Frontline spray 2.5mg/mL sprej za kožu, rastvor


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Frontline spray sprej za kožu, rastvor; 2.5mg/mL; sprej kontejner, 1x100mL

  • ATC: QP53AX15
  • EAN: 3661103039327
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: BRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Frontline spray sprej za kožu, rastvor uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Frontline spray na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Frontline spray kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00036-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja

323-01-00037-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 250 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 100 mLFrontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 250 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

4.Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska

Podnosilac zahteva:

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Milentija Popovića 5a, Beograd, Srbija

Broj rešenja

323-01-00036-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja

323-01-00037-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 250 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRADMilentija Popovića 5a, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska, Francuska

IME LEKA

Frontline spray

2.5 mg/mLsprej za kožu, rastvorza pse i mačkefipronil

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL spreja za kožu, rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Fipronil 2.5 mg

Pomoćne supstance:

kopovidon; izopropanol; voda, prečišćena.

INDIKACIJE

Za tretman i prevenciju infestacije buvama

Ctenocephalides

spp. i krpeljima

Rhipicephalus

Dermacentor

spp. kod pasa.

Za tretman i prevenciju infestacije buvama

Ctenocephalides felis

i krpeljima

Rhipicephalus

spp. kod mačaka.

Preparat se može koristiti kao deo tretmana u kontroli alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve FAD kod pasa i mačaka.Prevencija i tretman infestacije pavašima kod pasa i mačaka.

KONTRAINDIKACIJE

Ne upotrebljavati kod bolesnih životinja sistemska oboljenja, groznica, niti kod životinja u rekovalescenciji.Ne upotrebljavati kod kunića jer se mogu javiti neželjene reakcije, čak i uginuća.

Broj rešenja

323-01-00036-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja

323-01-00037-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 250 mL

Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju drugu supstancu u sastavu preparata.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko po primeni leka životinja liže mesto aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije, uglavnom zbog prirode nosača u sastavu leka.Kao veoma retke neželjene reakcije uočene su prolazne lokalne kožne reakcije na mestu aplikacije eritem, svrab ili alopecija ili generalizovani svrab i alopecija.

Izuzetno se posle upotrebe preparata mogu javiti hipersalivacija, neurološki simptomi hiperestezija, depresija, nervni simptomi, povraćanje ili respiratorni simptomi.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

veoma česta više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana;

česta više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja

povremena više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja;

retka više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja;

veoma retka manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo koje drugo nežejeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Dermalna upotreba.

Mesto primene: Spolja, aplikacijom spreja na kožu.

Doziranje: U cilju kvašenja krzna do kože, u zavisnosti od dužine dlake, naneti 3 do 6 mL spreja po kg telesne mase 7.5 do 15 mg fipronila po kg t.m., odnosno 6 do 12 aplikacija pumpicom po 1 kg t.m. kod bočice od 100 mL po jednom pritisku na pumpicu oslobađa se 0.5 mL rastvora ili 2 do 4 aplikacije pumpicom po 1 kg telesne mase kod bočice od 250 mL po jednom pritisku na pumpicu oslobađa se 1.5 mL rastvora.

Način primene: podesiti mlaznicu pumpe na sprej. Poprskati celo telo životinje sa udaljenosti od oko 10 – 20 cm. Aplikovati suprotno od smera rasta dlake i osigurati da čitavo krzno bude vlažno do kože. Razbarušiti krzno, pre svega kod dugodlakih životinja, kako bi proizvod dospeo do kože na njenim leđima, bočnim stranama, stomaku, nogama, ramenima i vratu. Za tretman predela glave i

Broj rešenja

323-01-00036-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja

323-01-00037-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 250 mL

očiju, ili tretman mladih ili nervoznih jedinki, Frontline Spray se može primeniti tako što se nanese na rukavicu i zatim nežno utrlja u krzno.

Dozvoliti prirodno sušenje tretiranih jedinki. Ne sušiti krzno peškirom.

Preparat je aktivan do pet nedelja protiv krpelja, jedan do tri meseca protiv buva i 63 dana psi ili 42dana mačke protiv pavaši. U nedostatku ispitivanja bezbednosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati poglavlje 8.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.Proizvod je veoma zapaljiv. Čuvati na suvom mestu, udaljeno od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Samo za spoljašnju upotrebu.Životinje treba izmeriti pre tretmana.Ne prekoračivati preporučenu dozu.

Izbegavati kontakt preparata sa očima životinje.

nedostatku posebnih ispitivanja bezbednosti i efikasnosti, ne preporučuje se primena preparata kod drugih vrsta životinja osim pasa i mačaka.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Važno je obezbediti da se životinje ne ližu međusobno nakon tretmana.Kupanje ili šamponiranje životinje do jednog sata pre tretmana ne utiče na efikasnost proizvoda. Važno je da životinja bude suva pre primene preparata.

Broj rešenja

323-01-00036-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja

323-01-00037-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 250 mL

Fipronil može štetno uticati na vodene organizme. Psima ne bi trebalo dozvoliti plivanje u otvorenim vodama dva dana nakon aplikacije videti deo 5.3.

Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga se rizik od prenošenja infektivnih bolesti ne može potpuno isključiti, ukoliko su uslovi nepovoljni.Kada se koristi kao deo tretmana protiv alergijskog dermatitisa koji uzrokuju buve, preporučuje se mesečna aplikacija kod pasa i mačaka sa alergijom, kao i kod drugih pasa i mačaka u istom domaćinstvu. Pored toga, buve sa životinja infestiraju njihove korpe, ležaljke i uobičajena mesta za odmor kao što su tepisi i mekan nameštaj, pa ih u slučaju masovnih infestacija i na početku primene kontrolnih mera treba tretirati odgovarajućim insekticidom, uz redovno usisavanje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Proizvod može izazvati iritaciju sluznica i očiju. Zbog toga treba izbegavati kontakt proizvoda sa ustima i očima.Osobe sa poznatom preosetljivošću na fipronil, alkohol ili druge komponente u sastavu preparata treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom.Izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom. U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih pažljivo isprati čistom vodom.Tretirane životinje ne treba dirati i deci ne treba dozvoliti da se sa njima igraju dok im se krzno ne osuši. Zato se preporučuje da se životinje ne tretiraju tokom dana već rano uveče, kao i da se životinji koja je skoro tretirana ne dozvoli da spava sa vlasnicima, posebno sa decom.Životinje treba tretirati napolju ili u dobro provetrenoj prostoriji.Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom aplikacije. Ne udisati sprej. Kao kod primene svih insekticida, preporučuje se korišćenje rukavica pri upotrebi leka i tretiranje životinja u dobro provetrenim prostorijama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Laboratorijska ispitivanja nisu pokazala bilo kakav teratogeni ili embriotoksični efekat fipronila kod pacova i kunića. Osim toga, s obzirom na to da nema apsorpcije proizvoda, on se može koristiti kod gravidnih ženki i ženki u laktaciji.

Interakcije

Nema poznatih interakcija.

Inkompatibilnost

Inkompatibilnosti nisu poznate.

Predoziranje

Rizik od neželjenih dejstava pogledati 4.6 se može povećati sa predoziranjem, tako da životinje uvek treba da budu tretirane odgovarajućom dozom, određenom prema njihovoj telesnoj masi.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.Fipronil može imati štetno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale proizvodom ili praznom ambalažom.

Broj rešenja

323-01-00036-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 100 mL

Broj rešenja

323-01-00037-19-002 od 05.08.2019. godine za lek

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1 x 250 mL

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Sprej kontejner od polietilena visoke gustine, sa mehaničkom sprej pumpom koja oslobađa 0.5 mL rastvora kod pakovanja od 100 mL, odnosno 1.5 mL rastvora kod pakovanja od 250 mL.Sprej kontejner sadrži 100 mL ili 250 mL spreja za kožu, rastvora.Sprej kontejner je ujedno unutrašnje i spoljašnje pakovanje.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1x100 mL:

323-01-00036-19-002

Frontline spray, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, 1x250 mL:

323-01-00037-19-002

Fipronil pripada grupi finilpirazola, nesistemskih insekticida/akaricida koji deluju blokiranjem GABA receptora i ubijaju parazite pri kontaktu. On ima aktivnost protiv buva

Ctenocephalides

Rhipicephalus spp., Dermacentor spp, Ixodes spp.

pavaši kod pasa.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji