Ecoporc SHIGA 3.2ELISA j./doza suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Ecoporc SHIGA suspenzija za injekciju; 3.2ELISA j./doza; bočica, 1x50doza

  • ATC: QI09AB02
  • EAN: 3411113038984
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Ecoporc SHIGA suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Ecoporc SHIGA na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Ecoporc SHIGA kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00415-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 dozaBroj rešenja: 323-01-00416-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x100 doza

UPUTSTVO ZA LEK

Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 doza

Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x100 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. IDT Biologika GmbH2. CEVA-Phylaxia Veterinary Biological Co. Ltd.

1. Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau, Nemačka2. Szallas u.5., 1107 Budapest, Mađarska

Podnosilac zahteva:

Žilović i Žilović d.o.o.

Beogradska 39, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00415-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 dozaBroj rešenja: 323-01-00416-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x100 doza

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Žilović i Žilović d.o.o., Beogradska 39, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau, Nemačka

2. CEVA-Phylaxia Veterinary Biological Co. Ltd., Szallas u.5., 1107 Budapest, Mađarska

IME LEKA

Ecoporc SHIGA

vakcina koja sadrži genski modifikovani rekombinantni Stx2e antigensuspenzija za injekcijuza svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza od 1 mL sadrži:

Aktivna supstanca:

Genski modifikovani rekombinantni Stx2e antigen: ≥3,2 x 10

ELISA jedinica

Adjuvans:

Aluminijum u obliku hidroksida

najviše 3,5 mg

Pomoćne supstance:

najviše 0,115 mg

Ostale pomoćne supstance:

voda za injekcije, glutaraldehid

Izgled suspenzije nakon mućkanja: homogena suspenzija žućkaste do smeđe boje.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija prasadi u uzrastu od najmanje četiri dana, u cilju smanjenja uginuća i kliničkih

znakova edemske bolesti uzrokovane toksinom Stx2e

Vreme potrebno za razvoj imuniteta:

21 dan posle vakcinacije

Trajanje imuniteta:

105 dana posle vakcinacije

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu, na adjuvans ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u sastavu vakcine.

Broj rešenja: 323-01-00415-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 dozaBroj rešenja: 323-01-00416-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x100 doza

NEŽELJENA DEJSTVA

Često se na mestu primene mogu uočiti neznatne lokalne reakcije poput blagog otoka dijametra do 5 mm, koje su prolaznog karaktera i spontano se povlače u periodu do sedam dana, bez lečenja. Često se nakon injekcije može javiti blagi porast telesne temperature najviše do 1,7 °C. Ove reakcije se brzo povlače najviše za dva dana, bez lečenja. Retko se nakon primene vakcine Ecoporc SHIGA primećuju klinički znaci poput privremenih blagih poremećaja u ponašanju.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:- veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana; - česta više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja- povremena više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja; - retka više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja;- veoma retka manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intramuskularnu upotrebu.

Pažljivo promućkati vakcinu pre primene.

Vakcina se daje jednokratno u dozi od 1 mL, prasadi staroj najmanje četiri dana.Preporučeno mesto primene su mišići vrata iza uha.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Za primenu vakcine se preporučuje upotreba igle prikladne za uzrast prasadi veličina 21G,

dužina 16 mm.

KARENCA

Nula 0 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u frižideru 2-8 °C. Zaštiti od svetlosti.

Ne zamrzavati.

Broj rešenja: 323-01-00415-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 dozaBroj rešenja: 323-01-00416-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x100 doza

Rok upotrebe:

Rok upotrebe posle prvog otvaranja bočice:

24 sata. Između izvlačenja doza, vakcinu čuvati na

temperaturi od 2-8 °C.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nije primenjivo.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju da se vakcina nehotično samoubrizga ili proguta, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nije utvrđena bezbednost primene vakcine u periodu graviditeta i laktacije.Ne preporučuje se primena vakcine tokom graviditeta ili laktacije.

Interakcije

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u skladu sa procenom veterinara u konkretnom slučaju.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

Predoziranje

Nakon primene dvostruke doze vakcine nisu primećene druge neželjene reakcije osim onih opisanih u poglavlju 6.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-00415-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x50 mL 1x50 dozaBroj rešenja: 323-01-00416-21-001 od 12.07.2022. za lek Ecoporc SHIGA, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x100 doza

OSTALI PODACI

Pakovanje

Primarno pakovanje:PET bočica sa 50 mL 50 doza ili 100 mL 100 doza vakcine. Bočice su zatvorene čepom od bromobutil-gume i aluminijskom

Sekundarno pakovanje:Kartonska kutija s jednom PET bočicom sa 50 mL 50 doza ili 100 mL 100 doza vakcine.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x50 mL 1x50 doza:

323-01-00415-21-001 od 12.07.2022.

Pakovanje 1x100 mL 1x100 doza:

323-01-00416-21-001 od 12.07.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji