Enroxil®Max 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Enroxil®Max rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01MA90
  • EAN: 3838989559908
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Enroxil®Max rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Enroxil®Max na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Enroxil®Max kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00268-20-001 od 22.03.2021. godine za lek

Enroxil® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00022-2021-8-004 od 14.04.2021.

UPUTSTVO ZA LEK

Enroxil® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00268-20-001 od 22.03.2021. godine za lek

Enroxil® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00022-2021-8-004 od 14.04.2021.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD;Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO;Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

IME LEKA

Enroxil®Max

100 mg/mL rastvor za injekcijuza goveda i svinjeenrofloksacin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Enrofloksacin

Pomoćne supstance:

Benzil alkohol E1519

n-Butil alkohol

Ostale pomoćne supstance

L-arginin, voda za injekcije

INDIKACIJE

Goveda:Lečenje infekcija respiratornog trakta uzrokovanih sojevima

Mannheimia haemolytica

Pasteurella

Histophilus somni

spp. osetljivim na enrofloksacin.

Lečenje mastitisa prouzrokovanog sojevima

osetljivim na enrofloksacin.

Svinje:Lečenje infekcija respiratornog trakta koje izazivaju

Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella

multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis

bronchiseptica

Broj rešenja: 323-01-00268-20-001 od 22.03.2021. godine za lek

Enroxil® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00022-2021-8-004 od 14.04.2021.

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne primenjivati profilaktičk. Lek se ne primenjuje u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka. Ne primenjivati lek kod životinja sa prisutnim oštećenjima zglobne hrskavice ili oštećenjima mekih tkiva oko funkcionalno značajnih i opterećenih zglobova zglobova koji nose telesnu masu. Ne koristiti u slučajevima rezistencije na druge fluorohinolone zbog moguće ukrštene rezistencije

NEŽELJENA DEJSTVA

retkim slučajevima može se javiti prolazna lokalna reakcija otok, crvenilo na mestu primene, koja se spontano povlači nakon nekoliko dana.U izolovanim slučajevima kod teladi može doći do pojave gastrointestinalnih smetnji u toku lečenja.U retkim slučajevima intravenska primena kod goveda može dovesti do pojave šoka, verovatno usled cirkulatornih poremećaja.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Kod respiratornih infekcija lek se daje jednokratno subkutano u dozi od 7.5 mg enrofloksacina po 1 kg telesne mase odgovara 7.5 mL leka Enroxil Max na 100 kg telesne mase. U slučaju ozbiljnih ili hroničnih infekcija može biti potrebna ponovljena primena leka posle 48 sati.Kod mastitisa izazivanog

lek se daje intravenski u dozi od 5 mg enrofloksacina po 1 kg

telesne mase odgovara 5 mL leka Enroxil Max na 100 kg telesne mase. Lečenje mastitisa izazivanog

treba vršiti isključivo intravenskom primenom leka u toku 2-3 uzastopna dana.

Kod respiratornih infekcija lek se daje jednokratno, intramuskularno u mišiće vrata iza uha, u dozi od 7.5 mg enrofloksacina po 1 kg telesne mase odgovara 0.75 mL leka Enroxil Max na 10 kg telesne mase. Ukoliko nakon prve aplikacije ne nastane poboljšanje zdravstvenog stanja, tretman se može ponoviti posle 48 sati. Ponovljene injekcije treba aplikovati na različita injekciona mesta.

Način primene:

Respiratorna oboljenja: subkutana upotreba.Lečenje mastitisa izazivanog

intravenska upotreba. Intravenska injekcija se mora davati

Broj rešenja: 323-01-00268-20-001 od 22.03.2021. godine za lek

Enroxil® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00022-2021-8-004 od 14.04.2021.

Respiratorna oboljenja: intramuskularna upotreba.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Da bi se lek pravilno dozirao i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ne davati više od 15 mL kod goveda ili 7.5 mL kod teladi i svinja po jednom injekcionom mestu.

KARENCA

Goveda: meso i jestiva tkiva: 14 dana.mleko: 5 dana.

Svinje meso i jestiva tkiva: 12 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.Rok upotrebe: 5 godina.Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ne davati više od 15 mL kod goveda ili 7.5 mL kod teladi i svinja po jednom injekcionom mestu.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoji saznanje ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova. Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije. Ako u roku od 2-3 dana od početka terapije ne dođe do kliničkog poboljšanja, treba ponovo proveriti osetljivost uzročnika i ukoliko je potrebno promeniti terapiju.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom zbog mogućeg razvoja senzibilizacije, kontaktnog dermatitisa ili reakcija preosetljivosti. Osobe koje su preosetljive na fluorohinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom. Pri rukovanju lekom ne treba jesti, piti ni pušiti.Nakon primene leka treba oprati ruke. Ovaj lek je alkalni rastvor. U slučaju nehotičnog prosipanja leka na kožu, mesto treba odmah isprati vodom.Ukoliko dođe do slučajnog kontakta leka sa očima,

Broj rešenja: 323-01-00268-20-001 od 22.03.2021. godine za lek

Enroxil® Max, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci 323-14-00022-2021-8-004 od 14.04.2021.

treba ih isprati velikom količinom čiste vode. Ako se javi iritacija, treba potražiti savet lekara. Treba paziti da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka. Ako dođe do slučajnog samoubrizgavanja, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu. Ukoliko bol potraje duže od 12 sati nakon pregleda lekara, treba ponovo potražiti medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Enrofloksacin može interferirati sa metabolizmom teofilina, smanjujući mu klirens što za posledicu ima viši nivo teofilina u plazmi. Ukoliko se životinje istovremeno tretiraju sa teofilinom i enrofloksacinom moguća je pojava konvulzija. Istovremena primena sa makrolidnim antibioticima ili tetraciklinima može izazvati antagonistički efekat.

Inkompatibilnost

odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Predoziranje

Goveda dobro podnose primenu doze od 25 mg/kg t.m. subkutano, tokom 15 uzastopnih dana, bez pojave bilo kakvih kliničkih simptoma. Više doze kod goveda i doze oko 25 mg/kg t.m. i više kod svinja mogu dovesti do pojave letargije, hramanja, slabosti, pojačane salivacije i mišićnog tremora.Ne treba prekoračivati preporučenu dozu. Ne postoji specifični antidot, pa se u slučaju nehotičnog predoziranja primenjuje simptomatska terapija.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Primarno pakovanje: Bočica od tamnog stakla hidrolitičke grupe II, zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom sa polipropilenskim diskom-

zelene boje.Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu i Uputstvo za lek.

ATCvet kod:

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00268-20-001 od 22.03.2021.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji