FIPROMED za mačke 50mg/0.5mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo FIPROMED za mačke rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 50mg/0.5mL; pipeta, 3x0.5mL

  • ATC: QP53AX15
  • EAN: 8606020510875
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

FIPROMED za mačke rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za FIPROMED za mačke na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za FIPROMED za mačke kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00287-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5

mL, 3x0,5 mL

UPUTSTVO ZA LEK

FIPROMED za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5 mL, 3x0,5 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac

Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD

Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd

Broj rešenja:323-01-00287-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5

mL, 3x0,5 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

AVE&VETMEDIC DOO BEOGRAD, Petra Lekovića 6, 11000 BeogradRepublika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

AVE&VETMEDIC DOO, Bregalnička 32, 26300 Vršac

IME LEKA

Fipromed za mačke

50 mgrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza mačkefipronil

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pipeta od 0,5 ml sadrži

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Butihidroksianizol E320

0,1 mg/pipeta

Butilhidroksitoluen E321

0,05 mg/pipeta

Ostale pomoćne supstance: Benzilalkohol; Dietilenglikolmonoetiletar.

INDIKACIJE

Za tretman i prevenciju infestacije buvama

Ctenocephalides spp.

i krpeljima

Rhipicephalus spp.

Dermacentor spp.

kod mačaka.

Koristi se kao deo tretmana u kontroli alergijskog dermatitisa izazvanog buvama FAD kod mačaka, kada je FAD dijagnostikovao veterinar.Prevencija i tretman infestacije pavašima kod mačaka.

KONTRAINDIKACIJE

nedostatku dostupnih podataka, preparat ne bi trebalo upotrebljavati na mačićima mlađim od 8 nedelja i/ili telesne mase ispod 1 kg.Ne koristite kod bolesnih sistemske bolesti, groznica ili mačaka u rekonvalescenciji.

Broj rešenja:323-01-00287-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5

mL, 3x0,5 mL

Ne koristiti preparat kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci.Ne primenjuje se kod kunića jer može izazvati neželjene rekcije pa i letalni ishod.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko po primeni leka životinja liže mesto aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije, uglavnom kao posledica delovanja pomoćnih supstanci u preparatu.Kao veoma retke neželjene reakcije nakon upotrebe preparata uočene su prolazne kožne reakcije na mestu primene depigmentacija kože, lokalna alopecija, svrab, eritem i generalizovani svrab ili alopecija.Izuzetno, posle upotrebe se mogu javiti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi kakvi su hiperestezija povećana osetljivost na svetlost ili zvuke, uznemirenost ili neuobičajeno ponašanje, depresija i nervni simptomi, zatim povraćanje ili respiratorni simptomi.Lek se ne sme predozirati. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Mesto primene

Spolja, aplikacijom na kožu između lopatica. Upotreba nakapavanjem.

Doziranje

Jedna pipeta od 0,5 mL po mački. Naneti sadržaj jedne pipete na kožu između lopatica.Jedna doza obezbeđuje zaštitu od nove infestacije buvama do 5 nedelja.Preparat je aktivan 3 do 4 nedelje protiv krpelja.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Držati pipetu uspravno i kucnuti uski deo pipete, kako bi se osiguralo da sav sadržaj bude u telu pipete. Otvoriti pipetu. Razmaknuti krzno između lopatica tako da se vidi koža. Postaviti vrh pipete na kožu i pritisnuti je nekoliko puta kako bi sadržaj dospeo direktno na kožu, najbolje na dva različita mesta, jedno na bazi lobanje i drugo 2-3 cm iza.Voditi računa da se izbegne suvišno kvašenje dlake preparatom, jer tada dlaka na mestu primene može da izgleda ulepljeno. Međutim, ulepljen izgled nestaje u potpunosti u roku od 24 časa od aplikacije.Za optimalnu kontrolu buva i/ili krpelja, plan tretmana bi trebalo praviti na osnovu lokalne epidemiološke situacije.U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje.

Broj rešenja:323-01-00287-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5

mL, 3x0,5 mL

Broj rešenja:323-01-00287-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5

mL, 3x0,5 mL

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Ne zahteva posebne uslove čuvanja.Čuvati u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Samo za spoljašnju upotrebu.Ne prekoračivati preporučenu dozu.Voditi računa da preparat ne dođe u kontakt sa očima životinje.Ukoliko se leči infestacija pavašima, sve mačke koje su u kontaktu treba u isto vreme da budu tretirane odgovarajućim preparatom.Ukoliko se radi o većem broju kućnih ljubimaca u istom domaćinstvu, svi psi i mačke moraju biti tretirani odgovarajućim insekticidom.Ovaj preparat sprečava reinfestaciju svim razvojnim oblicima krpelja

Rhipicephalus spp.

Dermacentor spp.

periodu do mesec dana, ali efekat zavisi od stepena njihove

zastupljenosti u okruženju životinje.Kada se koristi kao deo terapije alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve, preporučuje se primena preparata jednom mesečno i kod životinje sa alergijom i kod ostalih mačaka u domaćinstvu.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Posebno je važno obezbediti da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može lizati i osigurati da se životinje ne ližu međusobno posle završetku tretmana.Ne postoje dostupni podaci o efektu kupanja ili šamponiranja na efikasnost ovog preparata kod mačaka. Na osnovu dostupnih podataka za pse koji su šamponirani dva dana i kasnije nakon primene preparata, ne preporučuje se kupanje životinja tokom prva dva dana nakon aplikacije.Moguće je kačenje pojedinačnih krpelja. Iz ovog razloga se, u nepovoljnim uslovima, ne može u potpunosti isključiti mogućnost prenošenja infektivnih bolesti.Uginuli krpelji često otpadnu sa kože životinja, a oni koji zaostanu treba pažljivo ukloniti pazeći da delovi rila ne ostanu u koži mačkeBuve sa ljubimca infestiraju boksove, korpe, prostirke i prostor za odmor životinje tepisi i meki nameštaj, koje u slučaju jačih infestacija i na početku primene kontrolnih mera treba tretirati odgovarajućim insekticidom i redovno usisavati.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Preparat ne sme doći u kontakt sa kožom i sluzokožama!Preparat može izazvati iritaciju sluznica i očiju. Zbog toga treba izbegavati kontakt preparata sa kožom, ustima i očima. Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da

Broj rešenja:323-01-00287-21-002 od 20.04.2022.godine za lek

FIPROMED za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5

mL, 3x0,5 mL

izbegavaju kontakt sa ovim preparatom. Treba izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom. U slučaju kontakta očiju sa preparatom, treba ih pažljivo isprati čistom vodom. Oprati ruke posle upotrebe preparata.Tretirane životinje ne treba dirati i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već rano uveče, kao i da se životinji koja je skoro tretirana ne dozvoli da spava sa vlasnicima, posebno ne sa decom.Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom aplikacije preparata.Alkoholni nosač u sastavu preparata može imati nepovoljan efekat na ofarbane, lakirane i druge površine u domaćinstvu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost primene preparata je dokazana kod mačaka tokom parenja, gravidnih i mačaka u laktaciji koje su tretirane višestrukim uzastopnim dozama, do tri puta većim od maksimalne preporučene doze.Preparat se može upotrebljavati kod mačaka tokom graviditeta i laktacije.

Predoziranje

Toksični efekti nisu zabeleženi u ispitivanjima bezbednosti na mačkama i mačićima starim 8 i više nedelja i telesne mase oko 1 kg, tretiranih jednom mesečno sa pet puta većom dozom od preporučene doze, tokom 6 uzastopnih meseci.Rizik od pojave štetnih efekata se, međutim, može povećati sa predoziranjem videti deo 6.Nakon tretmana može se javiti svrab.Predoziranje preparata će sigurno dovesti do ulepljivanja dlaka na mestu primene.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Fipronil može imati štetno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale proizvodom ili praznom ambalažom.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: pipeta od poliuterana u triplex foliji.Spoljanje pakovanje: skoživa kartonska kutija koja sadrži 3 folije

Režim izdavanja

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00287-21-002 od 20.04.2022. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji