Flumax 20mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Flumax premiks za mediciniranu hranu; 20mg/g; kesa, 1x1kg

  • ATC: QJ01BA90
  • EAN: 8606008600314
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Flumax premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Flumax na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Flumax kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00091-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00092-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2020-8-002 od 12.11.2020. godine

UPUTSTVO ZA LEK

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

FISH Corp. 2000 d.o.o.

Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

FISH Corp. 2000 d.o.o.

Nebojšina 41, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00091-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00092-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2020-8-002 od 12.11.2020. godine

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija

IME LEKA

FLUMAX20 mg/gpremiks za mediciniranu hranuza svinje i ribeflorfenikol

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

glukoza, monohidrat

INDIKACIJE

Svinje:Lečenje i metafilaksa respiratornih oboljenja svinja prouzrokovanih sojevima

Actinobacillus

pleuropneumoniae

Pasteurella multocida

osetljivim na florfenikol.

Pre upotrebe leka, potrebno je potvrditi prisustvo oboljenja u zapatu. Ribe:Lečenje oboljenja riba prouzrokovanih sojevima

Aeromonas salmonicida

sojevima

Flavobacterium

psychrophilum

starosnih kategorija koje uzimaju hranu osetljivim na florfenikol. Lečenje enterične

septikemije prouzrokovane sojevima

Edwardsiella ictaluri

osetljivim na florfenikol.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje se priplodnim nerastovima koji su namenjeni za razmnožavanje.Lek se ne primenjuje kod riba koje se koriste u reprodukciji.Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na florfenikol.Pogledati deo

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Broj rešenja: 323-01-00091-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00092-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2020-8-002 od 12.11.2020. godine

NEŽELJENA DEJSTVA

Svinje: najčešća neželjena dejstva florfenikola kod svinja su proliv i/ili perianalni i rektalni eritem/edem, kao i prolapsus rektuma. Ovi efekti su prolaznog karaktera i spontano se povlače po prestanku tretmana. Veoma retko, kod svinja se mogu javiti prolazni eritem, pruritis i drugi znaci preosetljivosti.

Ribe: nisu poznate.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i ribe.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene:

upotreba dodavanjem u hranu.

Doziranje:Svinje

Terapijska dnevna doza florfenikola za svinje je 10 mg/kg telesne mase.Medicinirana hrana se za lečenje većeg broja životinja priprema mešanjem 10 kg leka FLUMAX sa jednom tonom hrane, čime se dobija medicinirana hrana sa koncentracijom florfenikola od 200 ppm. Ovako pripremljenu mediciniranu hranu treba davati svinjama kao jedinu hranu tokom 5 uzastopnih dana, čime se obezbeđuje primena doze od 10 mg florfenikola po 1 kg telesne mase dnevno. Proračun koncentracije florfenikola od 200 ppm u mediciniranoj hrani, napravljen je u odnosu na dnevnu konzumaciju hrane u količini koja predstavlja 5% telesne mase tretirane jedinke. Lečenje ne treba da traje duže od 5 dana.

Terapijska dnevna doza florfenikola za ribe je 10 mg/kg telesne mase. FLUMAX premiks za mediciniranu hranu treba umešati u hranu za ribe u odnosu 1 kg preparata koji sadrži 20 g florfenikola na 20 kg hrane, ukoliko ribe unose hranu u dnevnoj količini koja predstavlja 1% njihove telesne mase. Lečenje treba da traje 10 uzastopnih dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka za obe ciljne vrste: Unos medicinirane hrane zavisi od kliničkog stanja životinje. Kako bi se osiguralo pravilno doziranje 10 mg florfenikola /kg t.m./ dan, po potrebi treba korigovati koncentraciju leka u hrani, a u odnosu na dnevnu konzumaciju hrane.Pri pripremi medicinirane hrane lek treba prvo pomešati sa manjom količinom, a zatim sa preostalom potrebnom količinom hrane, kako bi se osiguralo ravnomerno umešavanje leka u ukupnu količinu hrane.

Broj rešenja: 323-01-00091-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00092-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2020-8-002 od 12.11.2020. godine

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Unos medicinirane hrane zavisi od kliničkog stanja životinje. Kako bi se osiguralo pravilno doziranje 10 mg florfenikola /kg t.m./ dan, po potrebi treba korigovati koncentraciju leka u hrani, a u odnosu na dnevnu konzumaciju hrane.Pri pripremi medicinirane hrane lek treba prvo pomešati sa manjom količinom, a zatim sa preostalom potrebnom količinom hrane, kako bi se osiguralo ravnomerno umešavanje leka u ukupnu količinu hrane.

KARENCA

Svinje: za meso i jestiva tkiva 20 dana.

Ribe: meso riba nije za ljudsku ishranu 15 dana od poslednjeg tretmana, pri temperaturi vode od 10°C 150°D.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

dana, čuvanjem na temperaturi do 25 ºC.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu:

dana, čuvanjem na temperaturi do 25 ºC.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ovaj lek se ne daje ribama kada je temperatura vode niža od 5°C.Lek se ne primenjuje kod priplodnih nerastova jer je, u ispitivanjima toksičnosti sprovedenim na pacovima, florfenikol ispoljio neželjene efekte na reproduktivni sistem mužjaka.Kod pripremanja medicinirane hrane, voditi računa da lek bude ravomerno umešan u obrok.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Primena ovog leka treba da se zasniva na ispitivanju osetljivosti uzročnika izolovanih kod obolelih jedinki. Ukoliko to nije moguće, primena leka treba da se zasniva na lokalnim regionalnim, na nivou farme/ribnjaka epizootiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.

Upotreba leka koja nije u skladu sa preporukama datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na florfenikol i da smanji efikasnost lečenja drugim amfenikolima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

Lek ne davati u dozama manjim od preporučenih, jer to podstiče razvoj bakterijske rezistencije.

Broj rešenja: 323-01-00091-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00092-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2020-8-002 od 12.11.2020. godine

Maksimalna koncentracija florfenikola u hrani za svinje ne sme da prelazi 500 ppm 500 g florfenikola po 1 toni hrane, jer to može da smanji palatabilnost hrane i posledično dovede do slabije konzumacije.

Životinje sa smanjenim apetitom i/ili izrazito lošim opštim zdravstvenim stanjem neće uneti dovoljne količine leka putem hrane, pa ih treba tretirati parenteralno.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Kontakt sa lekom može dovesti do senzibilizacije kože. Izbegavati kontakt leka sa očima i kožom.Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.

Osobe koje rukuju lekom i/ili pripremaju mediciniranu hranu obavezno treba da se pridržavaju mera zaštite zaštitna odela, rukavice, maske i dr..Za vreme rukovanja lekom ili mediciniranom hranom nije dopušteno jesti, piti i pušiti.Nakon rukovanja lekom ili mediciniranom hranom ruke treba temeljno oprati vodom i sapunom.U slučaju kontakta sa lekom, mesto kontakta treba temeljno isprati vodom.Ukoliko se nakon kontakta sa lekom jave simptomi poput osipa/svraba kože, odmah se treba javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili uputstvo za lek.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Bezbednost primene leka kod krmača u periodu graviditeta i laktacije nije utvrđena. Stoga se ne preporučuje upotreba ovog leka tokom graviditeta i laktacije.

Predoziranje

slučaju predoziranja leka kod svinja može doći do smanjenja prirasta, smanjenog unosa hrane i vode, pojave perianalnog eritema i edema, kao i do promena u nekim hematološkim i biohemijskim parametrima koji ukazuju na dehidrataciju.

Interakcije

Lek se ne primenjuje istovremeno sa tiamfenikolom i baktericidnim lekovima.

Inkompatibilnost

nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323-01-00091-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

Broj rešenja: 323-01-00092-20-001 od 21.10.2020. za lek

Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00056-2020-8-002 od 12.11.2020. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa koja sadrži 1kg ili 10 kg premiksa za mediciranu hranu. Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner sa poklopcem od polipropilena bele boje.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

FLUMAX, premiks za mediciniranu hranu, 1x1 kg: 323-01-00091-20-001 od 21.10.2020.FLUMAX, premiks za mediciniranu hranu, 1x10 kg: 323-01-00092-20-001 od 21.10.2020.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji