Doxy 10% oral 100mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Doxy 10% oral oralni rastvor; 100mg/mL; bočica, 54x10mL

  • ATC: QJ01AA02
  • EAN: 8606020510547
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Doxy 10% oral oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Doxy 10% oral na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Doxy 10% oral kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-0088-11-001 od 30.03.2012. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323-01-00121-13-001 od 22.07.2013. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 10 ml

Broj rešenja: 323-01-00421-13-001 od 02.03.2017. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 54 x 10 mL

UPUTSTVO ZA LEK

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 1L

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 10 mL

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 54 x 10 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETMEDIC D.O.O.

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

VETMEDIC D.O.O.

Ustanička br.17, Voždovac, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-0088-11-001 od 30.03.2012. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323-01-00121-13-001 od 22.07.2013. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 10 ml

Broj rešenja: 323-01-00421-13-001 od 02.03.2017. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 54 x 10 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vetmedic d.o.o.

Ustanička br.17, Voždovac, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Vetmedic d.o.o.Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Doxy 10% oral

doksiciklin 100 mg/mLoralni rastvorza živinu brojlere i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Doksiciklin-hiklat

Pomoćne supstance:

2-pirolidon, propilen glikol

INDIKACIJE

Brojleri:

Terapija kolibaciloze, hronične respiratorne bolesti CRD i infekcija prouzrokovanih

mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin

E.coli, Pasteurella, Mycoplasma

Svinje:

Terapija oboljenja respiratornog trakta izazvanih mikroorganizmima osetljivim na

doksiciklin

Pasteurella multocida, Bordatella bronhiseptica i Mycoplasma hyopneumoniae.

dve vrste su najznačajniji uzročnici atrofičnog rinitisa.

Mycoplasma hyopneumoniae

Pasteurella

su uzrokovači enzootske pneumonije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama kod kojih je utvrđena osetljivost na tetracikline. Ne daje se životinjama sa oštećenom jetrom. Lek je kontraindikovan kod suviše mladih životinja.

Primena leka je kontraindikovana kod koka nosilja konzumnih jaja i ćuraka.

Broj rešenja: 323-01-0088-11-001 od 30.03.2012. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323-01-00121-13-001 od 22.07.2013. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 10 ml

Broj rešenja: 323-01-00421-13-001 od 02.03.2017. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 54 x 10 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i kod svih tetraciklina, mogu se javiti alergijska reakcija i fotosenzitivne reakcije. Kod dugotrajne primene mogu se javiti digestivni poremećaji usled narušavanja intestinalne mikroflore.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Živina brojleri i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje oralnim putem u vodi za piće. Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom tretmana.

Živina brojleri

0,5-1,0 mL leka Doxy 10% oral, na 1 litar vode za piće svakodnevno

ekvivalentno 50-100 mg doskiciklina po 1 litri vode za piće svakodnevno, 3 do 5 dana.

Svinje:

1,0-2,0 mL leka Doxy 10% oral na 10 kg telesne mase svaki dan ekvivalentno 10-20 mg

doksiciklina po kg t.m. svakodnevno, tokom 5 dana.

Adekvatna doza preparata odnosno koncentracija u vodi za piće se određuje uzimajući u obzir da dnevna konzumacija vode zavisi od kliničkog stanja jedinke.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se primenjuje isključivo u vodi za piće, prema preporučenom uputstvu. Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom tretmana. Rastvorljivost doksiciklina se smanjuje pri baznom pH vode o čemu treba posebno voditi računa, jer može doći do taloženja leka.

KARENCA

Živina i svinje: 8 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle prvog otvaranja

3 meseca.

Rok trajanja lekovitog rastvora

Broj rešenja: 323-01-0088-11-001 od 30.03.2012. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323-01-00121-13-001 od 22.07.2013. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 10 ml

Broj rešenja: 323-01-00421-13-001 od 02.03.2017. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 54 x 10 mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Zbog različite osetljivosti bakterija na doksiciklin, preporučuje se bakteriološko uzorkovanje i ispitivanje osetljivosti izolovanih mikroorganizama poreklom od obolelih životinja. Za

izolovanu kod pilića je ustanovljen visok stepen rezistencije na tetracikline. U skladu sa

tim, ovaj lek treba koristiti u terapiji infekcija uzrokovanih

samo na osnovu nalaza

antibiograma.

Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikostreroide.

Ne primenjivati sa oksidativnim substancama. Da bi se izbegla moguća inkopatibilnost ne preporučuje se mešanje rastvora sa drugim lekovima u vodi za piće.

Resorpcija doksiciklina može biti smanjena u prisustvu kalcijuma, gvožđa, magnezijuma ili aluminijuma u ishrani. Ne preporučuje se istovremena primena sa antacidima, kaolinom i preparatima koji sadrže gvožđe.Tetraciklini, pa tako i doksiciklin, pojačavaju nefrotoksičan efekat metoksiflurana. Gastrointestinalni neželjeni efekti doksiciklina se pojačavaju u prisustvu teofilina.Baktericidni antibiotici penicilini, cefalosporini ometaju delovanje doksiciklina, koji je bakteriostatik. Lekovi koji indukuju mikrozomni enzimski sistem u jetri fenobarbiton, rifampicin, fenitoin, karabamazepin, primidon skraćuju poluvreme eliminacije doksiciklina.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Ne davati životinjama u periodu graviditeta kao i tokom laktacije. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Izbegavati rukovanje proizvodom ukoliko postoji preosetljivost na tetracikline.Preporučuje se upotreba rukavica, radnog odela i zaštitnih naočara pri radu sa lekom. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dođe do kontakta preporučuje se ispiranje mesta koje je došlo u kontakt velikom količinom vode. Tokom rukovanja lekom ne pušiti, ne jesti i ne piti. Ukoliko se posle izloženosti leku pojave promene na koži, treba konsultovati lekara. Inflamatorne promene lica, usana ili očiju, ili respiratorne smetnje su mnogo ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-0088-11-001 od 30.03.2012. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323-01-00121-13-001 od 22.07.2013. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 1 x 10 ml

Broj rešenja: 323-01-00421-13-001 od 02.03.2017. za lek

DOXY 10% oral, oralni rastvor, 54 x 10 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje

Boca 1x1 L, 1 x 10 mL, kutija 54 x 10mL

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet

kod: QJ01AA02

Broj dozvole

323-01-0088-11-001 od 30.03.2012. za DOXY 10% oral, 1 x 1L

323-01-00121-13-001 od 22.07.2013. za DOXY 10% oral, 1 x 10mL323-01-00421-13-001 od 02.03.2017. za DOXY 10% oral, 54 x 10mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji