Floron® 100mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Floron® oralni rastvor; 100mg/mL; boca, 1x1000mL

  • ATC: QJ01BA90
  • EAN: 3838989541453
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Floron® oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Floron® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Floron® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek

Floron

oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Floron

oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Broj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek

Floron

oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

IME LEKA

100 mg/mLoralni rastvorza živinu piliće i svinjeflorfenikol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Florfenikol 100 mg

Pomoćna supstanca:

Polietilenglikol 200

INDIKACIJE

Živina: koli-infekcije, pasterelozne infekcije, zarazna koriza, stafilokokne infekcije, infekcije prouzrokovane bakterijom

Ornithobacterium rhinotracheale

ostale bolesti čiji su uzročnici

bakterije osetljive na florfenikol.

Svinje: pleuropneumonija

Actinobacillus pleuropneumonia

atrofični rinitis

Pasteurella multocida

Bordetella bronchiseptica

Glässerova bolest

Haemophilus parasuis

i druge bolesti čiji su

uzročnici bakterije osetljive na florfenikol.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje suprasnim krmačama kao ni krmačama tokom laktacije. Takođe, ukoliko postoje podaci o prethodno ispoljenoj preosetljivosti, takve životinje ne treba tretirati ovim lekom.Kontraindikovana je primena ovog leka kod kokošaka.

Broj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek

Floron

oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Živina: Nisu poznata.

Svinje: Posle davanja leka ponekad se mogu javiti crvenilo perianalne regije i razmekšani feces. Ove promene su prolazne, kratkotrajne i ne utiču na opšte stanje životinja.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Živina pilići, svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Živini i svinjama lek treba davati u vodi za piće.

Živina: Dnevna doza iznosi 20 mg florfenikola po kilogramu telesne mase, što odgovara količini od 100 mL leka na 100 litara vode za piće za piliće do 4. nedelje starosti. Za kategorije posle 4. nedelje starosti treba koristiti koncentraciju od 200 mL na 100 litara vode za piće. Lečenje traje 3 do 5 dana.Svinje: Dnevna doza iznosi 10 mg florfenikola po kilogramu telesne mase, što znači da dnevna doza leka za svinju težine od 100 kg iznosi 10 mL. Lečenje traje 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

toku lečenja životinjama ne treba davati drugu vodu za piće osim one koja sadrži lek. Kada to nije moguće, dnevnu dozu treba davati podeljenu u dve jednake doze, jednu kao jutarnju dozu, a drugu posle 12 sati.

KARENCA

Živina: Meso i iznutrice 2 dana.

Lek se ne sme davati nosiljama konzumnih jaja.

Svinje: Meso i iznutrice 20 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja leka:

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe

2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25°C.

Broj rešenja:323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine za lek

Floron

oralni rastvor, 100 mg/mL, 1x 1000 mL

Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25°C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek se ne sme davati nosiljama konzumnih jaja.Ako je zbog viših temperatura vazduha u objektu potrošnja vode povećana, koncentraciju leka u vodi za piće treba smanjiti za 25% ili je treba prilagoditi dnevnoj potrošnji i doziranju po kilogramu telesne mase.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ovaj lek se ne sme primenjivati kod krmača u periodu graviditeta i laktacije niti kod odraslih nerasta predviđenih za priplod.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje rukuju lekom treba da nose zaštitnu odeću i rukavice.

Interakcije:

Florfenikol se ne sme davati istovremeno sa tiamfenikolom ili hloramfenikolom. Ovaj lek se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Boca od HDPE, zapremine 1L sa zatvaračem sa navojem zelene boje od polietilena i

priloženim dozerom od polipropilena zapremine 50 mL.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00383-18-001 od 01.04.2019. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji