Eficur 50mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Eficur suspenzija za injekciju; 50mg/mL; boca, 1x250mL

  • ATC: QJ01DD90
  • EAN: 8427711130673
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Eficur suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Eficur na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Eficur kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mLEficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mLEficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABORATORIOS HIPRA S.A.

Adresa:

Avda. La Selva, 135, Amer Girona, Španija

Podnosilac zahteva:

FISH CORP. 2000 D.O.O.

Adresa:

Nebojšina 41, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FISH CORP. 2000 D.O.O.Nebojšina 41, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABORATORIOS HIPRA S.A.Avda. La Selva, 135, Amer Girona, Španija

IME LEKA

50 mg/mLsuspenzija za injekcijuza goveda i svinjeceftiofur

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Ceftiofur u obliku ceftiofur-hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Aluminijum monostearat; sorbitan oleat; trigliceridi, srednjeg lanca

Uljana suspenzija bele do žućkaste boje.

INDIKACIJE

Bolesti uzrokovane bakterijama osetljivim na ceftiofur:

Svinje:- Lečenje bakterijskih respiratornih bolesti uzrokovanih sa

Pasteurella multocida, Actinobacillus

pleuropneumoniae

Streptococcus suis

Goveda:- Lečenje bakterijskih respiratornih bolesti uzrokovanih sa

Mannheimia haemolytica Pasteurella

Pasteurella multocida

Histophilus somni

Lečenje akutnih interdigitalnih nekrobaciloza panaricijum, zarazna šepavost uzrokovanih sa

Fusobacterium necrophorum

Bacteroides melaninogenicus Phorphyromonas asaccharolytica.

Lečenje akutnih post-partalnih puerperalnih metritisa u periodu do 10 dana posle teljenja uzrokovanih sa

Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes

Fusobacterium necrophorum.

Broj rešenja: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL

Upotreba leka za ovu indikaciju je ograničena na slučajeve kada je terapija drugim antimikrobnim lekovima bila neuspešna.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur i druge beta-laktamske antibiotike.Ne davati intravenski.

Ne koristiti lek kod živine uključujući i nosilje, zbog rizika od širenja antimikrobne rezistencije na ljude.

NEŽELJENA DEJSTVA

Reakcije preosetljivosti se mogu javiti bez obzira na primenjenu dozu leka. Povremeno se mogu javiti alergijske reakcije npr. promene na koži, anafilaksa.Kod nekih svinja se, na injekcionom mestu, mogu javiti blage reakcije, kao što su prebojenost površinskih fascija mišića ili masnog tkiva, koje se mogu zadržati do 20. dana nakon aplikacije.Kod goveda se, na injekcionom mestu, mogu javiti blage reakcije, kao što su edem tkiva i prebojenost potkožnog tkiva i/ili fascije mišića. Kod većine životinja, ova slaba lokalna zapaljenska reakcija na mestu aplikacije, nestaje do 10. dana nakon primene leka, a slaba prebojenost tkiva može se zadržati 28 ili više dana.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje, goveda.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Svinje: intramuskularna upotreba.3 mg ceftiofura / kg t. m. / dan 1 mL leka / 16 kg t. m. / dan. Terapija traje 3 dana.

Goveda: subkutana upotreba.

Lečenje respiratornih oboljenja:

mg ceftiofura / kg t. m. / dan 1 mL leka / 50 kg t. m. / dan. Terapija traje 3-5 dana.

Lečenje akutnih interdigitalnih nekrobaciloza:

mg ceftiofura / kg t. m. / dan 1 mL leka / 50 kg t. m. / dan. Terapija traje 3 dana.

Lečenje akutnih post-partalnih metritisa u periodu do 10 dana posle teljenja:

mg ceftiofura / kg t. m. / dan 1 mL leka / 50 kg t. m. / dan. Terapija traje 5 dana.U nekim slučajevima akutnog post-partalnog metritisa, može biti neophodna dodatna potporna terapija.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Broj rešenja: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL

Pre upotrebe bocu dobro promućkati, sve dok sadržaj ne bude potpuno resuspendovan. Obavezno skinuti zaštitnu plastičnu ambalažu sa boce od 250 mL. Boja bočice može otežati procenu resuspendovanja, pa se odsustvo taloga na dnu može najbolje proveriti okretanjem bočice naopako i posmatranjem sadržaja kroz dno bočice. Svaka naredna injekcija mora se dati na drugo injekciono mesto.Na jednom injekcionom mestu aplikovati do 5 ml leka. Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

KARENCA

Svinje:Meso i jestiva tkiva: 5 dana.Goveda:Meso i jestiva tkiva: 8 dana.Mleko: Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Pre upotrebe bocu dobro promućkati, sve dok sadržaj ne bude potpuno resuspendovan.U slučaju pojave alergijske reakcije, prekinuti sa primenom leka.Ceftiofur se koristi u lečenju infekcija uzrokovanih rezistentnim sojevima bakterija, kao što su bakterije koje produkuju beta-laktamaze proširenog spektra delovanja ESBL i koje mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi, ukoliko do njih dospeju, npr. putem hrane. Iz ovog razloga, primenu ceftiofura treba ograničiti na lečenje kliničkih stanja koja su slabo reagovala ili kod kojih se može očekivati slaba reakcija na terapiju prvog izbora odnosi se na akutne slučajeve kada se lečenje mora započeti bez bakteriološke dijagnoze.Neracionalna primena leka, uključujući upotrebu koja nije u skladu sa uputstvom za primenu datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može dovesti do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija. Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.Ceftiofur se koristi samo za pojedinačno lečenje životinja. Ne koristiti lek za prevenciju bolesti, niti u okviru programa za grupno tretiranje životinja stada. Grupno lečenje životinja, može se primenjivati samo ukoliko dođe do izbijanja bolesti u stadu, u skladu sa odobrenim indikacijama i uslovima primene.Ceftiofur se ne sme primenjivati profilaktički u slučajevima zaostajanja posteljice.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Broj rešenja: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL

Studije na laboratorijskim životinjama nisu ukazale na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte. Bezbednost primene leka kod ciljnih vrsta u toku graviditeta nije ispitana. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane nadležnog veterinara.

Interakcije

Baktericidno delovanje beta-laktamskih lekova je neutralizovano istovremenom primenom bakteriostatskih antibiotika makrolidi, sulfonamidi i tetraciklini.

Predoziranje

Niska toksičnost ceftiofura kod svinja je dokazana primenom ceftiofur-natrijuma u 8 puta većoj dozi od preporučene dnevne doze date intramuskularno tokom dužeg vremenskog perioda 15 uzastopnih dana.Kod goveda nije bilo simptoma sistemske toksičnosti nakon parenteralne primene znatno većih doza od preporučenih.

Inkompatibilnost

Kako nisu rađene studije inkompatibilnosti, preporuka je ne mešati ovaj lek sa nekim drugim veterinarskim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost alergiju nakon injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance povremeno mogu da budu ozbiljne.Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline ili cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja ili ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do pojave simptoma preosetljivosti, kao sto je npr. osip na koži, odmah se javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.Oticanje lica, usana, očiju ili smetnje pri disanju su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:Bočica/boca od bezbojnog stakla II hidrolitička grupa zapremine 50 mL, 100 mL i 250 mLzatvorena čepom od brombutil gume tip I i aluminijumskom kapicom. Staklena boca sa 250 mLleka ima zaštitnu ambalažu od bezbojne plastike.

Broj rešenja: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022. za lek

Eficur, suspenzija za injekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL

Bočica/boca od polietilentereftalata zapremine 50 mL, 100 mL i 250 mL zatvorena čepom od brombutil gume tip I i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj i datum izdavanja dozvole za lek:

x 50 mL: 323-01-00553-21-001 od 02.08.2022.1 x 100 mL: 323-01-00554-21-001 od 02.08.2022.1 x 250 mL: 323-01-00555-21-001 od 02.08.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji