Flumechina 50% 500mg/mL oralni rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Flumechina 50% oralni rastvor; 500mg/mL; boca plastična, 1x1L

  • ATC: QJ01MA91
  • EAN: 8033629990089
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Flumechina 50% oralni rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Flumechina 50% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Flumechina 50% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323- 01-00562-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323- 01-00563-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 5 L

UPUTSTVO ZA LEK

Flumechina 50%, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 1 LFlumechina 50%, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 5 L

za primenu na životinjama

Proizvođač:

CHEMIFARMA S.p.A.

Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija

Podnosilac zahteva:

CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU

Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323- 01-00562-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323- 01-00563-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 5 L

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU;Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

CHEMIFARMA S.p.A.;Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija

IME LEKA

Flumechina 50%

500 mg/mLoralni rastvorza brojlere flumekvin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Pomoćne supstance:

Natrijum hidroksid, prečišćena voda

INDIKACIJE

Kolibaciloza, salmoneloza, pastereloza kod brojlera.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznate.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja: 323- 01-00562-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323- 01-00563-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 5 L

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: za oralnu primenu u vodi za piće.

Lek se primenjuje dodavanjem u vodi za piće, u dozi od 2,4 mL leka/100 kg.t.m. što je jednako 12 mg flumekvina/kg t.m., tokom 3-5 dana.Kako bi se aplikovala potrebna doza leka, mora se primeniti adekvatna količina rastvora poštujući sledeću formulu i proračun:

mg proizvoda

po kg telesne

srednja vrednost telesne mase

životinja koje se tretiraju

broj životinja koje

mg proizvoda po litru vode za piće

Ukupna količina popijene vode predhodnog dana u litrima

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Način primene:Lek treba u potpunosti rastvoriti u vodi za piće, prateći preskripciju veterinara.Ne prekoračivati dozu u mg/kg telesne mase na dan.Svež rastvor praviti svakih 12 sati.

KARENCA

Meso brojlera: 3 dana.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: 24 meseca.Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca.Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 24 h, pod uslovom da se čuva na temperaturi do 25 °C.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Broj rešenja: 323- 01-00562-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323- 01-00563-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 5 L

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.Uvek kada je to moguće, hinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u sažetku karakteristika leka i uputstvu za lek, može da dovede po povećanja zastuplejnosti bakterija rezistentnih na hinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim fluorohinilonima zbog moguće unakrsne rezistencije. Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktan kontakt sa proizvodom tokom rukovanja. Koristiti zaštitne rukavice. U slučaju kontakta, mesto koje je došlo u dodir sa lekom dobro isprati sa većom količinom vode.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Nije primenljivo.

Interakcije

Ne kombinovati sa sulfonamidima i trimetoprimom.

Inkompatibilnost

Lek ne treba davati u vodu koja je izuzetno kisela.

Predoziranje

Ne prekoračivati propisanu dozu leka.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Imajući u vidu osetljivost flumekvina na svetlost,veliku razblaženost prilikom aplikacije leka živini i propisani rok terapije do 5 dana, može se zaključiti da lek, ukoliko se koristi na propisan način, ne predstavlja rizik za vodotokove i ekosistem. Prazna pakovanja leka kao i eventualni neiskorišćeni sadržaj ne odlagati i ne prosipati u prirodu ili vodotokove.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja: 323- 01-00562-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 1 L

Broj rešenja: 323- 01-00563-21-001 od 08.07.2022. godine za lek:

Flumechina 50 %, oralni rastvor, 500 mg/mL, 1 x 5 L

OSTALI PODACI

Pakovanje

Boca od polietilena visoke gustine, zapremine 1L i 5L, sa zatvaračem sa navojem od

polipropilena.

Režim izdavanja

Lek se može izdati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

pakovanje 1 x 1 L: 323-01-00562-21-001 od 08.07.2022. godine pakovanje 1 x 5 L: 323-01-00563-21-001 od 08.07.2022. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji