Doksiciklin P-10% 100mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Doksiciklin P-10% premiks za mediciniranu hranu; 100mg/g; kesa, 1x1kg

  • ATC: QJ01AA02
  • EAN: 8606020510097
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Doksiciklin P-10% premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Doksiciklin P-10% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Doksiciklin P-10% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00600-21-002 od 05.12.2022.za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x1000 g

Broj rešenja:323-01-00601-21-002 od 05.12.2022. za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x25 kg

UPUTSTVO ZA LEK

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 1000 g

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 25 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE & VETMEDIC D.O.O.

Adresa:

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE & VETMEDIC DOO BEOGRAD

Adresa:

Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:323-01-00600-21-002 od 05.12.2022.za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x1000 g

Broj rešenja:323-01-00601-21-002 od 05.12.2022. za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x25 kg

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE & VETMEDIC D.O.O. , Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

AVE & VETMEDIC DOO BEOGRAD, Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

IME LEKA

Doksiciklin P-10%

premiks za mediciniranu hranuza svinjedoksiciklin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca

Doksiciklin u obliku hiklata

Pomoćne supstance:

Parafin tečni, laki; Sojino brašno.

Prašak žute boje, bez vidljivih mehaničkih onečišćenja.

INDIKACIJE

Lečenje oboljenja respiratornog trakta enzootska pneumonija, atrofični rinitis, pastereloza, pleuropneumonija, kao i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na dkosiciklin kod svinja.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme primenjivati, odnosno kontraindikovan je kod suviše mladih živitinja i suprasnih krmača bar u prvom delu graviditeta.Takođe, lek se ne daje preosetljivim jedinkama i ne preporučuje se njegova primena u kombinaciji sa nefrotoksičnim i hepatotoksičnim lekovima.

NEŽELJENA DEJSTVA

Samo ponekada, a naručito posle duže primene leka i u dozama većim od propisane, kod tretiranih životinja se mogu pojaviti gastrointestinalni poremećaji, te usled toga proliv, povraćanje i anoreksija. Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.

Broj rešenja:323-01-00600-21-002 od 05.12.2022.za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x1000 g

Broj rešenja:323-01-00601-21-002 od 05.12.2022. za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x25 kg

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Peroralna dnevna doza doksiciklina za svinje iznosi od 7.5 do 13 mg/kg, odnosno 10 do 20 mg/kg telesne mase. Lek se životinjama primenjuje umešan u hranu, jednom dnevno, u količini, odnosno dozi, koja u zavisnosti od težine bolesti iznosi tabela.

Vrsta i kategorija

Dužina tretmana

2.5 – 3 kg / t hrane

ekv. 250-300 ppm-a

doksiciklina

umerena infekcija

3.5 – 4 kg / t hrane

ekv. 250-300 ppm-a

doksiciklina

teška infekcija

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se ne sme mešati u hranu u kojoj se nalazi veća količina gvožđa, kalcijuma i aluminijuma. Ukoliko posle nekoliko dana 3 do 4 dana od početka primene leka kod tretiranih životinja ne nastupi poboljšanje, treba preispitati dijagnozu. Lek se svinjama aplikuje najčešće 5 dana, a samo u težim slučajevima, terapija se može produžiti ješ dva do tri dana.U toku terapije, onemogućiti životinje da jedu drugu, odnosno nemediciniranu hranu. Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikosteroide.

KARENCA

Meso i jestivi organi: 10 dana.

Broj rešenja:323-01-00600-21-002 od 05.12.2022.za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x1000 g

Broj rešenja:323-01-00601-21-002 od 05.12.2022. za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x25 kg

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svetlosti i vlage.

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godineRok upotrebe posle zamešavanja leka u hranu: 10 danaRok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

toku terapije, onemogućiti životinje da jedu drugu, odnosno nemediciniranu hranu. Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikosteroide.

Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek se ne sme mešati u hranu u kojoj se nalazi veća količina gvožđa, kalcijuma i aluminijuma. Ukoliko posle nekoliko dana 3 do 4 dana od početka primene leka, kod tretiranih životinja ne nastupi poboljšanje, treba preispitati dijagnozu. Lek se svinjama aplikuje najčešće 5 dana, a samo u težim slučajevima, terapija se može produžiti još dva do tri dana.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Poželjno je da osobe naročito one, koje su preosetljive na tetracikline za vreme mešanja leka sa hranom ili pak davanja životinjama, nose zaštitne rukavice i masku, odnosno naočare. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije. U slučaju akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati sa većom količinom sveže vode.

Ukoliko se pojave alergijske reakcije otok usana i/ili kapaka, crvenilo lica ili otežano disanje treba

odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama u zavisnosti od izraženosti simptoma mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikosteroidi.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Predloženi lek ne treba davati životinjama u toku graviditeta i za vreme laktacije.

Interakcije

Prisustvo mleka i mlečnih proizvoda, kao i soli kalcijuma, magnezijuma, aluminijuma, natrijum-bikarbonata i gvožđa iako u manjem stepenu u odnosu na druge tetracikline umanjuju resorpciju doksiciklina iz digestivnog trakta. U cilju prevencije ovih interakcija, navedena jedinjenja treba aplikovati bar 3 sata pre, odnosno 2 sata posle primene doksiciklina.Tetraciklini pa tako i doksiciklin pojačavaju nefrotoksičan efekat metoksiflurana. Gastrointestinalni neželjeni efekti doksiciklina se pojačavaju u prisustvu teofilina.Baktericidni antibiotici penicilini, cefalosporini ometaju delovanje doksiciklina, koji je bakteriostatik. Lekovi, koji indukuju mikrozomni enzimski sistem u jetri fenobarbiton, rifampicin, fenitoin, karabamazepin, primidon skraćuju poluvreme eliminacije doksiciklina i minociklina.

Broj rešenja:323-01-00600-21-002 od 05.12.2022.za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x1000 g

Broj rešenja:323-01-00601-21-002 od 05.12.2022. za lek

Doksiciklin P-10%, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1x25 kg

Inkopatibilnost

Lek je inkompatibilan sa jakim oksidacionim sredstvima i alkalnim jedinjenjima. Takođe, u

uslovima, kada se pomeša sa riboflavinom smanjuje je se antimikrobna efikasnost doksiciklin-hiklata.

Predoziranje

Ukoliko se lek koristi u dozama većim od terapijskih, naročito u toku dužeg vremenskog perioda, kod tretiranih životinja se uglavnom javljaju gastrointestinalni poremećaji.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim zakonskim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

05.12.2022.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Pakovanje 1x1000g, Unutrašne, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesa od tripleks PE/AL/PET folijePakovanje 1x25kg.Unutrašnje pakovanje: dvoslojna polietilenska kesaSpoljašnje pakovanje: natron vreća

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod:

Broj dozvole

1x1 kg: 323-01-00600-21-002 od 05.12.2022.

1x25 kg:323-01-00601-21-002 od 05.12.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji