Furmitom 25mL/traci za košnicu traka za košnicu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Furmitom traka za košnicu; 25mL/traci za košnicu; kesa, 10x1kom

  • ATC: QP53AG01
  • EAN: 8600102029095
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Furmitom traka za košnicu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Furmitom na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Furmitom kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 31.07.2018. godine za lek

FURMITOM,

traka za košnicu, 10 x 1 kom

UPUTSTVO ZA LEK

FURMITOM, traka za košnicu, 10 x 1 kom

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Evrotom d.o.o.

Kraljevačka 46, Ruma, Srbija

Podnosilac zahteva:

Evrotom d.o.o.

Kraljevačka 46, Ruma, Srbija

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 31.07.2018. godine za lek

FURMITOM,

traka za košnicu, 10 x 1 kom

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Evrotom d.o.o.Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Evrotom d.o.o.Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija

IME LEKA

FURMITOM

mravlja kiselinatraka za košnicuza pčele

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

traka za košnicu dimenzija 245 x 170 x 1 mm sadrži:

Aktivna supstanca:

Mravlja kiselina, 60% vodeni rastvor

Pomoćne supstance:

Prečišćena voda

INDIKACIJE

Suzbijanje i lečenje varoze u zatvorenom leglu

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje za vreme pčelinje paše, kao ni kada se pčelinje društvo nalazi uzimskom klubetu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kada se koristi u preporučenim dozama, odnosno prema Uputstvu za lek, lek nije štetan za pčele. U literaturi se mogu naći podaci da se kod pčela može javiti pojačano zujanje i uznemirenost, što obično brzo prolazi.

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 31.07.2018. godine za lek

FURMITOM,

traka za košnicu, 10 x 1 kom

Ukoliko se ne koristi prema Uputstvu za lek delovanjem na varou u poklopljenom leglu, mravlja kiselina može delovati toksično i na larve, koje potom propadaju, a postoji mogućnost da se zbog toksičnog delovanja izgubi i određen broj matica.Mravlja kiselina može da uzrokuje smanjenje broja trutovskih jaja, te delovati štetno na otvoreno leglo i izleganje pčela.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje tako što se traka natopljena mravljom kiselinom stavlja iznad plodišta popreko preko ramova što dalje od leta i tu ostavlja 48 sati. Po stavljanju trake leta moraju biti širom otvorena. Ako je u košnici više od 22 rama stavljaju se dve trake za košnicu osnova L.R. košnica. Utvrđivanje uništenih parazita vrši se pomoću kontrolnog papira koji se nalazi na dnu podnjače, a kontrola uginuća vrši se u narednih 14 dana. Ako se na kontrolnoj košnici ustanovi veći broj varoa, tretman se može ponoviti posle 3-4 dana. Tretman se vrši u rano proleće i jesen.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Prilikom primene leka, voditi računa da spoljna temperatura bude između 14 i 25 °C najbolje između 20 i 25 °C, jer je tada efikasnost lečenja znatno veća. Trake ne bi trebalo držati duže od preporučenog vremenaMaksimalna spoljna temperatura pri kojoj se lek može primenjivati ne treba da bude veća od 25 ºC.

KARENCA

Pošto se lek ne koristi u vreme pčelinje paše i kada su ramovi puni meda, nema osnova za propisivanjem karence. Lek se može bezbedno primenjivati do 20 dana pre početka pčelinje paše.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe

Rok upotrebe posle otvaranja

upotrebiti odmah nakon otvaranja.

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 31.07.2018. godine za lek

FURMITOM,

traka za košnicu, 10 x 1 kom

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Lek Furmitom se ne primenjuje za vreme pčelinje paše, niti kada su ramovi puni meda. Lek se može bezbedno primenjivati do 20 dana pre početka paše.

Upotreba tokom reproduktivnog i razvojnog ciklusa

Mravlja kiselina može da uzrokuje smanjenje broja trutovskih jaja, te delovati štetno na otvoreno leglo i izleganje pčela.

Inerakcije

Masna ulja i druge masne materije, kao i etanol povećavaju apsorpciju aktivne supstance iz preparata, kao i njegovu toksičnost. Ne preporučuje se istovremena primena mravlje kiseline sa drugim insekticidima, a naročito organofosfornim.Mravlja kiselina je inkompatibilna sa alkalijama.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Mravlja kiselina bilo u tečnom stanju ili u obliku koncentrovane pare je veoma toksična za kožu i sluznice, te u kontaktu sa kožom može izazvati veoma ozbiljne opekotine, a na očima trajna oštećenja. Nakon udisanja, odnosno akcidentalne ingestije, na sluzniciu respiratornog, odnosno digestivnog trakta može delovati iritativno, pa čak i korozivno. Ovi neželjeni efekti su najčešće praćeni promenom boje sluznica od normalne, preko žute, pa do crne, zatim bolovima, promenom boje glasa, disfagijom, edemom larinksa sa opstrukcijom, hematoemezom, pa čak i šokom.Takođe, ovde treba istaći i imati u vidu da je mravlja kiselina teža od vazduha i da je u koncentracijama od 18 do 57% zapaljiva ukoliko dođe u kontakt sa otvorenim plamenom. Zbog svega navedenog, osobe za vreme rukovanja i primene preparata a radi sprečavanja direktnog kontakta i/ili udisanja mravlje kiseline i usled toga moguće iritacije, obavetno moraju da nose zaštitno odelo, naočare ili gas masku i rukavice. Posle navedenih radnji, odnosno primene leka, uvek treba oprati ruke. Ukoliko se preparat inhalira odmah izaći iz kontaminirane zone na svež vazduh i po potrebi u zavisnosti od simptoma mogu se primeniti kiseonik pomoć u ventilaciji, odnosno adrenergički β2-agonisti bronhospazam. Ukoliko kiselina kane na kožu, treba je isprati većom količinom vode sa dodatkom sode bikarbone, a ako dođe u kontakt sa sluznicama oči, treba ih nekoliko minuta ispirati čistom vodom. Mravlja kiselina u koncentraciji od 60% spada u II grupu otrova i označena je oznakom T otrov i ima oznake upozorenja:

izaziva teške opekotine, odnosno obaveštenja:

čuvati van

domašaja dece,

ne udisati gas/dim/paru/aerosol i

slučaju da dođe u dodir sa očima

isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara.

Predoziranje

Prekomerne koncentracije mravlje kiseline kod pčela mogu uzorkovati prolazno uznemirenje i pojačano zujanje, ali i lokalno korozivno delovanje

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Broj rešenja:

Error! Unknown document property name.

od 31.07.2018. godine za lek

FURMITOM,

traka za košnicu, 10 x 1 kom

Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, kao i ambalaža neškodljivo se uklanjaju u skladu sa zakonom

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Troslojna kesa poliester/aluminijum/polietilen sa 10 traka za košnicu

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

QP53AG01

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00033-18-001 od 31.07.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji