Excenel Flow 50mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Excenel Flow suspenzija za injekciju; 50mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01DD90
  • EAN: 5013457085013
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Excenel Flow suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Excenel Flow na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Excenel Flow kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

3.3-01-00035-19-002

1..08.2019

Excenel Flow, suspenzija za injekciju, 50mg/mL, 1x100mL

UPUTSTVO ZA

Excenel Flow, suspenzija za injekciju, 50mg/mL, 1x100mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1, Louvain –la-Neuve Belgija

Podnosilac zahteva:

Zoetis Belgium, Predstavništvo Beograd

Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

3.3-01-00035-19-002

1..08.2019

Excenel Flow, suspenzija za injekciju, 50mg/mL, 1x100mL

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Zoetis Belgium, Predstavništvo BeogradVladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1, Louvain-la-Neuve, Belgija

2. IME LEKA

Excenel Flow

50mg/mLsuspenzija za injekcijuza goveda i svinjeceftiofur

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Ceftiofur 50 mg u obliku ceftiofur-hidrohlorida

Pomoćne supstance:

Polisorbat 80 Trigliceridi srednje dužine lanca Miglyol 812

Voda za injekcije

Opalescentna suspenzija bele do skoro bele boje

4. INDIKACIJE

Infekcije povezane sa bakterijama osetljive na ceftiofur:

Svinje:Za lečenje bakterijskih respiratornih bolesti povezanih sa

Pasteurella multocida, Actinobacillus

pleuropneumoniae i Streptococcus suis.

Broj rešenja:

3.3-01-00035-19-002

1..08.2019

Excenel Flow, suspenzija za injekciju, 50mg/mL, 1x100mL

Za lečenje bakterijskih respiratornih bolesti povezanih sa

Mannheimia haemolitica

Pasteurella haemolitica

Pasteurella multocida i Histophilus somni

Haemophilus somnus

Za lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze panaricijum,zarazna šepavost goveda, povezano sa

Fusobacterium necrophorum

Bacteroides melaninogenicus

Porphiromonas asaccharolitica

Za lečenje bakterijske komponente akutnog postpartuma puerperalnog metritisa u roku od 10 dana od telenja povezano sa

Escherichia coli, Trueperella piogenes

Arcanobacterium piogenes

Fusobacterium necrophorum

koje su osetljive na ceftiofur, u slučajevima kada terapija sa drugim

lekovima nije bila uspešna.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur i druge β -laktamske antibiotike. Ne aplikovati intravenski.

Ne koristiti lek u slučaju poznate rezistencije na druge cefalosporine ili β -laktamske antibiotike.Ne koristiti lek kod živine uključujući i nosilje zbog opasnosti širenja antimikrobne rezistencije na ljude.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Mogu se javiti reakcije preosetljivosti bez obzira na primenjenu dozu leka. Alergijske reakcije npr. kožne reakcije, anafilaksasu prijavljene u vrlo retkim slučajevima manje od 1 životinje kod 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve.

Kod svinja, primećene su blage reakcije na mestu primene leka, kao što je diskoloracija fascija i masnog tkiva koja može trajati do 20 dana nakon injekcije.

Kod goveda su na mestu primene nakon subkutane injekcije primećeni zadebljanje i otok.

Blaga do umerena lokalna hronična upala je primećena kod većine životinja do 42 dana nakon injekcije.Reakcije na mestu injekcije prijavljene su sa terena u veoma retkim slučajevima.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome

obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE

Svinje i goveda.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Pre upotrebe protresite snažno bočicu maksimalno 60 sekundi ili dok se lek adekvatno ne resuspenduje. Da bi se obezbedila pravilna doza, treba odrediti što tačnije telesnu masu životinje

Broj rešenja:

3.3-01-00035-19-002

1..08.2019

Excenel Flow, suspenzija za injekciju, 50mg/mL, 1x100mL

Svinje - intramuskularna primena

mg cetfiofura / kg t.m./ dnevno, u toku 3 dana, tj. 1 mL/16 kg t.m.Ne aplikovati više od 4 mL po mestu injekcije.

Goveda - subkutana primena

Respiratorne bolesti: 1 mg ceftiofura /kg t.m./dnevno, u toku 3 do 5 dana, tj. 1 mL /50 kg t.m.Akutna interdigitalna nekrobaciloza: 1 mg ceftiofura /kg t.m/dnevno u toku 3 dana, tj. 1 mL /50 kg t.m.

Akutni postpartalni metritis tokom 10 dana posle teljenja: 1 mg ceftiofura /kg t.m/dnevno u toku 5

dana, tj. 1 mL /50 kg t.m. Ne aplikovati više od 13 mL po mestu injekcije.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe dobro promućkati bocu.U slučaju pojave alergijske reakcije lečenje treba prekinuti.Lek bi trebalo koristiti za lečenje kliničkih stanja kada upotreba drugih antimikrobnih preparata nije dala rezultate. Upotrebljavati lek u skladu sa uputstvom u suprotnom može doći do razvoja rezistencije na cefalosporine.Lek bi trebalo upotrebljavati na osnovu uradjenog antibiogram testa.Lek ne bi trebalo upotrebljavati kao profilaksu kod retencije sekundina.Lek je namenjen za individualni tertman i ne sme se upotrebljavati u cilju prevencije pojave oboljenja u zapatu.

1.. KARENCA

Svinje:Meso i iznutrice 2 dana.Goveda:Meso i iznutrice 6 dana.Mleko: 0 dana.

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25ºC.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi do 25 °C

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Pre upotrebe dobro protresite bočicu, kako bi se dobila homogena suspenzija.

Broj rešenja:

3.3-01-00035-19-002

1..08.2019

Excenel Flow, suspenzija za injekciju, 50mg/mL, 1x100mL

slučaju pojave alergijske reakcije treba prestati sa terapijom.

Lek je namenjen za lečenje infekcija prouzrokovanih rezistentnim sojevima bakterija,kao što su bakterije koje nose proširen spektar beta-laktamaza ESBL i mogu da predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje ako se prenesu na ljude, na primer putem hrane.Iz navedenog razloga, primena leka treba da bude ograničena na klinička stanja koja su slabo reagovala ili kod kojih se može očekivati slaba reakcija na terapiju prvog izbora odnosi se na akutne slučajeve u kojima se terapija mora započeti bez bakteriološke dijagnoze.Zvanična,nacionalna i regionalna uputstva za racionalnu primenu antibiotika moraju se uzeti u obzir prilikom primene ovog proizvoda. Povećana upotreba,uključujući upotrebu koja nije u skladu sa uputstvom za primenu datim u Sažetku karakteristike leka, može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.Uvek kada je to moguće,lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

Lek ne primenjivati profilaktički u slučajevima zaostajanja posteljice.

Lek se koristi samo za pojedinačno lečenje životinja.Ne koristiti lek za prevenciju bolesti,niti u oviru programa za grupno tretiranje životinjastada.Životinje se mogu lečiti grupno samo ukoliko dodje do izbijanja bolesti u stadu, u skladu sa odobrenim indikacijama i uslovima primene.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati reakcije preosetljivosti alergija nakon injekcije, inhalacije, indigestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne rezistencije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad mogu biti veoma

Nemojte rukovati ovim lekom ako znate da ste osetljivi, ili vam je savetovano da ne rukujete ovim preparatima.Ukoliko nakon kontakta sa lekom, dodje to razvoja preosetljivosti kao što je npr. osip po koži, treba potražiti pomoć lekara i pokazati ovo upozorenje.

Otok lica, usana, očiju ili problem sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevajuhitnu medicinska pomoć.

Upotreba tokom laktacije, graviditeta i nošenja jaja

Iako studije na laboratorijskim životinjama nisu pokazale teratogeno, fetotoksično I maternotoksično delovanje,

Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.

Interakcije

Baktericidno delovanje beta-laktamskih lekovaje neutralizovano istovremenom upotrebom bakteriostatskih antibiotika makrolidi, sulfonamidi i tetraciklini. Aminoglikozidi mogu imati potencirajuéi efekat na cefalosporine.

Predoziranje

Niska toksičnost ceftiofura kod svinja je dokazana primenom ceftiofur-natrijuma u 8 puta većoj dozi od preporučene dnevne doze date intramuskularno tokom dužeg vremenskog perioda 15 uzastopnih dana Kod goveda nije bilo znakova sistemske toksičnosti prilikom parenteralne upotrebe većih doza od preporučenih.

Broj rešenja:

3.3-01-00035-19-002

1..08.2019

Excenel Flow, suspenzija za injekciju, 50mg/mL, 1x100mL

1.. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili otpadni material se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA

1..08.2019.

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla tip I, sa 100 mL suspenzije za injekciju, zatvorenačepom od hlorobutil gume, aluminijumskom kapicom i flip-off kapsulom.Spoljne pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL suspenzije za injekciju i upustvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet code :

QJ01DD90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00035-19-002 od 13.08.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji