Drycloxa - kel 1000mg/9g intramamarna suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Drycloxa - kel intramamarna suspenzija; 1000mg/9g; intramamarni špric, 20x9g

  • ATC: QJ51CF02
  • EAN: 8606103358325
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Drycloxa - kel intramamarna suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Drycloxa - kel na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Drycloxa - kel kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00034-20-001 od 20.08.2020. za lek

Drycloxa - kel, intramamarna suspenzija, 20 x 9 g

UPUTSTVO ZA LEK

Drycloxa - kel, intramamarna suspenzija, 20 x 9 g

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija

Podnosilac zahteva:

MAKROPROGRES D.O.O.

Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00034-20-001 od 20.08.2020. za lek

Drycloxa - kel, intramamarna suspenzija, 20 x 9 g

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MAKROPROGRES D.O.O., Spasovdanska 8g, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgija

IME LEKA

Drycloxa - kel

intramamarna suspenzijaza krave kloksacilin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan intramamarni špric 9 g intramamarne suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

Kloksacilin-benzatin

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen

Ostale pomoćne supstance:

aluminijum-monostearat; parafin, tečni.

INDIKACIJE

Za terapiju i profilaksu mastitisa u periodu zasušenja izazvanog gram-pozitivnim bakterijama osetljivim na kloksacilin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na peniciline.Ne koristiti kod krava u laktaciji.U slučaju kliničke slike mastitisa vidljive promene mleka i vimena treba primeniti odgovarajuću terapiju.

Broj rešenja:

323-01-00034-20-001 od 20.08.2020. za lek

Drycloxa - kel, intramamarna suspenzija, 20 x 9 g

NEŽELJENA DEJSTVA

Može doći do alergijskih reakcija kod životinja osetljivih na peniciline.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u periodu zasušenja.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intramamarnu primenu kod zasušenja.Posle poslednje muže, očistiti i dezinfikovati vime. Zatim u svaku četvrt vimena ubrizgati po jedan injektor 9 g suspenzije. Tretiraju se sve četiri četvrti vimena.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek koristiti nakon poslednje muže, nakon čišćenja i dezinfekcije vimena.

KARENCA

Meso i iznutrice: 10 danaMleko: Kada se primenjuje duže od 60 dana pre teljenja, mleko nije za ishranu ljudi 12 sati posle teljenja.Kada se primenjuje kraće od 60 dana pre teljenja, mleko nije za ishranu ljudi 60 dana od aplikacije leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

iskoristiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

Broj rešenja:

323-01-00034-20-001 od 20.08.2020. za lek

Drycloxa - kel, intramamarna suspenzija, 20 x 9 g

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek koristiti samo nakon poslednje muže i nakon čišćenja i dezinfekcije vimena. Tretman treba započeti najmanje 60 dana pre očekivanog telenja. Po aplikaciji leka ne masirati vime.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost alergiju u kontaktu sa kožom. Ova preosetljivost na peniciline može dovesti do ukrštene rezistencije sa cefalosporinima i obratno. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti ozbiljne. Ne treba rukovati ovim proizvodom u slučaju poznate preosetljivosti. Rukovati proizvodom sa oprezom kako bi se izbeglo izlaganje uzimajući u obzir sve mere opreza. Ukoliko primetite simptome kao što su osip po koži, potrebno je odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu ovo upozorenje.Otok lica, usana ili očiju ili poteškoće sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju urgentnu medicinsku pomoć. Oprati ruke nakon upotrebe.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Dozvoljena je upotreba leka u graviditetu.Ne preporučuje se primena u vreme laktacije. Preparat se upotrebljava samo u vreme zasušenja.

Interakcije

Treba izbegavati istovremenu primenu kloksacilina sa bakteriostatskim antibioticima npr. eritromicin, tetraciklini.

Predoziranje

slučaju alergijskih reakcija, prvo izmusti mleko iz tretiranog vimena.Osip na koži: antihistaminici ili kortikosteroidi.Šok: adrenalin i kortikosteroidi i.m. ili i.v.

Inkompatibilnost

Nisu poznate.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od polietilena sa 9 g intramamarne suspenzije, zatvoren klipom i zaštitnom kapicom od polietilena.Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 20 intramamarnih špriceva.

ATCvet kod:

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00034-20-001 od 20.08.2020. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji