Dairymed 200mg+50mg+10mg intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Dairymed intramamarna suspenzija; 200mg+50mg+10mg; intramamarni špric, 20x3g

  • ATC: QJ51RV01
  • EAN: 8606020510716
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Dairymed intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Dairymed na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Dairymed kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00005-18-003 od 26.12.2019. godine, za lek Dairymed, intramamarna suspenzija, 200 mg+50 mg+10 mg/3g, 20x3g

UPUTSTVO ZA LEK

Dairymed, intramamarna suspenzija, 200 mg/+50 mg+10 mg/3g, 20 x 3 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Vetmedic d.o.o. Beograd

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

Vetmedic d.o.o. Beograd

Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00005-18-003 od 26.12.2019. godine, za lek Dairymed, intramamarna suspenzija, 200 mg+50 mg+10 mg/3g, 20x3g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vetmedic d.o.o., Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Vetmedic d.o.o. Beograd Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija

IME LEKA

Dairymed

200 mg/3g+50mg/3g+10mg / 3gintramamarna suspenzijaza goveda krave u laktacijiamoskicilin, klavulanska kiselina, prednizolon

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan intramamarni špric 3g intramamarne suspenzije sadrži:

Aktivne supstance:

Amoksicilin u obliku amoksicilin, trihidrata

Klavulanska kiselina u obliku kalijum-klavulanata

Prednizolon

Pomoćne supstance:

Silicijum-dioksid Syloid AL-IFP; parafin,beli, meki; parafin, tečni, laki

Intramamarna suspenzija. Bela do svetložutosmeđa suspenzija.

INDIKACIJE

Dairymed

je specijalno formulisan za tretman mastitisa krava.

Ispoljava širok spektar baktericidnog dejstva protiv bakterija najčešćih uzročnika mastitisa. Prednizolon poseduje antiinflamatorna svojstva, redukuje edem i inflamaciju tokom mastitisa, bez uticaja na antiinfektivni odgovor belih krvnih zrnaca.

Lek je namenjen za lečenje kliničkih mastitisa koje prouzrokuju:

Staphylococcus spp.

uključujući sojeve koji proizvode beta-laktamaze

Streptocccus spp.

uključujući

S. agalactiae

S. dysgalactiae

Escherichia coli

uključujući sojeve koji proizvode beta-laktamaze

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja koje su preosetljive na beta-laktamske antibiotike.

Broj rešenja:323-01-00005-18-003 od 26.12.2019. godine, za lek Dairymed, intramamarna suspenzija, 200 mg+50 mg+10 mg/3g, 20x3g

Ne koristiti u slučajevima kada je uzročnik mastitisa

Pseudomonas spp.

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguć je razvoj alergijskih reakcija.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda krave u periodu laktacije

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramamarna upotreba.Dairymed je namenjen za intramamarnu aplikaciju kravama u laktaciji, u dozi od jedan injektor po četvrti vimena, na svakih 12 sati, tri puta.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Jedan injektor se može koristiti samo jednom.Aplikacija leka se vrši posle muže. Posle muže očistiti i dezinfikovati papilu. Uvesti vrh injektora u sisni kanal i primeniti blagi i neprekidni pritisak dok se suspenzija ne istisne.Tretirana četvrt vimena se muze u sledećem terminu muže, ali mleko treba odbaciti.

KARENCA

Za meso i jestiva tkiva: 7 dana

Za mleko: 84 sata

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe

1 godina

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Broj rešenja:323-01-00005-18-003 od 26.12.2019. godine, za lek Dairymed, intramamarna suspenzija, 200 mg+50 mg+10 mg/3g, 20x3g

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek treba koristiti samo u terapiji kliničkog mastitisa.Primena leka treba da bude zasnovana na lokalnim regionalnim, na nivou gazdinstva epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterijiskih vrsta i treba uzeti u obzir zvanične i lokalne smernice za primenu antimikrobnih lekva. Lek treba primenjivati na osnovu antibiograma.Izbegavati primenu leka u stadima gde nisu izolovani sojevi stafilokoka koji stvaraju β-laktamaze. Veterinari treba da teže ka tome da koriste antibiotike uskog spektra delovanja kad god je to moguće.Neadekvatna primena leka može dovesti do povećanja prevalence bakterija koje su rezistentne na β-laktamske antibiotike i može umanjiti efikasnost terapije β-laktamskim antibioticima, zbog potencijala za unakrsnu rezistenciju.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati alergijsku reakciju posle parenteralne primene, inhalacije,

ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može biti ukrštena sa cefalosporinima i ova reakcija može biti ozbiljma.Ovim proizvodom ne smeju rukovati osobe koje su preosetljive na peniciline i cefalosporine.Ovim proizvodom treba rukovati sa oprezom, primenjujući sve mere zaštite.Ukoliko se pojave simptomi alergije, kao što je crvenilo/svrab, potrebno je potražiti pomoć lekara. Otok lica, usana i oko očiju, kao i otežano disanje su ozbiljniji simptomi i zahtevaju brzu medicinsku intervenciju.Oprati ruke posle primene ovog leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema ograničenja.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Posle slučajnog predoziranja nisu zabeležene neželjene reakcije.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:323-01-00005-18-003 od 26.12.2019. godine, za lek Dairymed, intramamarna suspenzija, 200 mg+50 mg+10 mg/3g, 20x3g

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Primarno pakovanje: intramamarni špric od belog polietilena, zatvoren LDPE klipom i zaštitnom kapicom od polietilena, sa 3 g intramamarne suspenzije. Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 20 intramamarnih špriceva spakovanih u polietilensku kesu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00005-18-003 od 26.12.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji