ENROCIN - SP oral 100mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo ENROCIN - SP oral oralni rastvor; 100mg/mL; boca, 1x1000mL

  • ATC: QJ01MA90
  • EAN: 8606108474051
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

ENROCIN - SP oral oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za ENROCIN - SP oral na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za ENROCIN - SP oral kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00217-16-001od 11.10.2017. godine za lek ENROCIN-SP oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

UPUTSTVO ZA LEK

ENROCIN -SP oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o.

Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poland

Podnosilac zahteva:

SOUTHPHARM doo

2.313 Vojka, Stevana Popova 75/2

Broj rešenja:323-01-00217-16-001od 11.10.2017. godine za lek ENROCIN-SP oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

SOUTHP HARM doo,22313 Vojka, Stevana Popova 75/2

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VET-AGRO Multi trade Company, Sp. z.o.o.Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poland

IME LEKA

Enrocin -SP oralOralni rastvorEnrofloksacin 100 mg/mLZa piliće

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Enrofloksacin 100 mg

Ekscipijensi:

Benzil alkohol 15 mgKalijum- hidroksid, DiNatrijum-EDTA, Prečišćena voda

INDIKACIJE

Tretman infekcija izazavanih bakterijama osetljivim na Enrofloksacin:

Pilići:

Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u svrhu profilakse.

Lek se ne daje u slučajevima kada je uzročnik infekcije rezistentan na druge hinolone, odnosno fluorohinolone ukrštena rezistencija. Ne primenjivati enrofloksacin istovremeno sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima.

Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili neki od ekscipijenasa.

Broj rešenja:323-01-00217-16-001od 11.10.2017. godine za lek ENROCIN-SP oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome

obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doza leka iznosi 10 mg enrofloksacina/kg telesne mase, rastvoreno u vodi za piće ekv. 50 ml

leka/100 l vode za piće. Lek se primenjuje tokom 3-5 dana zaredom, 5 dana kod mešovitih infekcija i hroničnih, progresivnih oblika oboljenja. Ukoliko tokom 2-3 dana ne dođe do kliničkog poboljšanja, potrebno je razmotriti alternativnu antimikrobnu terapiju zasnovanu na antibiogramu. Mediciniranu vodu treba pripremati svaki dan neposredno pred primenu i davati kontinuirano u toku lečenja. Pre svakog tretmana pažljivo izračunati ukupnu telesnu masu jedinki i na osnovu nje količinu vode koju jedinke popiju u toku dana. Treba imati u vidu da uzimanje vode za piće zavisi od uzrasta i kliničkog stanja jedinki, temperature vazduha i režima dnevne svetlosti. Da bi se dobila korektna i što preciznija doza, količinu leka treba uskladiti sa navedenim parametrima. Ako se uzme u obzir da preparat sadrži 100 mg enrofloksacina u 1 ml, 10 mg enrofloksacina/kg t.m. odgovara količini preparata od 0,1ml/kg t.m.. Računanjem pomoću sledeće formule dobija se potrebna količina preparata po 1 litri vode za piće 0,1 x prosečna t.m.jedinki kg x broj jedinki = ml preparata po ukupna potrošnja vode na farmi prethodnog dana po litri vode za piće

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

KARENCA

Meso i jestiva tkiva

Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Mladim kokama, koje služe za zamenu starih koka nosilja po završetku eksploatacije lek se može davati do 14 dana pre pronošenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati vad vidokruga i domašaja dece.

Čuvati u originalnom kontejneru. na temperaturi do 25°C

Broj rešenja:323-01-00217-16-001od 11.10.2017. godine za lek ENROCIN-SP oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

Rok upotrebe: 2 godine Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: upotrebiti odmah. Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće za životinje : 24 časa.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lečenje infekcije uzrokovane sa Mycoplasma spp. neće iskoreniti mikoplazmu iz organizma.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Pošto je enrofloksacin najpre počeo da se koristi za lečenje infekcija kod živine, postoje podaci

o značajnom padu osetljivosti bakterije E.Coli na fluorohinolone, tj.pojavi rezistentnih mikroorganizama. U zemljama Evropske unije, zabeležena je rezistencija na fluorohinolone i kod Mikoplazmi Mycoplasma synoviae . Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice ze primenu antibiotika. Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova. Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Upotreba leka koja nije u skladu sa preporukama datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Posebne mere predostrožnosti koje treba preduzeti tokom pripreme i primene rastvora u cilju

izbegavanja kontakta sa proizvodom: koristite zaštitnu odeću, rukavice i zaštitne naočare. Proizvod može izazvati reakciju preosetljivosti i kontaktni dermatitis. Ukoliko dođe do prskanja pripremljenog rastvora, potrebno ga je odmah oprati sa kože i sluzokože.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Preparat se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa tetraciklinima, makrolidima, hloramfenikolom, nitrofuranima,

nesteroidnim antiinflamatornim lekovima i kokcidiostaticima. Aluminijum, magnezijum, kalcijum i soli gvožđa umanjuju bioraspoloživost enrofloksacina.

Inkompatibilnost

Ne koristiti istovremeno sa kiselim rastvorima

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:323-01-00217-16-001od 11.10.2017. godine za lek ENROCIN-SP oral, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1000 mL

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

11.10.2017. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje: Boca od HDPE, zapremine 1L, sa zatvaračem od HDPE

Režim izdavanja: Na veterinarski recept

АТCvet kod: QJ01MA90 Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00217-16-001 od 11.10.2017.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji