FORMICPRO 68.2g traka za košnicu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo FORMICPRO traka za košnicu; 68.2g; kesica, 30x2kom

  • ATC: QP53AG01
  • EAN: 699283675526
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

FORMICPRO traka za košnicu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za FORMICPRO na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za FORMICPRO kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

UPUTSTVO ZA LEK

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 komFORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 30 x 2 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Lohmann Pharma Herstellung GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Nemačka

Podnosilac zahteva:

BEOVETERINA d.o.o

Jovana Ćirilova 4, 11 120 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BEOVETERINA d.o.o;Jovana Ćirilova 4, 11 120 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Lohmann Pharma Herstellung GmbH;Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Nemačka

IME LEKA

FORMICPRO

68.2 gtraka za košnicuza medonosne pčele mravlja kiselina

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna traka za košnicu sadrži:

Aktivna supstanca:

Mravlja kiselina

Pomoćne supstance:

kukuruzni skrob, saharoza, borova piljevina, laminirani papir koji sadrži

biorazgradljive polimere, ksantan guma, voda.

INDIKACIJE

Lećenje varroze uzrokovane vrstom

Varroa destructor

kod medonosnih pčela

Apis mellifera

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kada su dnevne temperature izvan opsega 10 – 29.5 °C na dan primene.Videti tačke Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu i Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja.Ne koristiti za tretman društva sa manje od 10.000 pčela. Manje društvo možda neće moći da obezbedi dovoljan protok vazduha za postizanje podnošljive koncentracije mravlje kiseline.

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

NEŽELJENA DEJSTVA

Nedovoljna ventilacija, visoke temperature okoline i nedovoljna zapremina košnice su identifikovani kao faktori rizika za povećanje koncentracije mravlje kiseline izvan nivoa tolerancije. Videti tačke Kontraindikacije i Posebna upozorenja jer postoji povećan rizik od neželjenih događaja ako se ta uputstva ne slede.

retkim slučajevima, u košnicama sa manjom zapreminom ili gde barijere za sužavanje letareduktori nisu uklonjene pre upotrebe, primećena su povećana uginuća odrasle pčele, povećana uginuća legla i/ili gubitak matice. Kao sekundarne pojave mogu se javiti nestajanje pčela, smanjena reprodukcija i/ili potpuni gubitak društva.Obolele pčele npr. one koje su inficirane virusima ili imaju jaku infestaciju varrom su podložnije toksičnim efektima. Mravlja kiselina će u početku ometati aktivnosti društva i može, u roku od jednog dana od primene proizvoda, dovesti do odbacivanja matice, i u retkim slučajevima podstaknuti zamenu matice mladom maticom.Očekuje se da će pčelinje društvo proširiti klaster klupko kao deo kontrole koncentracije mravlje kiseline tokom prva 3 dana lečenja. Nakupljanje velikog broja pčela na prednjem delu košnice stvaranje ‚‚brade‚‚ je moguće u vrlo retkim slučajevima i deo je normalnog ponašanja pčela.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

veoma često više od 1 u 10 lečenih kolonija ima simptome nepoželjnih dejstava tokom trajanja jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 kolonija na 100 lečenih kolonija

povremeno više od 1 ali manje od 10 kolonija na 1.000 lečenih kolonija

retko više od 1 ali manje od 10 kolonija na 10.000 lečenih kolonija

veoma retko manje od 1 kolonije na 10.000 liječenih kolonija, uključujući izolovane slučajeve.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Medonosne pčele.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

ERTIKALNO MODULARNI TIPOVI KOŠNICE

PRIMERI

ANGSTROTH

vrećica tj 2 trake po košnici za 7 dana.

Minimum mesec dana mora proći između dve primene.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

OPŠTA UPUTSTVA

Mrežate podne daske podnjače treba zatvoriti tokom tretmana kako bi se povećala efikasnost.

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

Nakon što se košnica pripremi, pažljivo izvadite trake iz vrećice i razdvojite dve trake.

SKIDAJTE OMOT OD EKO-PAPIRA.

On deluje kao dozer tj kontroliše brzinu oslobađanja

aktivne supstance.

Ne dirajte ramove plodišta tokom procesa primene preparata. Postavite preparat na vrh rama donjeg plodišta. Ne treba koristiti dodatni razmaknik; komponente košnice moraju čvrsto da prijanjaju jedna za drugu kad se košnica ponovo sastavlja.

GEL-MATRICA OD MRAVLJE KISELINE:

Sadrži 1 dozu 2 trake

Gel-traka od polisaharida mravlje kiseline.

Vrećicu pažljivo otvoriti, izvaditi trake i neškodljivo je ukloniti. Aktivna supstanca ostaje stabilna tokom vremena.

Dole-sredina:OMOT OD EKO-PAPIRA SA SPORIM OSLOBADJANJEM:

NE SKIDATI.

Biorazgradivi papirni omot dizajniran da deluje kao filter za kontrolu oslobadjanja isparenja mravlje kiseline za vreme tretmana.

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE

Za košnice sa dva plodišta: položite dve trake, postavite ih tako da leže vodoravno i preko pune širine donjeg plodišta, odnosno u sredini zone sa leglom, razmak između traka treba da bude oko 5 cm, a razmak između spoljnjih rubova trake i paralenih spoljnjih rubova plodišta 10 cm.

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

Za košnice sa jednim plodištem: polažite dve trake ravno preko rama direktno iznad centra legla sa razmakom kao što je navedeno gore.

Donje leto košnice mora biti otvoreno punom širinom košnice, minimalno 12.5 mm visine, za vreme lečenja, i bez ikakvih barijera ka plodištu.

košnicama sa trajno smanjenim letom ulazima treba preduzeti odgovarajuće mere za obezbeđenje dodatnih otvora za ventilaciju. Primeri su dati dole u piktogramu.

Slika 1: STANDARDNA KONFUGURACIJA, puna širina košnice, visina leta 12.5mm.OPCIJE ZA TRAJNO SMANJENE ULAZESlika 2: Drugo plodište uvučeno da bi se stvorilo leto pune širine, uvučeno 12.5mm.Slika 3: Klinovi su ubačeni da povećaju leto, visina 12.5mm.Slika 4: Odstojnik je ubačen da poveća leto, visina 12.5mm.

Upotrebljene trake se ne moraju ukloniti odmah po završetku lecenja, ali se moraju ukloniti pre nego što se nastavci vrate na košnicu.Kada se trake uklone, mogu se odloziti za kompost.

KARENCA

Med:

Medišta sa medom se moraju ukloniti iz košnice pre primene proizvoda. Videti tačku Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja. Med uskladišten u medištu za vreme lečenja mora biti

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

uklonjen i nije za ljudsku upotrebu. Upotrebljene trake se moraju skloniti pre nego se medišta namenjena za skupljanje meda stave na košnicu.

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja:

čuvati zaštićeno od direknog delovanja Sunčeve svetlosti.

Čuvati u originalnom pakovanju.Čuvati u zatvorenom prostoru na hladnom, suvom i dobro provetrenom mestu.Rok upotrebe: 2 godine 24 meseca.Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah.

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Proizvod treba koristiti samo kao deo sveobuhvatnog programa kontrole varoze. U periodima razvoja legla, preporučuje se mesečni monitoring infestacije i ponavljanje tretmana kada broj varroa dostigne kritičnu granicu. Koristiti prema lokalnim preporukama, ako su dostupne.Vodite računa da pčelinje društvo ometate što je manje moguće tokom procesa lečenja.Tretirajte sva društva u pčelinjaku u isto vreme, kako bi se sprečio prenos varroe iz nelečenih društava.Mrežaste donje daske podnjače treba zatvoriti tokom tretmana kako bi se postigla optimalna efikasnost.Sigurnost i efikasnost proizvoda nisu u potpunosti testirani u horizontalnim košnicama kao što su Layens košnice. Koristite samo prema detaljnoj proceni odnosa koristi/rizika i nakon razmatranja mogućih alternativa za sveobuhvatnu kontrolu štetočina.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne uznemiravajte pčelinje društvo tokom perioda lečenja. Ako se društvo uznemiri tokom perioda lečenja, postoji povećan rizik od mortaliteta legla i/ili odraslih pčela uključujući maticu, a može doći i do napuštanja košnice.

Prirodna stopa rađanja i smrtnosti kod pčela iznosi 1000 do 2000 jedinki dnevno tokom proleća i leta; prirodna stopa smrtnosti se povećava u jesen kada se velika letnja populacija pčela zamenjuje manjom populacijom zimskih pčela. Tokom lečenja, pčele koje su osetljive zbog starosti ili bolesti one koje bi inače uginule daleko od košnice mogu uginuti unutar košnice, a mogu se videti oko ulaza.

Temperature: Najviša dnevna

temperatura treba biti u rasponu temperature kao što je navedeno u

tački Kontraindikacije. Temperature izvan ovog raspona tokom prva tri dana lečenja mogu izazvati povećanu smrtnost legla i veći rizik od gubitka matice, posebno kod osetljivih matica. Ako se uz neodgovarajuću spoljašnju temperaturu nadoveže i period nedostatka hrane, postoji povišen rizik od gubitka matice, iznenadne zamene matice, ili kašnjenja u polaganju jaja. Lečenje treba odložiti dok temperatura ne bude odgovarajuća a hrana nektar dostupna.

Da bi se izbegla štetna koncentracija mravlje kiseline, od suštinske je važnosti osigurati dovoljno ventilacije tokom perioda lečenja. Mora se osigurati leto ulaz koji je pune širine košnice tipično ulaz kod donje ploče, sa minimalnom visinom 12.5 mm. Svaka prepreka za kretanje vazduha

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

između ulaza u košnicu i plodišta npr.reduktor ili mišolovka mora biti uklonjena kako bi se sprečilo prekomerno oštećenje društva.

košnicama sa malim donjim letom, treba preduzeti odgovarajuće mere kako bi se obezbedio dovoljan nivo ventilacije tj obezbediti alternativne ulaze u plodište da deluju kao ventilacijski otvori. Pogledati tačku Uputstvo za pravilnu upotrebu leka za dodatne informacije.

Pčelinja društva bi u vreme lečenja trebalo da imaju rezerve hrane i ne treba ih prihranjivati tokom lečenja.

Ne uništavati ćelije saća sa larvama matice koje se mogu primetiti pre ili posle lečenja. Zamena matice, čak i ako je izazvana tretmanom je prirodan proces i trebalo bi je dozvoliti zbog zdravlja društva. Mesec dana nakon lečenja, treba proveriti da li društvo ima maticu. Prisustvo dve matice majke i ćerke nakon tretmana nije neuobičajena pojava.

slučaju širenja pčelinje zajednice koje zahteva dodatni prostor, nastavci bez meda se mogu staviti na košnicu u vreme primene proizvoda.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ovaj preparat iritira kožu i oči. Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i sluznicama. Pri rukovanju i stavljanju preparata nosite uobičajenu zaštitnu odeću za pčelare. Imajte vodu na raspolaganju. U slučaju kontakta preparata sa očima, isperite oči tekućom vodom 10 minuta, potražite savet lekara i pokažite lekaru uputstvo za upotrebu leka.Izbegavajte kontakt preparata sa kožom nošenjem rukavica otpornih na hemikalije EN 374. U slučaju slučajnog kontakta sa kožom, izloženu kožu odmah operite vodom i potražite savet lekara ako iritacija potraje.Izbegavajte udisanje isparenja. Preparat otvorite i odmotajte trake na otvorenom, niz vetar. U slučaju udisaja isparenja izadjite na svež vazduh i potražite lekarski savet ako potraje iritacija.Ukoliko ne možete da izbegnete rad u zatvorenom prostoru, nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao što su: polu-maska ili puna-maska respirator sa filterima koji su u skladu sa tipom B ili E.Udaljite decu tokom primene proizvoda.Ne jesti, ne piti i ne pušiti dok rukujete proizvodom.Uvek oprati ruke sapunom i vodom nakon upotrebe.Osobe sa poznatom preosetljivošću na mravlju ili oksalnu kiselinu treba oprezno da rukuju ovim preparatom.Ostale mere oprezaOvaj proizvod je korozivan. Ne dozvolite da proizvod dođe u kontakt sa metalnim površinama.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Nije primenljivo.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa bilo kojim drugim akaricidnim preparatom.

Inkompatibilnost

Nije primenljivo.

Predoziranje

Broj rešenja: 323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68,2 g, traka za košnicu, 2 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g, traka za košnicu, 10 x 2 kom

Broj rešenja: 323- 01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine za lek:

FORMICPRO, 68.2 g , traka za košnicu, 30 x 2 kom

Povećana smrtnost odraslih pčela i legla kao i napuštanje košnice su tipični simptomi predoziranja. Ovo može biti uzrokovano prekoračenjem preporučene doze, nedostatkom ventilacije, visokim temperaturama i/ili neadekvatnom zapreminom košnice. U slučaju predoziranja, povećati ventilaciju košnice stvaranjem dodatnih leta od vrha do dna. Dve nedelje nakon primene proizvoda proveriti da li

je matica prisutna u košnici. Pogledajte tačke Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja i Doziranje i način primene.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Svaki neiskorišćeni veterinarski lek ili otpadni materijal dobijen od takvog veterinarskog leka treba odložiti u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: polipropilenska/aluminijska folija/polipropilenska laminirana vrećica koja sadrži dve trake za košnicu, 68,2 mg.Veličina pakovanja: Kartonska kutija sa plastičnom oblogom sa lepljivom trakom sa 2 vrećice x 2 trake za košnicu.Kartonska kutija sa plastičnom oblogom sa lepljivom trakom sa 10 vrećica x 2 traka za košnicu.Kartonska kutija sa plastičnom oblogom sa lepljivom trakom sa 30 vrećica x 2 trake ta košnicu.Ne moraju sve veličine pakovanja biti na tržištu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

2.2 kom:

323-01-00103-22-001 od 23.05.2023. godine

1.x2 kom

323-01-00104-22-001 od 23.05.2023. godine

3.x2 kom:

323-01-00105-22-001 od 23.05.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji