftiofura/kg t.m. i 3 mg ketoprofena/kg t.m., odnosno1 mL leka/50 kg telesne mase. Lek treba jedino koristiti kada je bolest praćena inflamacijom i hipertermijom. Terapija traje 1-5 dana. Ukoliko klinički znaci inflamacije i hipertermije nestanu posle 2 dana od početka tretmana, CURACEF DUO treba zameniti sa lekom koji sadrži samo ceftiofur hidrohlorid, kako bi se obezbedilo 3-5 dana antibiotske terapije.

Bočica od 100 mL se može probosti najviše 10 puta.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre primene leka promućkati bočicu!

Resuspenzija može biti duža posle čuvanja leka na nižim temperaturama.Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

KARENCA

Meso i iznutrice: 8 dana.

Broj rešenja:323-01-00544-21-001 od 05.07.2022. godine za lek:

Curacef Duo, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL + 150 mg/mL, 1 x 100 mL

Mleko: 0 nula časova.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Proizvod ne zahteva posebne uslove skladištenja.Rok upotrebe: 36 meseci.Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Izbeći upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja jer postoji potencijalni rizik od povećanja toksičnosti za bubrege.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

slučaju pojave alergijske reakcije tretman bi trebalo prekinuti.CURACEF DUO izabran za lečenje infekcija prourokovanih rezistentnim sojevima kao što subakterije koje produkuju beta-laktamaze proširenog spektra delovanja ESBL i koji, ukoliko dospeju do ljudi , npr.putem hrane, mogu predstavljati rizik po njihovo zdravlje. Iz navedenog razloga primena leka CURACEF DUO treba da bude ograničena na klinička stanja koja su slabo reagovala, ili se očekuje da slabo reaguju na prvu liniju tretmana odnosi se na akutne slučajeve gde tretman mora biti primenjen bez bakteriološke dijagnoze, i za koje je potrebno primena nesteroidnih anti inflamatornih sredstava NSAIL u cilju smanjenja zapaljenja. Primena ovog leka treba da bude u skladu sa zvaničnim, nacionalnim ili lokalnim smernicama za primenu antibiotika.Neracionalna upotreba, uključujući upotrebu proizvoda koja nije u skladu sa uputstvom za primenu datim u SKL-u i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.Uvek kada je moguće, CURACEF DUO treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

CURACEF DUO se koristi za pojedinačno lečenje životinja.Ne koristiti lek za prevenciju bolesti, niti u okviru programa za grupno tretiranje životinja stada.Životinje se mogu lečiti grupno samo ukoliko dođe do izbijanja bolesti u stadu, u skladu saodobrenim indikacijama i uslovima primene.Izbeći potkožnu, intra-arterijsku i intravensku injekciju Poželjno je koristiti iglu promera 14G.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom prouzrokovati reakcije preosetljivosti. Preostljivost na peniciline može da dovede do unakrsne alergijske reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad su veoma ozbiljne.Osobe sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur hidrohlorid treba da izbegnu kontakt sa ovim lekom.Oprati ruke nakon aplikacije leka.Izbegavati kontakt sa očima i kožom.Ukoliko do kobntakta dođe, odmah isprati vodom.Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do razvoja simptoma kao sto su osip kože, treba potražiti pomoć lekara i pokazati mu ovo upozorenje.

Broj rešenja:323-01-00544-21-001 od 05.07.2022. godine za lek:

Curacef Duo, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL + 150 mg/mL, 1 x 100 mL

Otok lica, usana ili očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju HITNU medicinsku pomoć.

slučaju slučajnog samoubrizgavanja odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu ovo uputstvo.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Ispitivanja ceftiofura ili ketoprofena na laboratorijskim životinjama nisu ukazala na teratogene, fetotoksične ili maternotoksične efekte leka, niti da lek prouzrokuje abortus.Bezbednost primene ovog leka tokom graviditeta krava nije posebno ispitivana.Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

Interakcije

Neki nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu se u velikoj meri vezati za proteine plazme i bitikompetetivni u odnosu na druge lekove koji se takođe vezuju za proteine plazme, što može proizvesti toksični efekat.Treba izbeći istovremeno davanje sa nefrotoksičnim lekovima.Baktericidno delovanje beta-laktamskih antibiotika neutrališe istovremena primena bakteriostatskih antibiotika makrolida, sulfonamida i tetraciklina.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.

Predoziranje

Pri davanju do 5 puta veće doze od preporučene dnevne doze, tokom 15 uzastopnih dana, nisu bili primećeni znakovi sistemske toksičnosti.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla II hidrolitička grupa, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.Veličina pakovanja: 100 mL.Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00544-21-001 od 05.07.2022. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji