DUFAMEC 1% INJ 10mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo DUFAMEC 1% INJ rastvor za injekciju; 10mg/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QP54AA01
  • EAN: 8606111879010
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

DUFAMEC 1% INJ rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za DUFAMEC 1% INJ na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za DUFAMEC 1% INJ kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 000473599 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 000473600 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL

UPUTSTVO ZA LEK

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Dutch Farm International B.V

Nieuw Walden 112, 1394 PE, Nederhorst den Berg, Holandija

Podnosilac zahteva:

MIVAKA D.O.O.

Ratka Mitrovića 75 đ, Beograd - Čukarica, Republika Srbija

Broj rešenja: 000473599 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 000473600 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MIVAKA D.O.O.;Ratka Mitrovića 75 đ, Beograd - Čukarica, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Dutch Farm International B.V.;Nieuw Walden 112, 1394 PE, Nederhorst den Berg, Holandija

IME LEKA

DUFAMEC 1% INJ

10 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, ovce, svinje, pse i mačkeivermektin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Propilenglikol

Ostale pomoćne supstance:

glicerol 100%; glicerol formal

INDIKACIJE

Lečenje infekcija uzrokovanih parazitima osetljivim na ivermektin kod goveda, ovaca, svinja, pasa i mačaka:

Goveda:

želudačno-crevne nematode, plućne nematode, očne nematode, štrkalj

spp, šugarci i vaši.

Psoroptoza ovaca šuga ovaca, želudačno-crevne nematode, plućne nematode,

estroza ovaca izazvana larvama štrklja

Svinje

želudačno-crevne nematode, plućne nematode, vaši i šugarci.

Psi:

želudačno-crevne nematode, srčane nematode, mikrofilarije, artropode i krpelji.

Mačke:

želudačno-crevne nematode i plućne nematode.

Broj rešenja: 000473599 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 000473600 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme koristiti kod životinjskih vrsta za koje nije indikovan, jer može uzrokovati ozbiljne neželjene reakcije.Ne koristiti kod rasa pasa sa genetskom preosetljivošću na ivermektin koli, staroengleski ovčar -

bobteil, nemački ovčar jer može uzrokovati ozbiljne neželjene reakcije.

Ne koristiti kod jedinki sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ivermektin ili bilo koju pomoćnu supstancu.Ovaj lek se ne sme koristiti kod štenadi mlađih od 6 nedelja i kod mačića mlađih od 4 nedelje.

NEŽELJENA DEJSTVA

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve.

Kod ciljnih vrsta životinja su zabeležene neželjene reakcije na ivermektin povezane sa mogućom toksičnošću koja je nastala kao posledica paralize i smrti parazita. Incidenca ovih reakcija je ekstremno niska i mogu se izbeći ako se životinje ne leče u periodima koji se poklapaju sa fazama migracije u geografskim oblastima gde su paraziti endemski.Kod goveda se može javiti prolazna nelagodnost kao i blagi otok na mestu aplikacije. Ograničiti zapreminu na 10 mL po mestu aplikacije kako bi se sprečilo stvaranje otoka.Neurotoksičnost je moguća kod rasa pasa sa genetskom preosetljivošću na ivermektin koli, staroengleski ovčar - bobteil, nemački ovčar, koje imaju koji imaju delecionu mutaciju gena mdr1.

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: supkutana injekcija.

Preporučene jedinstvene doze po životinji su: 0,2 mg ivermektina po kilogramu telesne mase kod goveda, ovaca, pasa i mačaka i 0,3 mg ivermektina po kilogramu telesne mase kod svinja.Što odgovara sledećem:

Goveda, ovce: 1 mL na 50 kg telesne maseSvinje:

mL na 33 kg telesne mase

Psi i mačke:

0,1 mL na 5 kg telesne mase

Broj rešenja: 000473599 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 000473600 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se ne sme koristiti ako je bočica slomljena, gumeni zatvarač i aluminijumska zaptivka poklopca oštećeni ili ako se primeti prolivanje tečnosti.

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva:

Goveda: 49 dana.

Ovce: 42 dana.

Svinje: 28 dana.

Ne koristi se kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja: čuvati na temperaturi do 30 °C. Lek čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Psi sa genetskom preosetljivošću na ivermektin koli, staroengleski ovčar - bobteil, nemački ovčar podložni su intoksikaciji ivermektinom u dozi od 0,1 mL/kg ili više.U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati sledeće:

suviše čestu i ponovljenu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda,

subdoziranje, koje može biti uzrokovano nepreciznošću u određivanju telesne mase životinja.

Broj rešenja: 000473599 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 000473600 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL

Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima npr. test redukcije broja jaja u fecesu. Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti anthelmintik druge klase, odnosno sadrugim mehanizmom delovanja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne sme se primenjivati intravenozno ili intramuskularno.Tretirane životinje ne bi trebalo da ostanu u kontaktu sa zaraženim životinjama, kontaminiranim prostorijama ili zemljom jer može doći do ponovne zaraze i neophodnosti ponovnog tretmana. Efekat ivermektina na parazite ne nastaje odmah, stoga kontakt između tretiranih i netretiranih životinja treba izbegavati najmanje nedelju dana. Ivermektin ne utiče na jaja vaški i njihov proces izleganja može da potraje i do tri nedelje i zbog toga se tretman u određenim slučajevima mora ponoviti.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ličnu zaštitnu opremu koja se sastoji od zaštitnih rukavica treba nositi prilikom rukovanja lekom kako bi se izbegao direktan kontakt sa kožom i reakcija senzibilizacije.Osobe sa poznatom preosetljivošću na ivermektin trebalo bi da izbegavaju kontakt sa lekom.U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu na pakovanju leka.Posle upotrebe oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Graviditet:Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.Laktacija:Ne koristiti kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Interakcije

Ivermektin može pojačati efekat benzodiazepina.

Inkompatibilnost

nedostatku ispitivanja inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

Predoziranje

Generalno, kao sigurnosnu granicu, ivermektin ima najmanje desetostruku preporučenu dozu kod preživara, konja, svinja i pasa osim rasa pasa sa genetskom osetljivošću na ivermektin koli, staroengleski ovčar - bobteil, nemački ovčar.Striktno poštovati preporučene doze.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ivermektin je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme.Ovaj proizvod, kao i neiskorišćeni lek ili prazna ambalaža leka ne smeju dospeti u vodotokove, površinske vode i kanale.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Broj rešenja: 000473599 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 000473600 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024. godine za lek:

DUFAMEC 1% INJ, rastvor za

injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.DUFAMEC 1% INJ ne bi trebalo da ulazi u vodene tokove jer to može biti opasno za ribe i druge vodene organizme.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

1..01.2024

OSTALI PODACI

Pakovanje

Pakovanje unutrašnje je ujedno i spoljašnje:Bočica od tamnog stakla hidrolitičke klase II, zapremine 50 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.IliBoca od polipropilena, zapremine 500 mL, sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se moze izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:000473599 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024.god 1 x 50ml000473600 2023 59010 008 000 323 071 04 001 od 19.01.2024.god. 1 x 500ml

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji