EVICTO 45mg 45mg/0.75ml rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo EVICTO 45mg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 45mg/0.75ml; pipeta, 4x0.45mL

  • ATC: QP54AA05
  • EAN: 8606111211094
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

EVICTO 45mg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za EVICTO 45mg na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za EVICTO 45mg kojem možete pristupiti klikom na link.

UPUTSTVO ZA LEK

Evicto 15 mg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.25 mL

Evicto 45 mg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.75 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VIRBAC

Carros, 1

Avenue, 2065 m L.I.D. Francuska

Podnosilac zahteva:

Velvet Animal Health doo

Vrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Velvet Animal Health dooVrbnička 1b, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VIRBACCarros, 1

Avenue, 2065 m L.I.D. Francuska

IME LEKA

Evicto 15 mg

15 mg/0.25 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza pse i mačke ≤ 2,5 kgselamektin

Evicto 45 mg

45 mg/0,75 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke 2.6 do 7.5 kgselamektin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Evicto 15 mg

tuba sa 0.25 mL 6% rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen

Evicto 45 mg

tuba sa 0,75 mL 6% rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen

Ostale pomoćne supstance: dipropilen glikolmetiletar; izopropilalkohol

INDIKACIJE

Mačke i psi:

Lečenje i prevencija infestacija buvama

uzrokovanih sa

Ctenocephalides

spp. u toku jednog

meseca nakon jedne aplikacije

Ovo je rezultat adulticidnog, larvicidnog i ovicidnog dejstva leka.

ovicidno dejstvo u toku 3 nedelje od aplikacije. U cilju smanjenja populacije buva treba sprovoditi mesečni tretman gravidnih životinja i životinja u laktaciji koji će isto tako delovati preventivno protiv infestacije buvama legla do 7 nedelja starosti. Lek se može koristiti kao deo strateškog tretmana alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama a svojim ovicidnim i larvicidnim dejstvom može pomoći u suzbijanju postojeće infestacije buvama u okolini u kojoj životinje borave.

Prevencija srčanog oboljenja

uzrokovanog sa

Dirofilaria immitis

primenom leka jedanput

mesečno. Evicto se može bezbedno koristiti kod životinja inficiranih odraslim oblicima srčanog crva, međutim preporučuje se u skladu sa dobrom veterinarskom praksom da sve životinje stare 6 meseci ili starije koje žive u zemljama gde postoje vektori koji prenose parazite treba testirati na postojanje odraslih oblika srčanog crva pre početka lečenja lekom Evicto. Preporučuje se periodično testiranje pasa na odrasle oblike srčanog crva, kao sastavni deo strategije prevencije infekcije srčanim crvom, čak i kada se Evicto primenjuje jednom mesečno. Ovaj lek nije efikasan protiv odraslih oblika

Lečenje infestacije ušnim šugarcima

Otodectes cynotis

lečenje infestacija pavašima

Felicola subrostratus

lečenje infekcija odraslim oblicima valjkastih crva

Toxocara cati

lečenje infekcija odraslim oblicima intestinalnih crva

Ancylostoma tubaeforme

lečenje infestacija pavašima

Trichodectes canis

lečenje sarcoptes šuge uzrokovane sa

Sarcoptes scabiei

lečenje infekcija odraslim oblicima valjkastih crva

Toxocara canis

KONTRAINDIKACIJE

Ne upotrebljavati kod životinja mlađih od 6 nedelja. Ne upotrebljavati kod mačaka obolelih istovremeno od neke druge bolesti, iscrpljenih ili pothranjenih mačaka.Ne upotrebljavati u slučaju preosteljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Upotreba leka kod mačaka u retkim slučajevima može dovesti do slabe prolazne alopecije na mestu aplikacije. U vrlo retkim slučajevima može doći do prolazne iritacije na mestu aplikacije leka. Alopecija i iritacija su prolaznog karaktera, ali u nekim slučajevima je potrebno primeniti simptomatsku terapiju.U retkim slučajevima aplikacija ovog proizvoda može dovesti do privremenog slepljivanja dlake i/ili povremene pojave male količine belog praha na mestu primene. Ovo su normalne pojave koje nestaju u toku 24 sata nakon primene i ne utiču na bezbednost ili efikasnost leka.Ukoliko dođe do značajnog lizanja mesta primene leka, kod mačaka se retko može primetiti kratkotrajna hipersalivacija.

Kao i kod drugih makrocikličnih laktona, reverzibilni neurološki znaci, uključujući napade, su veoma retko primećeni nakon upotrebe leka i kod pasa i kod mačaka.

Učestalost neželjenih reakcija prikazana je prema sledećoj konvenciji:

veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana;

česta od 1 do 10 životinja od 100;

povremena od 1 do10 od 1000 životinja;

retka od 1 do 10 od 10 000 životinja;

veoma retka manje od 1 od 10 000 životinja, uključujući izolovane izveštaje.

Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za spoljašnju upotrebu.Za upotrebu nakapavanjem na kožu.Aplikovati lokalno na kožu na bazu vrata ispred grebena lopatice. Evicto treba primenjivati jednokratno u dozi od 6 mg selamektina/kg telesne mase. Kada kod životinje postoji istovremeno infestacija ili infekcija sa više vrsta parazita, preporučuje se aplikacija samo jedne pojedinačne doze od 6 mg/kg t.m. Odgovarajuća dužina tretmana za pojedine vrste parazita navedena je ispod u tekstu.

Aplikovati u skladu sa sledećom tabelom:

Mačke

Rastvoreni selamektin

Jačina

mg/mL

Aplikovana

zapremina stvarna veličina tube u mL

pipeta Evicto 15mg

za pse i mačke ≤ 2.5

pipeta Evicto 45mg

za mačke 2.6 -7,5 kg

Za primenu leka kod mačaka telesne mase veće od 7.5 kg, potražiti savet nadležnog veterinara.

Psi kg

Rastvoreni

selamektin

Jačina

mg/mL

Aplikovana zapremina

stvarna veličina tube u mL

pipeta Evicto 15mg za pse i mačke ≤ 2.5 kg

Lečenje i prevencija infestacije buvama mačke i psi

Nakon aplikacije leka uginjavaju adultni oblici buva, Samim tim prestaje produkcija jaja, takođe uginjavaju larve buva koje se nalaze samo u okolini. Na ovaj način zaustavlja se razmnožavanje buva, prekida se životni ciklus buve i može se pomoći u suzbijanju postojeće infestacije buvama u području kojem životinja ima pristup.

Za prevenciju infestacije buvama, lek treba aplikovati u mesečnim intervalima tokom sezone buva, počevši mesec dana pre početka aktivnosti buva. Smanjenjem populacije buva, mesečni tretman gravidnih i životinja u laktaciji pomoći će u prevenciji infestacije legla starosti do 7 nedelja.Kao deo strategije lečenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama lek treba aplikovati u mesečnim intervalima.

Preventiva oboljenja uzrokovanog srčanim crvom mačke i psi

Lek se može primenjivati tokom cele godine ili bar u toku prvih mesec dana kada je životinja prvi put izložena komarcima sve do kraja sezone komaraca i nakon toga jednom mesečno. Poslednju dozu treba dati u toku mesec dana od poslednjeg izlaganja komarcima. Ukoliko se propusti jedna doza i ako se premaši mesečni interval između doza onda odmah treba aplikovati lek i nastaviti mesečno doziranje što će smanjiti mogućnost za razvoj odraslih oblika srčanog crva. Kada treba da zamenimo drugi lek koji se prethodno koristio u programu preventive srčanog crva, prvu dozu leka treba dati u toku mesec dana od poslednje doze prethodnog leka.

Lečenje infekcija valjkastim crvima mačke i psi

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje infekcije pavašima mačke i psi

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje infekcije ušnim šugaracima mačke

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje infekcije ušnim šugarcima psi

Aplikovati jednu dozu leka. Debris treba nežno ukloniti iz spoljašnjeg ušnog kanala prilikom svakog tretmana. Preporučuje se naredni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana jer kod pojedinih životinja može biti potreban i drugi tretman.

Lečenje infekcije ankilostomatidama mačke

Aplikovati jednu dozu leka.

Lečenje Sarcoptes šuge psi

cilju potpune eliminacije šugaraca potrebno je aplikovati jednu dozu leka u toku dva uzastopna meseca.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Način primene:

Lokalnim nakapavanjem na kožu.Aplikovati lek na bazu vrata ispred grebena lopatice.

Kako primeniti:Izvaditi pipetu iz zaštitnog pakovanja.1. Držeći pipetu uspravno uklonite poklopac.2. Okrenuti poklopac i drugu stranu poklpoca vratiti na pipetu. Pritisnuti poklopac prema dole kako bi otvorili pipetu. 3. Razdvojiti dlaku na bazi vrata životinje ispred grebena lopatice, da bi se otkrila mala površina kože.

Prineti nastavak tube direktno do kože bez utrljavanja. Snažno pritisnuti tubu da bi se sadržaj tube istisnuo na jednom mestu. Izbegavati kontakt leka sa prstima.

KARENCA

Nije primenljivo.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja u pogledu temperature.Čuvati u neotvorenom pakovanju na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti i vlage.Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Životinje se mogu kupati 2 sata nakon aplikacije bez uticaja na efikasnost leka.Ne aplikovati kada je krzno životinje vlažno.Kupanje ili kvašenje životinje 2 ili više sati nakon aplikacije leka neće umanjiti efikasnost leka.Za lečenje ušnih šugaraca ne aplikovati lek direktno u ušni kanal.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ovaj lek se primenjuje samo na površinu kože. Ne primenjivati oralno ili parenteralno.Čuvati tretirane životinje dalje od vatre i drugih izvora paljenja najmanje 30 minuta ili dok krzno ne bude suvo.Veoma je važno je primeniti propisanu dozu leka kako bi se umanjila količina leka koju životinja može polizati. Ukoliko životinja poliže značajnu količinu leka, kod mačaka se retko može primetiti kratkotrajna hipersalivacija.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ovaj lek je vrlo zapaljiv, čuvati lek dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih izvora paljenja. Zabranjeno je pušiti, jesti ili piti za vreme rukovanja ovim preparatom.Ovaj lek deluje nadražajno na kožu i oči.Nakon rukovanja ovim lekom oprati ruke, takođe oprati bilo koje izloženo mesto na koži sapunom i vodom. U slučaju kontakta leka sa očima odmah isprati oči vodom i potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo za upotrebu ili pakovanje.Izbegavati direktan kontakt sa životinjom sve dok se ne osuši područje na koje je aplikovan lek. Na dan tretmana, sprečiti kontakt dece sa životinjom i ne dozvoliti da životinje spavaju sa vlasnikom, posebno decom. Upotrebljeni aplikator treba odmah skloniti van domašaja dece.Ljudi sa osetljivom kožom ili alergični na ovaj lek treba da obazrivo rukuju sa ovim lekom.

Ostale mere opreza:

Ne dozvolite tretiranim životinjama da se kupaju u vodotokovima najmanje dva sata nakon tretmana.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Može se koristiti kod priplodnih, gravidnih pasa i mačaka kao i u laktaciji.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Selamektin aplikovan u 10 puta većoj dozi od preporučene nije dovodio do neželjenih efekata. Kada se selamektin primeni u 3 puta većoj dozi od preporučen, mačkama i psima inficiranim odraslim srčanim crvima nije prouzrokovao neželjena dejstva. Isto tako, primena selamektina u 3 puta većoj dozi od preporučene priplodnim psima i mačkama uključujući i ženke u laktaciji koje su dojile leglo nije izazvalo neželjena dejstva. Primena leka u 5 puta većoj dozi od preporučene psima rase Koli, koji su osetljivi na ivermektin, nije dovela do neželjenih reakcija.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Selamektin može štetno uticati na ribe ili neke vodene organizme kojima se ribe hrane. Iskorišćenu ambalažu i ostatke neupotrebljenog leka ne odlagati u vodotokove.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

2..05.2024.god.

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:

EVICTO 15 mgUnutrašnje pakovanje: polipropilenska pipeta sa jednom dozom 0.25 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu u aluminijumskom blisteru.EVICTO 45 mgUnutrašnje pakovanje: polipropilenska pipeta sa jednom dozom 0.75 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu u aluminijumskom blisteru.

Spoljašnje pakovanje sve jačine:

Složiva kartonska kutija koja sadrži 4 pipete i Uputstvo za lek

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole: za EVICTO 15mg: 000473623 2023 od 22.05.2024.god. Za EVICTO 45mg:000473625 2023 od 22.05.2024.god.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji