DIALINA 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo DIALINA rastvor za injekciju; 100mg/mL; boca, 1x100mL

  • ATC: QJ01CA04
  • EAN: 8437017758129
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

DIALINA rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za DIALINA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za DIALINA kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

DIALINA , rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

SUPER’S DIANA, S.L.

Ctra. C-17, km 17 ,08150 Parets del Vallès Barselona, Španija

Podnosilac zahteva:

CENTRALFARM DOO

Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

CENTRALFARM DOO;Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

SUPER'S DIANA, S.L.Ctra. C-17, km 17 08150

Parets del Vallès Barselona, Španija

IME LEKA

DIALINA

100 mg/mLrastvor za injekcijuza svinje, pse i mačkeamoksicilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1.ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Amoksicilin u obliku trihidrata 100 mg

Pomoćne supstance:

Benzil-alkohol E1519 20 mg

Ostale pomoćne supstance.

Beli ili skoro beli rastvor.

INDIKACIJE

Lečenje infekcija digestivnog, respiratornog i urogenitalnog sistema, kao i infekcija kože i mekih tkiva uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin.Lečenje sekundarnih infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline, cefalosporine i/ili bilo koju

pomoćnu supstancu u sastavu leka.

Ne koristiti kod konja, kunića, zamorčića i hrčaka zato što amoksicilin, kao svi aminopenicilini, ima snažan negativan uticaj na mikrofloru slepog creva ovih životinja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije preosetljivosti različite ozbiljnosti, od urtikarije do anfilantičkog šoka.Lokalne reakcije na mestu primene.Gastrointestinalni simptomi povraćanje, dijareja i povremeno kolitis.Superinfekcije neosetljivim mikroarganizmima nakon duže upotrebe.

Povremeno se mogu javiti krvne diskrazije

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:-veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana.-česta više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja-povremena više od 1, ali manje od 10 životinja, na 1000 životinja-retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja-veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane izveštaje

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doziranje: 10mg amoksicilina/kg telesne mase/dan ekvivalentno 1mL leka /10kg telesne mase/dan tokon 3-5 uzastopnih dana.

Način primene: Svinje: intramuskularno.Psi i mačke: intramuskularno ili supkutano.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ukoliko ne dođe do poboljšanja u prvih 48 časova, potrebno je ponovo razmotriti dijagnozu i terapiju,Kako bi se izbeglo subdoziranje treba što preciznije izmeriti telesnu masu životinje. Maksimalna zapremina po jednom mestu ubrizgavanja kod svinja je 7.5mL. Obezbediti dovoljan razmak između mesta uboda kada je potrebno nekoliko mesta primene. Blago izmasirati mesto uboda.Promućkati bočicu sa lekom pre upotrebe.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: 39 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Lek ne zahteva posene temperaturne uslove čuvanja.Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Rok upotrebe :

Rok upotrebe posle otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nisu opisana.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Kod bilo kog infektivnog procesa preporučuje se bakteriološka potvrda dijagnoze i izrada

antibiograma. Lek ne primenjivati intravenski.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergiju nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrskih reakcija na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance povremeno mogu biti ozbiljne.Ne rukujte ovim lekom ako znate da ste preosetljivi, ili ako vam je savetovano da ne radite sa ovakvim lekovima. Rukujte lekom pažljivo kako biste izbegli bilo kakvo izlaganje leku, poštujući sve preporučene mere predostrožnosti:-

Nosite rukavice i operite ruke nakon korišćenja leka.

slucaju nehotičnog kontakta leka sa kožom ili očima, odmah ih temeljno isperite vodom.

Ne pušiti, ne jedite i ne pijte pri rukovanju lekom.

slučaju samoubrizgavanja leka, ili ako se nakon izlaganja leku pojave simptomi kao što je osip na koži, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati uputstvo za lek ili etiketu lekaru.Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Rezultati ispitivanja na laboratorijskim životinjama nisu pokazali teratogeno, fetotoksično ili maternalno toksično dejstvo leka. Bezbednost leka tokom graviditeta ili laktacije na ciljnim vrstama nije dokazana. Stoga se lek koristi na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

Interakcije

Ne upotrebljavati zajedno sa bakteriostatskim antibioticima, jer oni mogu antagonizovati baktericidno dejstvo penicilina.

Predoziranje

Amoksicilin ima široku marginu sigurnosti.U slučaju akutnih alergijskih reakcija, prekinuti lečenje i primeniti kortikosteroide i adrenalin. U ostalim slučajevima primeniti simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost

Izbegavati istovremenu primenu sa drugim lekovima zbog moguće inkompatibilnosti.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način, lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Primarno pakovanje: bočica od polipropilena zapremine 100mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom. Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.

ATCvet kod:

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet i datum izdavanja:

000473601 2023 od 30.05.2024. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji