Doxy 10% oral 100mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Doxy 10% oral oralni rastvor; 100mg/mL; boca, 1x1000mL

  • ATC: QJ01AA02
  • EAN: 8606020510561
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Doxy 10% oral oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Doxy 10% oral na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Doxy 10% oral kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00254-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 54 x 10 mL

323-01-00253-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 54 x 10 mL

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

AVE&VETMEDIC DOO

Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica

Petra Lekovića 6, Čukarica-Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00254-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 54 x 10 mL

323-01-00253-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO Beograd - ČukaricaPetra Lekovića 6, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOOBregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija

IME LEKA

Doxy 10% oral

doksiciklin 100 mg/mLoralni rastvorza živinu brojlere i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca

Doksiciklin - hiklat

Pomoćne supstance

2-pirolidon, propilen glikol.

INDIKACIJE

Brojleri:

Terapija kolibaciloze, hronične respiratorne bolesti CRD i infekcija prouzrokovanih

mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin

E.coli, Pasteurella, Mycoplasma

Svinje:

Terapija oboljenja respiratornog trakta izazvanih mikroorganizmima osetljivim na

doksiciklin

Pasteurella multocida, Bordetella bronhiseptica i Mycoplasma hyopneumoniae.

dve vrste su najznačajniji uzročnici atrofičnog rinitisa.

Mycoplasma hyopneumoniae

Pasteurella

su uzrokovači enzootske pneumonije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama kod kojih je utvrđena osetljivost na tetrackiline.Ne daje životinjama sa oštećenom jetrom. Lek je kontraindikovan kod suviše mladih životinja. Primena leka je kontraindikovana kod koka nosilja konzumnih jaja i ćuraka.

Broj rešenja:

323-01-00254-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 54 x 10 mL

323-01-00253-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i kod svih tetraciklina može se javiti alergijska reakcija i fotosenzitivne reakcije. Kod dugotrajne primene mogu se javiti poremećaji intestinalne mikroflore.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Živina brojleri i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje oralnim putem u vodi za piće. Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom tretmana.

Živina brojleri

0,5 – 1,0 mL leka Doxy 10% oral, na 1 litar vode za piće svaki dan ekvivalentno

50 - 100 mg doskiciklina po 1 litri vode za piće svaki dan, odnosno 14 - 28 kapi leka po 1 litri vode za piće svaki dan, 3 do 5 dana.

Svinje:

1,0 - 2,0 mL leka Doxy 10% oral na 10 kg telesne mase svaki dan ekvivalentno 10 - 20 mg

doskiciklina po kg telesne mase svaki dan odnosno 28 - 56 kapi leka po 1 litri vode za piće svaki dan, 5 dana.

Adekvatna doza odnosno koncentracija preparata se određuje uzimajući u obzir dnevnu konzumaciju vode koja zavisi od kliničkog stanja jedinke.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se primenjuje isključivo u vodi za piće, prema preporučenom uputstvu. Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom tretmana. Rastvorljivost doksiciklina se smanjuje pri baznom pH vode o čemu treba posebno voditi računa, jer može doći do taloženja leka.

KARENCA

Živina i svinje: 8 dana

Broj rešenja:

323-01-00254-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 54 x 10 mL

323-01-00253-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle prvog otvaranja

3 meseca.

Rok trajanja lekovitog rastvora

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikostreroide.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Zbog različite osetljivosti bakterija na doksiciklin, preporučuje se bakteriološko uzorkovanje i ispitivanje osetljivosti izolovanih mikroorganizama poreklom od obolelih životinja.Za

izolovanu kod pilića je ustanovljen visok stepen rezistencije na tetracikline. U skladu sa

tim, ovaj lek treba koristit u terapiji infekicja uzrokovanih

samo na osnovu nalaza

antibiograma.

Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po ptrebi antihistaminike i glukokortikosteriode.

Posebne mere koje moraju da preduzmu osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati rukovanje proizvodom ukoliko postoji hipresenzitivnost na tetracikline. Preporučuje se upotreba rukavica, radnog odela i zaštitnih naočara pri radu sa lekom. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko dođe do kontakta preporučuje se ispiranje kontaktne površine sa velikom količinom vode. Tokom rukovanja lekom ne pušiti, jesti i ne piti.

Ukoliko se posle izloženosti pojave promene na koži, treba konsultovati lekara. Inflamatorne promene lica, usana ili očiju, ili respiratorne smetnje su mnogo ozbiljniji znaci koji zahtevaju hiitnu medicinsku intervenciju.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne davati životinjama u periodu graviditeta kao i tokom laktacije. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

Interakcije

Ne primenjivati sa oksidativnim substancama. Da bi se izbegla moguća inkopatibilnost ne preporučuje se mešanje rastvora sa drugim lekovima u vodi za piće.Resorbcija doksiciklina može biti smanjena u prisustvu kalcijuma, gvožđa, magnezijuma ili

aluminiuma u ishrani. Ne preporučuje se istovremena primena sa antacidima, kaolinom i preparatima koji sadrže gvožđe.Tetraciklini, pa tako i doksiciklin pojačavaju nefrotoksičan efekat metoksiflurana. Gastrointestinalni neželjeni efekti doksiciklina se pojačavaju u prisustvu teofilina.

Broj rešenja:

323-01-00254-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 54 x 10 mL

323-01-00253-22-002 od 26.06.2023. godine za lek

Doxy 10% oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

Baktericidni antibiotici penicilini, cefalosporini ometaju delovanje doksiciklina, koji je baktriostatik. Lekovi, koji indukuju mikrozomni enzimski sistem u jetri fenobarbiton, rifampicin, fenitoin, karabamazepin, primidon skraćuju poluvreme eliminacije doksiciklina.

Predoziranje

Doksiciklin primenjen u višim dozama od terapijskih nije imao nefrotoksično i hepatotoksično dejstvo.

Inkompatibilnost

Ne primenjivati sa oksidativnim substancama. Da bi se izbegla moguća inkopatibilnost, ne preporučuje se mešanje rastvora sa drugim lekovima u vodi za piće.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

5.x10 mL

Bočica od polietilena braon boje od 10 ml, sa nalepljenom etiketom, zatvaračem bele

boje od HDPE i bezbojnom kapaljkom od LDPE u složivoj kartonskoj kutiji.

1.1000 mL:

Boca od polietilena visoke gustine bele boje, zatvorena aluminijumskom folijom i

zatvaračem sa navojem od polipropilena plave boje.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet

kod: QJ01AA02

Broj dozvole

5. x 10 mL:

323-01-00254-22-002 od 26.06.2023. godine

1.x 1000 mL:

323-01-00253-22-002 od 26.06.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji