Depherelin Gonavet Veyx 50mcg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Depherelin Gonavet Veyx rastvor za injekciju; 50mcg/mL; bočica, 1x10mL

  • ATC: QH01CA01
  • EAN: 4250286111587
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Depherelin Gonavet Veyx rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Depherelin Gonavet Veyx na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Depherelin Gonavet Veyx kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00395-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00396-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 20 mL

Broj rešenja: 323-01-00399-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1x10 mLDepherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1x20 mLDepherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1x50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Veyx - Pharma GmbH

Söhreweg 6 34639 Schwarzenborn, Nemačka

Podnosilac zahteva:

SI Poljovet d.o.o.

Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00395-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00396-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 20 mL

Broj rešenja: 323-01-00399-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

SI Poljovet d.o.o., Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Veyx - Pharma GmbH Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka

IME LEKA

Depherelin Gonavet Veyx50 mikrograma/mLrastvor za injekcijuza goveda junice, krave, svinje krmače i konje kobilegonadorelin [6-D-Phe]

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:Aktivna supstanca:

Gonadorelin[6-D-Phe] 50 mcg u obliku gonadorelin [6-D-Phe]acetata 52,4 mcg

Pomoćne supstance:

Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid 10%; sirćetna kiselina, glacijalna; voda za injekcije.

INDIKACIJE

Kontrola i stimulacija reprodukcije kod goveda i svinja. Lečenje poremećaja funkcije jajnika ili genitalnih organa kod goveda i konja.Goveda junice, krave:- Indukcija ovulacije u slučaju zakasnele ovulacije prouzrokovane smanjenjem količine LH.- Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja- Stimulacija jajnika tokom puerperijuma počevši od 12. dana nakon porođaja- Ovarijalne ciste usled deficita LHSvinje krmače:- Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja i sinhronizovano prašenjeKonji kobile:

Broj rešenja: 323-01-00395-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00396-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 20 mL

Broj rešenja: 323-01-00399-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 50 mL

Deficit LH centralnog porekla koji dovodi do poremećaja reproduktivnog ciklusa anestrus, izostanak ciklusa

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne aplikovati 12. dana nakon porođaja kravama sa tercijarnim folikulima na kraju ovulacionog ciklusa. Takođe, lek ne aplikovati u slučaju infektivnog oboljenja ili drugih opštih poremećaja zdravstvenog stanja životinja.Ne upotrebljavati ovaj lek u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.

NEŽELJENA DEJSTVA

Poremećaji estralnog ciklusa.Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda junice, krave, svinje krmače i konji kobile.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intamuskularnu i subkutanu primenu.

Depherelin Gonavet Veyx se uglavnom aplikuje jednokratno.

Doziranje leka Depherelin Gonavet Veyx u ml/životinji:

Goveda junice, krave:- Indukcija ovulacije u slučaju zakasnele ovulacije prouzrokovane smanjenjem količine LH

2,0 mL i.m.

Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja 1,0 mL i.m.- Stimulacija jajnika tokom puerperijuma počevši od 12. dana nakon porođaja

1,0 mL i.m.

Ovarijalne ciste usled deficita LH

2,0 mL i.m.

Svinje krmače:- Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja i sinhronizovano prašenjeZrele krmače

0,5-1,0 mL i.m. ili s.c.

1,0-1,5 mL i.m. ili s.c.

Broj rešenja: 323-01-00395-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00396-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 20 mL

Broj rešenja: 323-01-00399-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 50 mL

Konji kobile:- Deficit LH centralnog porekla koji dovodi do poremećaja reproduktivnog ciklusa anestrus, izostanak ciklusa

2,0 mL i.m.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Gumeni zapušač na boci se može bezbedno koristiti 25 puta. Kako bi se izbeglo oštećenje zapušača, automatski špric ili igla mogu se koristiti na bocama od 20 i 50 ml.

KARENCA

Meso i iznutrice goveda, svinja i konja:

Mleko krava i kobila:

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 2-8 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Posle prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kako bi se povećao procenat koncepcije kod krava bi trebalo da bude utvrđen ovarijalni status, kao i aktivnost jajnika. Optimalni rezultati se postižu kod zdravih krava sa urednom ovarijalnom funkcijom.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Lek treba pažljivo aplikovati kako ne bi došlo do slučajnog samoubrizgavanja. U slučaju da dođe dosamoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati sa vodom. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom. Ljudi sapreosetljivošću na GnRH ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ukoliko se slučajno aplikuje, nema negativnog dejstva na tok graviditeta kao i na razvoj ploda.Gonavet Veyx treba davati krmačama nakon zalučenja.Davanje kravama i kobilama u laktaciji, treba da bude usklađeno sa uputstvom za lek.

Interakcije

Broj rešenja: 323-01-00395-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 10 mL

Broj rešenja: 323-01-00396-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 20 mL

Broj rešenja: 323-01-00399-18-001 od 25.09.2019. za lek

Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1 x 50 mL

Primećen je sinergistički efekat u slučaju kombinovane aplikacije i FSH, posebno kod životinja saporemećajima puerperijuma. Istovremena aplikacija humanog ili konjskog horionog gonadotropina može dovesti do hiperfunkcije jajnika.

Inkompatibilnost

Nije poznata. Ne mešati lek sa drugim u istom špricu.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Lek ne treba odbacitiputem otpadnih voda i drugog otpada.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Bočica od bezbojnog stakla tip I, zapremine 10mL, 20mL, ili 50mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00395-18-001 od 25.09.2019.

323-01-00396-18-001 od 25.09.2019.

323-01-00399-18-001 od 25.09.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji