Eurican DAP 1x 10exp4 CCID 50/doza+1x 10exp2.5 CCID50/dz+1x 10exp4.9 CCID50/dz liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Eurican DAP liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju; 1x 10exp4 CCID 50/doza+1x 10exp2.5 CCID50/dz+1x 10exp4.9 CCID50/dz; bočica, 10x1doza

  • ATC: QI07AD02
  • EAN: 3661103053934
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Eurican DAP liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Eurican DAP na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Eurican DAP kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00383-16-001 od 05.09.2017. za lek Eurican DAP, vakcina protiv štenećaka, adenovirusa i parvovirusa pasa, bočica 10x1 doza 10 bočica x 1 doza liofilizata +10 bočica x 1mLrastvarača

UPUTSTVO ZA LEK

Eurican DAP, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, 10x1 doza

1. bočica x 1 doza liofilizata + 10 bočica x 1mL rastvarača

za primenu na životinjama

Proizvođač:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

99 Rue de l Aviation, Saint-Priest, Francuska

Podnosilac zahteva:

Royal Vet d.o.o.

Oslobođenja 25., Rakovica, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00383-16-001 od 05.09.2017. za lek Eurican DAP, vakcina protiv štenećaka, adenovirusa i parvovirusa pasa, bočica 10x1 doza 10 bočica x 1 doza liofilizata +10 bočica x 1mLrastvarača

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Royal Vet d.o.o.Oslobođenja 25., Rakovica, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

IME LEKA

Eurican DAP

vakcina koja sadrži živi virus štenećaka soj BA5, živi adenovirus pasa tip2 soj DK13 i živi parvovirus pasa tip 2 soj CAG2liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekcijuza pse

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Liofilizat:Aktivne supstance:

Živi atenuirani virus štenećaka, soj BA5

Živi ateuirani adenovirus pasa tip 2, soj DK13

Živi atenuirani parvovirus pasa tip 2, soj CAG2

*CCID50:50% infektivnih doza za kulturu tkiva

Pomoćne supstance:

kazein hidrolizat, želatin, Dekstran 40, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum-hidroksid, sorbitol, saharoza, voda za injekcije

Rastvarač:

Voda za injekcije

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pasa u cilju:-

prevencije mortaliteta i kliničkih simptoma uzrokovanih infekcijom virusom štenećaka CDV

prevencije mortaliteta i kliničkih simptoma uzrokovanih infekcijom virusom infektivnog hepatitisa CAV

smanjenja izlučivanja virusa kod respiratornog oboljenja uzrokovanog adenovirusom pasa tip 2 CAV2

Broj rešenja: 323-01-00383-16-001 od 05.09.2017. za lek Eurican DAP, vakcina protiv štenećaka, adenovirusa i parvovirusa pasa, bočica 10x1 doza 10 bočica x 1 doza liofilizata +10 bočica x 1mLrastvarača

prevencije mortaliteta, kliničkih simptoma i izlučivanja virusa uzrokovanih infekcijom parvovirusom pasa CPV*

Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje za sve sojeveDužina trajanja imuniteta: najmanje jedna godina nakon primene druge doze vakcine u programu primarne vakcinacije i najmanje dve godine nakon prve godišnje revakcinacije, za sve sojeve. Dostupni podaci iz ogleda veštačke infekcije i serološki podaci pokazuju da zaštita kod virusa štenećaka, adenovirusa i parvovirusa* traje dve godine nakon primarnog programa vakcinacije i prve godišnje revakcinacije. Odluka o izmeni preporučenog režima vakcinacije se može doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja, uzimajući u obzir podatke o ranije primenjenim vakcinama kod psa i epidemiološki faktor.

zaštita protiv adenovirusa tip 2a, 2b i 2c je dokazana u ogledu veštačke infekcije tip 2b ili serološkim ispitivanjem tip 2a i 2c.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA

Često se neposredno nakon primene vakcine na mestu injekcije uočava pojava blagog otoka, koji se obično spontano povlači u roku od 1-6 dana. U nekim slučajevima, ova promena može biti praćena slabim svrabom, lokalnom temperiranošću i bolom na mestu aplikacije. Često se uočavaju prolazna letargija i povraćanje.Povremeno se mogu javiti anoreksija, polidipsija, hipertermija, dijareja, tremor mišića, slabost mišića i lezije kože na mestu aplikacije. Retko je, kao i kod drugih vakcina, moguća pojava reakcija preosetljivosti. U tom slučaju se primenjuje odgovarajuća simptomatska terapija.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji: - veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana; - česta više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja; - povremena više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja; - retka više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja; - veoma retka manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje.

Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Broj rešenja: 323-01-00383-16-001 od 05.09.2017. za lek Eurican DAP, vakcina protiv štenećaka, adenovirusa i parvovirusa pasa, bočica 10x1 doza 10 bočica x 1 doza liofilizata +10 bočica x 1mLrastvarača

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za subkutanu upotrebu.Jedna doza vakcine iznosi 1 mL.

Vakcinacija se sprovodi prema sledećem rasporedu:

Primarna vakcinacija:

Dve doze se primenjuju u intervalu od 4 nedelje, s tim što se prva doza aplikuje najranije u uzrastu od 7 nedelja.Kada se daje zajedno sa Merial-ovim vakcinama protiv besnila, minimalni uzrast u kom se sprovodi vakcinacija je 12 nedelja.U slučajevima gde postoji sumnja da je kod štenadi prisutan visok nivo maternalnih antitela i kada je program primarne vakcinacije završen pre 16. nedelje starosti, preporučuje se primena treće doze vakcine od 16. nedelje starosti i to najmanje 3 nedelje nakon primene druge doze.

Revakcinacija:

Jedna doza vakcine sa aplikuje 12 meseci nakon završetka programa primarne vakcinacije. Nakon prve godišnje revakcinacije, psi se nadalje revakcinišu svake dve godine.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Liofilizat se aseptično rekonstituiše sa priloženim sterilnim rastvaračem ili odgovarajućom Merial-ovom vakcinom Eurican LR, Eurican L ili Eurican Lmulti. Rekonstituisanu vakcinu treba dobro promućkati pre upotrebe. Kompletan sadržaj bočice nakon rekonstitucije se primenjuje kao jedna doza. Rekonstituisana vakcina je opalescentna suspenzija žute do narandžaste boje.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2°C do 8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.Rok upotrebe: 2 godineRok upotrebe rekonstituisane vakcine: upotrebiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Broj rešenja: 323-01-00383-16-001 od 05.09.2017. za lek Eurican DAP, vakcina protiv štenećaka, adenovirusa i parvovirusa pasa, bočica 10x1 doza 10 bočica x 1 doza liofilizata +10 bočica x 1mLrastvarača

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave životinje.Primenjivati vakcinu uz uobičajene mere asepse.Nakon vakcinacije, živi vakcinalni virusi CAV2 i CPV se mogu neko vreme izlučivati, bez neželjenih posledica po životinje u kontaktu sa vakcinisanim psima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

slučaju samoubrizgavanja vakcine, potražiti odmah pomoć lekara i pokazati mu tekst uputstva ili etiketu na pakovanju leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Vakcina se može koristiti tokom graviditeta.

Interakcije

Prema dostupnim podacima o bezbednosti i efikasnosti, vakcina se može primenjivati istovremeno sa vakcinama Eurican LR, Eurican L ili Eurican Lmulti koje se koriste kao rastvarač, ukoliko su ove vakcine dostupne.Prema dostupnim podacima o bezbednosti i efikasnosti, vakcina se može primenjivati istog dana, ali ne pomešana sa vakcinom Rabisin. Kada se ova vakcina daje zajedno sa Merial-ovim vakcinama protiv besnila, minimalni uzrast u kom se primenjuje je 12 nedelja.Kada se ova vakcina primenjuje rekonstituisana sa vakcinom Eurican LR, zbog prisustva aluminijum-hidroksida je moguća pojava čvorića prolaznog karaktera prečnika do 1,5 cm, kao i pojava blagog otoka prečnika oko 4 cm na mestu primene, koji se obično povlači za 1-4 dana.Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine ukoliko se primenjuje sa nekim drugim veterinarskim lekom, osim ovde navedenih vakcina. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa priloženim rastvaračem ili sa kompatibilnim vakcinama Eurican LR, Eurican L ili Eurican Lmulti.

Predoziranje

Nakon primene desetostruke doze vakcine nisu zabeležena druga neželjena dejstva osim onih opisanih u poglavlju 6.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Broj rešenja: 323-01-00383-16-001 od 05.09.2017. za lek Eurican DAP, vakcina protiv štenećaka, adenovirusa i parvovirusa pasa, bočica 10x1 doza 10 bočica x 1 doza liofilizata +10 bočica x 1mLrastvarača

Pakovanje

Bočica od stakla tipa I liofilizat ili tipa II rastvarač, zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom.

Plastična kutija sa 10 bočica liofilizata 1 doza i deset bočica rastvarača 1 mL.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

10x1doza 10bočica x 1doza liofilizata + 10bočica x 1mLrastvarača: 323-01-00383-16-001 od 05. 09.2017

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji