CYCLOSPRAY 78,6 mg/g 78.6mg/g sprej za kožu, suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo CYCLOSPRAY 78,6 mg/g sprej za kožu, suspenzija; 78.6mg/g; sprej kontejner, 1x200mL

  • ATC: QD06AA02
  • EAN: 8714225160280
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

CYCLOSPRAY 78,6 mg/g sprej za kožu, suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za CYCLOSPRAY 78,6 mg/g na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za CYCLOSPRAY 78,6 mg/g kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Cyclospray 78,6 mg/g, sprej za kožu, suspenzija, 1 x 200 ml

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Eurovet Animal Health BV

Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija.

Podnosilac zahteva:

GENERA PHARMA d.o.o. Beograd – Stari grad

Kneza Mihaila 3, Beograd – Stari grad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

GENERA PHARMA d.o.o. Beograd – Stari grad, Kneza Mihaila 3, Beograd – Stari grad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Eurovet Animal Health BVHandelsweg 255531 AE BladelHolandija

IME LEKA

Cyclospray 78,6 mg/g

Hlortetraciklin 78,6 mg/gsprej za kožu, suspenzijaza goveda, ovce i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Aktivna supstanca:

Hlortetraciklin hidrohlorid

što odgovara 73,0 mg hlortetraciklina

Pomoćne supstance:

Pantent Blue VE131, Butan Butan 100, Silicijum dioksid, koloidni,

bezvodni aerosol Aerosol 2000, Izopropil alkohol, Sorbitantrioleat Span 85

INDIKACIJE

Potporno lečenje infekcija površinskih povreda ili infekcija hirurških rana uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin. Veterinarski lek se može koristiti kao deo lečenja površinskih infekcija papaka, posebno interdigitalnog dermatitisa zarazne šepavosti kod ovaca i digitalnog dermatitisa kod goveda.

KONTRAINDIKACIJE

Veterinarski lek se ne sme primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad se mogu javiti reakcije preosetljivosti nakon primene ovog veterinarskog leka.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Veterinarski lek se primenjuje na kožu. Pre raspršivanja kontenjer treba dobro protresti. Tokom primene kontejner treba držati na udaljenosti oko 15-20 cm od područja koje treba poprskati, a sprej raspršivati oko 3 sekunde što odgovara otprilike 3,9 g veterinarskog leka ili 0,10 g hlortetraciklina sve dok se tretirano područje jednoliko ne oboji. U slučaju infekcije papaka postupak je potrebno ponoviti nakon 30 sekundi.

Za pomoćno lečenje infekcija površinskih povreda ili hirurških rana kontaminiranih sa bakterijama osetljivim na hlortetraciklin preporučuje se jednokratno nanošenje.

Za lečenje digitalnog dermatitisa preporučuje se dvokratno nanošenje u razmaku od 30 sekundi

tokom 3 uzastopna dana.

Za lečenje drugih infekcija papaka zarazna šepavost preporučuje se dvokratno nanošenje u razmaku od 30 sekundi. Lečenje treba ponoviti u roku 1 do 3 dana, zavisno od ozbiljnosti povrede i brzine oporavka.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre raspršivanja spreja zahvaćeno područje treba temeljno očistiti. Kako bi se postigao željeni efekat, pre lečenja bolesti papaka uvek bi trebalo da prethodi odgovarajuće obrezivanje papaka. Nakon nanošenja spreja na papak, životinju treba držati na suvoj podlozi najmanje jedan sat.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: 0 nula danaMleko: 0 nula satiNije odobrena primena na vimenu životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.Obojeni deo kože svinja se mora ukloniti ukoliko se koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Ovaj veterinarski lek je izuzetno zapaljiv aerosol. Kontejner je pod pritiskom i može se rasprsnuti ako se zagreva, pa ga treba zaštiti od direktnog sunčevog svetla i ne izlagati temperaturama iznad

50 °C. Veterinarski lek treba zaštititi od toplote, izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih izvora paljenja. Ne sme se pušiti tokom primene veterinarskog leka.

Rok upotrebe

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Pre raspršivanja spreja zahvaćeno područje treba temeljno očistiti. Kako bi se postigao željeni efekat, pre lečenja bolesti papaka uvek bi trebalo da prethodi odgovarajuće obrezivanje papaka. Nakon nanošenja spreja na papak, životinju treba držati na suvoj podlozi najmanje jedan sat.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Kada se veterinarski lek raspršuje blizu glave, treba zaštititi oči životinje. Životinji treba onemogućiti lizanje tretiranog područja ili tretiranog područja na drugim životinjama. Primenu ovog leka treba bazirati na rezultatima testova osetljivosti uzimajući u obzir službenu i lokalnu praksu primene antibiotika. Primena veterinarskog leka koja nije u skladu sa uputstvom može povećati pojavu bakterija otpornih na hlortetraciklin, pa zbog mogućeg razvoja unkrsne rezistencije može se smanjiti efikasnost lečenja drugim tetraciklinima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Zbog mogućnosti pojave senzibilizacije i nastanka kontaktnog dermatitisa, korisnik mora izbegavati kontakt spreja sa kožom. Pri rukovanju sa veterinarskim lekom treba koristiti nepropustljive rukavice. Zbog rizika od nadražaja, treba izbegavati kontakt spreja sa očima, a oči i lice zaštititi. Veterinarski lek se ne sme raspršivati u otvoreni plamen ili na bilo koje užarene materijale. Kontenjer se ne sme bušiti ili spaljivati, čak ni kada je prazan.

Izbegavati udisanje spreja. Veterinarski lek treba primeniti na otvorenom ili u dobro provetrenom

prostoru. Nakon upotrebe treba oprati ruke. Tokom primene veterinarskog leka ne sme da se jede ili puši. U slučaju da se veterinarski lek slučajno proguta ili rasprši u oči, odmah treba potražiti pomoć lekara i pokazati mu upustvo o veterinarskom leku ili etiketu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nakon primene veterinarskog leka na kožu, resorpcija hlortetraciklina je zanemarljiva, zato je veterinarski lek bezbedan za primenu tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nakon primene veteinarskog leka na kožu, resorpcija hklortetraciklina je zanemarljiva. Nema dostupnih podataka o interakcijama sa drugim veterinarskim lekovima za lokalnu primenu.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: aluminijumski sprej kontejner sa plastičnim

raspršivačem i plastičnim poklopcem plave boje. Unutar kontejnera je staklena kuglica koja omogućava bolju homogenizaciju suspenzije. Veličina pakovanja: sprej boca zapremine 270 mL u kojoj se nalazi 200 mL leka.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00529-22-001 od 10.10.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji