ERYSENG PARVO 1RP*/doza suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo ERYSENG PARVO suspenzija za injekciju; 1RP*/doza; bočica, 1x50doza

 • Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA, S.A. - Španija
 • Nosilac dozvole: FISH CORP. 2000 D.O.O.
 • Broj dozvole: 323-01-00297-18-001
 • Istek dozvole: 2024-06-13
 • Zemlja porekla: Španija
 • Lek sadrži: vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja soj NADL-2 i inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, soj R32E11.
 • ATC: QI09AL01
 • EAN: 8427711182702
 • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
 • Izdavanje leka: NRV
 • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

ERYSENG PARVO suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za ERYSENG PARVO na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za ERYSENG PARVO kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00297-18-001 od 13.06.2019. za lek ERYSENG PARVO, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x50 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2019-8-003 od 17.07.2019.

UPUTSTVO ZA LEK

ERYSENG PARVO, suspenzija za injekciju, 1 x 100 mL 1x50 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABORATORIOS HIPRA S.A.

Adresa:

Avda. La Selva, 135, 17170 Amer Girona Španija

Podnosilac zahteva:

FISH Corp. 2000 d.o.o.

Adresa:

Nebojšina 41, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00297-18-001 od 13.06.2019. za lek ERYSENG PARVO, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x50 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2019-8-003 od 17.07.2019.

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABORATORIOS HIPRA S.A.,

Avda. La Selva, 135, 17170 Amer Girona Španija

IME LEKA

ERYSENG PARVO

vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja soj NADL-2 i inaktivisane bakterije

Erysipelothrix rhusiopathiae

suspenzija za injekcijuza svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza 2 ml vakcine sadrži:

Aktivne supstance:

Inaktivisani parvovirus svinja, soj NADL-2

Inaktivisane bakterije

Erysipelothrix rhusiopathiae,

soj R32E11 ELISA>3,34log

RP- relativna potenca ELISA** IE50%- inhibiciona ELISA 50%

Adjuvansi:

Aluminijum hidroksid

5.29 mg aluminijum

DEAE-dekstran; Ženšen.

Ostale pomoćne supstance:

Simetikon,natrijum-hidroksid,natrijum-hidrogenfosfat,dodekahidrat,kalijum-dihidrogenfosfat,natrijum- hlorid, kalijum- hlorid i voda za injekcije

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju krmača, i zaštitu potomstva od transplacentalnih infekcija uzrokovanih parvovirusom svinja.

Za aktivnu imunizaciju svinja oba pola, u cilju smanjenja kliničkih simptoma kožne lezije i temperatura crvenog vetra svinja izazvanog

Erysipelothrix rhusiopathiae,

serotip 1 i serotip 2.

Nastanak imuniteta:Parvovirus svinja: od početka gestacionog perioda.

E. rhusiopathiae

3 nedelje nakon završetka osnovnog programa vakcinacije.

Trajanje imuniteta: Parvovirus svinja: vakcinacija obezbeđuje zaštitu fetusa u periodu gestacije. Revakcinisati životinje pre svake gestacije, pogledati deo

Doziranje i način primene.

Broj rešenja: 323-01-00297-18-001 od 13.06.2019. za lek ERYSENG PARVO, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x50 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2019-8-003 od 17.07.2019.

E. rhusiopathiae

vakcinacija pruža zaštitu od crvenog vetra svinja u periodu do preporučene

revakcinacije približno 6 meseci nakon završetka osnovnog programa vakcinacije, pogledati deo

Doziranje i način primene.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se u slučajevima preosetljivosti na aktivne supstance, adjuvanse ili pomoćne supstance.

NEŽELJENA DEJSTVA

Veoma česte neželjene reakcije:- Blaga do umerena inflamatorna reakcija na injekcionom mestu koja se spontano povlači u roku od 4 dana, ali u nekim slučajevima može trajati do 12 dana nakon vakcinacije.

Česte neželjene reakcije:- Vakcinacija može uzrokovati blagi, prolazni porast telesne temperature u prvih 6 sati nakon vakcinacije, koji spontano prolazi u roku od 24 sata nakon vakcinacije.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:-

veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana

česta više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremena više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja

veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: intramuskularna upotreba, u vratnu muskulaturu.Doza: 2 ml po životinji.

Osnovni program vakcinacije:Svinje starije od 6 meseci, koje nisu prethodno vakcinisane, treba da prime dve doze u razmaku od 3-4 nedelje, pri čemu drugu dozu treba dati 3-4 nedelje pre parenja.

Revakcinacija:jedna doza vakcine 2-3 nedelje pre svakog sledećeg parenja približno svakih 6 meseci.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Broj rešenja: 323-01-00297-18-001 od 13.06.2019. za lek ERYSENG PARVO, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x50 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2019-8-003 od 17.07.2019.

Vakcinu aplikovati kada dostigne sobnu temperaturu 15

Dobro promućkati pre upotrebe.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati i transportovati na temperaturi 2 - 8

C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, bez odlaganja treba potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Vakcina se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom osim navedenog. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Predoziranje

Nakon primene dvostruke doze vakcine, nisu zabeležene druge reakcije osim onih opisanih u poglavlju

6. Neželjena dejstva.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja: 323-01-00297-18-001 od 13.06.2019. za lek ERYSENG PARVO, suspenzija za injekciju, 1x100 mL 1x50 doza

Napomena:

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2019-8-003 od 17.07.2019.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: PET bočica, sa 100 ml 50 doza vakcine, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 1 bočicom.

Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj dozvole i datum izdavanja:

323-01-00297-18-001 od 13.06.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji