Frontline combo spot-on cat 50mg/0.5mL+60mg/0.5mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Frontline combo spot-on cat rastvor za lokalno nakapavanje na kožu; 50mg/0.5mL+60mg/0.5mL; pipeta, 1x0.5mL

  • ATC: QP53AX65
  • EAN: 3661103041955
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Frontline combo spot-on cat rastvor za lokalno nakapavanje na kožu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Frontline combo spot-on cat na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Frontline combo spot-on cat kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1 x 0.5 mL

Broj rešenja

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br.

323-14-00011-2021-8-003

od 12.03.2021. godine.

UPUTSTVO ZA LEK

Frontline combo spot-on cat, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

5. mg/0.5 mL + 60 mg/0.5 mL, 1 x 0.5 mL

Frontline combo spot-on cat, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu,

5. mg/0.5 mL + 60 mg/0.5 mL, 3 x 0.5 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

4.Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska

Podnosilac zahteva:

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Milentija Popovića 5a., Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1 x 0.5 mL

Broj rešenja

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br.

323-14-00011-2021-8-003

od 12.03.2021. godine.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRADMilentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska

IME LEKA

Frontline combo spot-on cat

50 mg + 60 mg/0.5 mLrastvor za lokalno nakapavanje na kožuza mačke i feretkefipronil, metopren

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

pipeta sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

Aktivne supstance:

Pomoćne supstance:

butilhidroksianizol E320

butilhidroksitoluen E321

Ostale pomoćne supstance

etanol; polisorbat 80; polividon; dietilenglikolmonoetiletar.

INDIKACIJE

Za tretman mačaka:Upotrebljavati protiv infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ilipavašima.Eliminacija buva

Ctenocephalides spp.

Insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa

odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija umnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja ovicidna

Broj rešenja

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1 x 0.5 mL

Broj rešenja

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br.

323-14-00011-2021-8-003

od 12.03.2021. godine.

aktivnost, larvi i lutki larvicidna aktivnost poreklom od jaja položenih od odraslih buva traje 6nedelja po aplikaciji.

Eliminacija krpelja

Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus

Lek ima

postojanu akaricidnu efikasnost do 2 nedelje protiv krpelja zasnovano na eksperimentalnim podacima.Eliminacija pavaši

Felicola subrostratus

Lek može da se koristi kao deo tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve.

Za tretman feretki:Koristit iprotiv infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima.Eliminacija buva

Ctenocephalides spp.

insekticidna efikasnost protiv novih infestacija sa

odrslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja ovicidna aktivnost, larvi i lutki larvicidna aktivnost poreklom od jaja koja su snele odrasle buve naredne četiri nedelje nakon aplikacije.Eliminacija krpelja

Ixodes ricinus

Lek ima perzistentnu akaricidnu efikasnost u trajanju do 4

nedelje protiv krpelja na osnovu eksperimentalnih podataka.

KONTRAINDIKACIJE

nedostatku dostupnih podataka, lek ne bi trebalo koristiti kod mačića mlađih od 8 nedelja starosti i/ili lakših od 1 kg telesne mase.Preparat ne treba kosristiti kod feretki mladjih od 6 meseci starosti.Ne koristiti kod bolesnih sistemske bolesti, groznica ili rekonvalescentnih životinja.Ne koristiti kod kunića, jer se mogu pojaviti neželjene reakcije na lek pa čak i smrtni ishod.Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ne koristiti dozu veću od preporučene.Među veoma retkim neželjenim reakcijama, posle upotrebe primećeni su prolazna reakcija kože na mestu aplikacije otok, lokalni gubitak dlake, svrab, crvenilo i generalizovani svrab ili gubitak dlake. Prekomerna salivacija, prolazni nervni simptomi pojačana osetljivost na stimulaciju, depresija, drugi nervni simptomi ili povraćanje su takođe primećeni posle upotrebe.Ukoliko dođe do lizanja, kratak period pojačane salivacije može se primetiti uglavnom zbog prirode nosača.

Učestalost neželjenih reakcija je određena pomoću sledeće konvencije:•

vrlo česte vise od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju

česte više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja

povremene više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja

retke više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 lečenih životinja

Broj rešenja

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1 x 0.5 mL

Broj rešenja

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br.

323-14-00011-2021-8-003

od 12.03.2021. godine.

veoma retke manje od 1 od 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve.

Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke i feretke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Samo za spoljnu upotrebu-upotreba nakapavanjem.

Jedna pipeta sa 0.5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za mačke. Lek se primenjuje lokalnim nakapavanjem na kožu. Minimalni razmak između tretmana je 4 nedelje.

Jedna pipeta sa 0.5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za feretke. Lek se primenjuje lokalnim nakapavanjem na kožu. Minimalni razmak između tretmana je 4 nedelje.

Način primene:Držite pipetu uspravno. Udarite uži deo pipete kako bi se sadržaj slio u telo pipete. Napraviterazdeljak na leđima životinje na bazi vrata ispred ramena tako da koža postane vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i istisnite sadržaj pritiskajući nekoliko puta kako bi sadržaj izašao potpuno direktno na kožu na jednom mestu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Važno je aplikovati preparat na regiju koju životinja ne može da oliže, i obezbediti da životinje ne ližu jedna drugu nakon tretmana.Nema podataka o efektu kupanja/šamponiranja na efikasnost leka kod mačaka. Na osnovu dostupnih informacija o šamponiranju pasa nakon drugog dana od aplikacije leka, ne preporučuje se kupanje životinje tokom 2 dana po aplikaciji leka.Moguće je kačenje pojedinačnih krpelja. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može se potpuno isključiti u slučaju nepovoljnih uslova.Buve sa ljubimca često infestiraju boksove, prostirke i prostor za odmor životinje kao što su tepisi i mekani nameštaj, koje treba tretirati u slučaju masivnih infestacija i na početku kontrolnih mera sa odgovarajućim insekticidom i redovno usisavati.

Broj rešenja

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1 x 0.5 mL

Broj rešenja

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br.

323-14-00011-2021-8-003

od 12.03.2021. godine.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

upotrebiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Izbegavati kontakt leka sa očima životinje.Druge životinje koje žive u istom domaćinstvu takođe treba da budu tretirane odgovarajućim preparatom.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ovaj lek može izazvati iritaciju mukoznih membrana, kože i očiju. Izbegavati kontakt preparata sa ustima, kožom i očima.Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko dođe do toga, operite ruke sa sapunom i vodom. Posle slučajnog izlaganja oči treba isprati sa čistom vodom. Oprati ruke nakon upotrebe.Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši. Deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama sve dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato je preporučljivo da se životinje ne tretiraju tokom dana, već rano uveče, i da im se ne dozvoli da spavaju sa vlasnicima, pogotovo sa decom.Nemojte pušiti, piti ili jesti tokom aplikacije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Mačke:Preparat se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Feretke:Laboratorijska ispitivanja kod mačaka nisu pokazala teratogene, fetotoksične, maternotoksične efekte. Svaki tretman skotne ženke feretke zato treba da bude učinjen u skladu sa procenom prednosti/rizika od strane odgovornog veterinara.

Broj rešenja

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1 x 0.5 mL

Broj rešenja

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br.

323-14-00011-2021-8-003

od 12.03.2021. godine.

Interakcije

Nema poznatih interakcija.

Predoziranje

Kod mačaka:Tokom ispitivanja bezbednosti kod mačaka i mačića starijih od 8 nedelja i teških preko 1 kg, tretiranih jednom mesečno sa pet puta većom dozom od preporučene, tokom šest uzastopnih meseci, nisu zabeleženi neželjeni efekti. Rizik od pojave neželjenih efekata se može povećati u slučaju predoziranja videti odeljak 4.6.Može doći do češanja po tretmanu.Predoziranje leka ima za posledicu lepljivost dlake na mestu tretmana. Ukoliko dođe do ove pojave ona će nestati 24 sata posle aplikacije.

Kod feretki:Nisu zabeležena neželjena dejstva u ispitivanju bezbednosti kod feretki starosti 6 meseci i starijih koje su tretirane 4 puta u vremenskom interval od 2 nedelje sa 5 puta većom dozom od preporučene.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje

pipeta sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu. Jedna strana

pipete izbočena sastoji se od dva sloja: Barex

210 poliakrilonitril-metakrilat kopolimer i

polipropilena obojenog zelenom bojom, a druga strana pipete ravna sastoji se od tri sloja: Barex

210, aluminijuma i polietilentereftalata obojenog belom bojom. Barex

210 je materijal

koji je u kontaktu sa lekom sa obe strane pipete.Spoljnje pakovanje: blister koji sadrži 1 pipetu ili 3 pipete sa 0.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu i Uputstvo za lek.

Način izdavanja

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj rešenja

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 1 x 0.5 mL

Broj rešenja

323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za lek

Frontline combo spot-on cat

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.5 mL

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br.

323-14-00011-2021-8-003

od 12.03.2021. godine.

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00163-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on cat, 1 x 0.5 mL323-01-00162-20-001 od 25.01.2021. za Frontline combo spot-on cat, 3 x 0.5 mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji