Engemycin Spray 25mg/mL sprej za kožu, suspenzija


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Engemycin Spray sprej za kožu, suspenzija; 25mg/mL; sprej kontejner, 1x200mL

  • ATC: QD06AA03
  • EAN: 8713184100207
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Engemycin Spray sprej za kožu, suspenzija uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Engemycin Spray na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Engemycin Spray kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00113-20-002 od 24.05.2021. godine za lek:

Engemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Engemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

INTERVET PRODUCTIONS S.R.L.

Via Nettunense, km 20,300, 04011 Aprilia, Italija

Podnosilac zahteva:

TURANGO D.O.O.

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00113-20-002 od 24.05.2021. godine za lek:

Engemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

TURANGO D.O.O.;

Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

INTERVET PRODUCTIONS S.R.L.;Via Nettunense, km 20,300, 04011 Aprilia, Italija

IME LEKA

Engemycin Spray

25 mg/mLsprej za kožu, suspenzijaza goveda, ovce i svinjeoksitetraciklin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL spreja za kožu, suspenzije sadrži:

Aktivna supstanca:

Oksitetraciklin-hidrohlorid

odgovara 23.15 g oksitetraciklina

Pomoćne supstance:

Izopropilalkohol; polisorbat 80; patent blue V E131; smeša hidrokarbona i butana.

Suspenzija zelene do zelenoplave boje.

INDIKACIJE

Za lečenje sledećih infekcija prouzrokovanih sa, ili udruženih sa organizmima osetljivim na oksitetraciklin kod goveda, ovaca i svinja:

Lečenje infekcija papaka prouzrokovanih sa:

Dichelobacter nodosus

Fusobacterium

Fusobacterium

Potporna terapija površnih infekcija rana nastalih kao posledica operacije ili fizičkih povreda, na primer griženja repova kod prasadi, ogrebotina i poderotina.

KONTRAINDIKACIJE

Da bi se sprečila kontaminacija mleka proizvodom ne primenjivati u lečenju sisa.Ne koristiti kod životinja u slučajevima preosetljivosti na oksitetraciklin ili neku od pomoćnih supstanci.

Broj rešenja:

323-01-00113-20-002 od 24.05.2021. godine za lek:

Engemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznate.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Pre upotrebe promućkati. Bočica spreja je prilagođena za primenu i u uspravnom i položenom položaju. Pre aplikacije, polje koje se želi tretirati treba dobro očistiti, zatim aplikovati sprej sa razdaljine od 15 do 20 cm u trajanju 1 - 2 sekunde, odnosno dok tretirano polje ne bude homogeno prebojeno.Tretman ponavljati na svakih 12 sati tokom 1 - 3 dana, zavisno od brzine procesa ozdravljenja.

Način primene:

za prskanje po koži. Samo za spoljnu primenu

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Životinje treba tretirati u dobro provetrenom prostoru.Ne prskati sprej u oči ili blizu njih, kao ni blizu nosnog otvora i sluzokože i usta.Primena leka treba da bude zasnovana na antibiogramu - ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnim regionalnim, na nivou farme epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.Za postizanje najboljih rezultata u slučaju zaraznog pododermatitisa treba pratiti sledeće preporuke: Držati čistim područje papaka, kompletno odstraniti strani materijal, eksudate i nekrotično tkivo. Životinje držati na suvoj podlozi 12 sati nakon aplikacije.Obratiti pažnju da tokom aplikacije sprej ne bude blizu očiju životinja.

KARENCA

Goveda i ovce:Meso: nula 0 danaMleko: nula 0 muža.

Svinje:Meso i iznutrice: nula 0 dana.Prebojeni deo kože svinja mora biti uklonjen pre korišćenja ostalih delova životinje u ishrani ljudi.

Broj rešenja:

323-01-00113-20-002 od 24.05.2021. godine za lek:

Engemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.Bočica je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote.

Rok upotrebe:

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Životinje treba tretirati u dobro provetrenom prostoru.Ne prskati sprej u oči ili blizu njih, kao ni blizu nosnog otvora i sluzokože i usta.Primena proizvoda treba biti zasnovana na antibiogramu - ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnim regionalnim, na nivou farme epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju akcidentalnog kontakta, oprati ruke i druga kontaminirana područja kože. U slučaju kontaminacije očiju ili sluzokože odmah obilno isprati sa vodom. Zbog rizika od pojave preosetljivosti i kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati kontakt sa kožom. Nositi odgovarajuće nepropusne rukavice kada se rukuje lekom. Zbog rizika od iritacije oka, treba izbegavati kontakt sa očima. Zaštitite oči i lice. Ne usmeravati sprej na otvoreni plamen ili užareni materijal. Bočicu spreja ne probijati ili spaljivati, čak ni nakon upotrebe. Izbegavati udisanje isparenja. Lek aplikovati na otvorenom prostoru ili u dobro provetrenom prostoru. Posle upotrebe oprati ruke. Ne jesti i ne pušiti za vreme korišćenja leka. U slučaju slučajnog gutanja, ili u slučaju kontakta sa očima, odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu proizvoda. Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Lek se može bezbedno primenjivati kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.

Interakcije

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Nije primenljivo.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Ako se preparat primenjuje na propisan način, ne utiče štetno na životnu sredinu.

Broj rešenja:

323-01-00113-20-002 od 24.05.2021. godine za lek:

Engemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Aluminijumski sprej kontejner koji sadrži 200 mL lekaUnutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00113-20-002 od 24.05.2021. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji