ENROFLOXAN 10% 100mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo ENROFLOXAN 10% oralni rastvor; 100mg/mL; boca, 1x1L

  • ATC: QJ01MA90
  • EAN: 5909997018751
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

ENROFLOXAN 10% oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za ENROFLOXAN 10% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za ENROFLOXAN 10% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00426-17-002 od 22.11.2018. godine za lek ENROFLOXAN 10% , oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x1000 mL

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00089-2018-8-003 od 10.12.2018.

UPUTSTVO ZA LEK

ENROFLOXAN 10%, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x1000 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BIOFAKTOR Sp.z.o.o.

Czysta 4, 96-100 Skierniewice, Poljska

Podnosilac zahteva:

Centralfarm d.o.o.

Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd

Broj rešenja:323-01-00426-17-002 od 22.11.2018. godine za lek ENROFLOXAN 10% , oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x1000 mL

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00089-2018-8-003 od 10.12.2018.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BIOFAKTOR Sp.z.o.o.

Czysta 4, 96-100 Skierniewice, Poljska

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

Centralfarm d.o.o.Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd

IME LEKA

ENROFLOXAN 10%

enrofloksacin 100 mg/mLoralni rastvorza svinje, piliće i golubove

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml oralnog rastvora sadrži:

Aktivne supstance:

Enrofloksacin 100 mg

Pomoćne supstance:

Kalijum-hidroksid 17.2 mg Dinatrijum edetat 0.6 mgPrečišćena voda do 1mL

INDIKACIJE

Terapija sistemskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na enrofloksacin, i to:

Pilići:

Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Mycoplasma

gallisepticum, Mycoplasma synovie

Svinje: kolibaciloza, salmoneloza, bakterijska enterotoksemija, infekcije respiratornog trakta izazvane sa

Mycoplasma hyopneumoniae

pastereloza, MMA sindrom, infektivna zapaljenja

urogenitalnog trakta.Golubovi: streptokokoza, salmoneloza, kolibaciloza, paratuberkuloza, mikoplazmoza, kontagiozni rinitis

Broj rešenja:323-01-00426-17-002 od 22.11.2018. godine za lek ENROFLOXAN 10% , oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x1000 mL

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00089-2018-8-003 od 10.12.2018.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod koka nosilja čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu.

Ne primenjuje se kod golubova čije je meso namenjeno za ljudsku ishranu.Ne primenjivati kod svinja u graviditetu i kod jedinki sa oštećenjima bubrežne funkcije.Ne primenjivati u profilaksi. Ne primenjivati kada u stadu/jatu postoji rezistencija/ukrštena rezistencija na fluorohinolone.Ne koristiti ukoliko postoji preosetljivost na aktivnu supstancu, druge fluorohinolone, ili bilo koju

od pomoćnih supstanci.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema izveštaja o neželjenom dejstvu enrofloksacina kod svinja i živine.

Ponekad su mogući poremećaji gastrointestinalnog trakta smanjenje apetita, povraćanje, dijareja i poremećaji nervnog sistema konvulzijeu slučajevima primene visokih doza. Kod svinja može doći do fotosenzibilizacije.Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvokoje nije ovde navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje, pilići i golubovi

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se daje oralno, rastvoren u vodi za piće.

Pilići

10 mg enroflokasacina / kg t.m. dnevno što je ekvivalentno 1ml leka /10 kg tm, tokom 3-5 uzastopnih dana.Lečenje traje 3-5 dana, u slučajevima mešanih infekcija i hroničnih, progresivnih formi 5 dana. Ukoliko se za 2-3 dana ne postigne vidljiv klinički efekat leka, primeniti alternativnu terapiju lekom izabranim na osnovu rezultata antibiograma.

Svinje

2.5-5 mg enroflokasacina / kg t.m. dnevno što je ekvivalentno 0.25-0.5 ml leka ENROFLOXAN 10% na 10 kg t.m. životinja. Terapija traje 3-5 dana. Rastvor leka dati oralno.

Golubovi

10 mg enroflokasacina / kg t.m. dnevno što je ekvivalentno 1 ml leka ENROFLOXAN 10% na 10 kg t.m. životinja. Terapija traje 5-10 dana. Medicinirana voda treba da bude jedini izvor pijaće vode za životinje.Dozu treba povećati u sledećim slučajevima:

Broj rešenja:323-01-00426-17-002 od 22.11.2018. godine za lek ENROFLOXAN 10% , oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x1000 mL

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00089-2018-8-003 od 10.12.2018.

-mikoplazmoze, kontagiozni rinitis: 0.2 ml leka/kg t.m. tokom 5-7 dana-crevne salmoneloze: 0.2 ml leka/kg t.m. tokom 7-10 dana-salmoneloza crevna i zglobna forma: 0.4ml leka /kg t.m. tokom prva 3 dana, zatim nastaviti terapiju u dozi od 0.2 leka/kg t.m. tokom 4-10 dana.

Treba što preciznije odrediti telesnu masu životinja kako bi se izbeglo subdoziranje leka.Konzumacija leka zavisi od kliničkog stanja tretiranih životinja.Potrebno je prilagoditi odgovarajuću koncentraciju leka u vodi za piće kako bi se postigla tačna doza primenjenog leka kod tretiranih životinja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Svakodnevno pripremati svež rastvor leka. Svinjama se lek daje posle rastvaranja u maloj količini vode za piće, koristeći po potrebi “nipl” sistem ili bocu. Ukoliko nakon 2-3 dana ne dođe do kliničkog poboljšanja potrebno je razmotriti alternativnu antimikrobnu terapiju zasnovanu na antibiogramu. Neophodno je kontrolisati konzumiranje medicirane vode jer se može značajno razlikovati u zavisnosti od ambijentalne temperature. U takvim slučajevima potrebno je korigovati doziranje.

KARENCA

Pilići: meso- 7 danaSvinje: meso-10 dana

Ne koristiti kod živine čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu.Ne koristiti kod koka nosilja 14 dana pre pronošenja.Ne koristiti kod golubova čije je meso namenjeno za ljudsku ishranu.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Rok upotrebe:

godine 24 meseca

Rok upotrebe posle otvaranja:

Rok upotrebe posle rastvaranja leka u vodi za piće za životinje

24 časa.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Od prve odobrene primene enrofloksacina kod živine, uočeno je širenje smanjene osetljivosti

na fluorohinolone i pojava rezistentnih mikroorganizama. U EU su, takođe zabeleženi slučajevi rezistencije kod

Mycoplasma synoviae

Preporuke za odgovornu primenu leka:Kada je moguće, fluorohinoloni treba da se koriste na osnovu rezultata antibiograma.

Broj rešenja:323-01-00426-17-002 od 22.11.2018. godine za lek ENROFLOXAN 10% , oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x1000 mL

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00089-2018-8-003 od 10.12.2018.

Kada se koristi lek treba uzeti u obzir nacionalne i lokalne preporuke za primenu antimikrobnih lekovaFluorohinoloni treba da budu rezervisani za lečenje kliničkih stanja životinja koje su loše reagovale, ili se očekuje da će slabo reagovati na druge vrste antimikrobnih lekova. Primena leka koja nije u skladu sa preporukama iz Sažetka karakteristika leka može dovesti do veće frekvencije pojave slučajeva rezistencije na fluorohinolone, i umanjiti efikasnost lečenja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije. Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.

Predoziranje

Predoziranje enrofloksacinom kod svinja i pilića ne dovodi do trovanja lekom. Nema specifičnog antidota.

Inkompatibilnost

Rastvaranje leka u vodi koja ima niži pH dovodi do precipitacije enrofloksacina.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Preporučuje se da se za vreme rukovanja lekom koristi zaštitna oprema maska, rukavice, naočare.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Enrofloksacin je potencijalno opasan po prirodnu sredinu. Stajnjak koji sadrži enrofloksacin ne može biti korišćen za đubrenje.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Boca od HDPE, bele boje, zapremine 1 L, sa zatvaračem sa navojem od LDPE, bele

boje, ispod kog se nalazi merica od polipropilena zapremine 50 mL.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00426-17-002 od 22.112018.

Broj rešenja:323-01-00426-17-002 od 22.11.2018. godine za lek ENROFLOXAN 10% , oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x1000 mL

Napomena: Uputstvo je izmenjeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00089-2018-8-003 od 10.12.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji