GALLIVAC IB88 NEO šumeća tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo GALLIVAC IB88 NEO šumeća tableta; ; blister, 1x10kom

  • ATC: QI01AD07
  • EAN: 3661103910338
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

GALLIVAC IB88 NEO šumeća tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za GALLIVAC IB88 NEO na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za GALLIVAC IB88 NEO kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00124-21-002 od 24.12.2021 za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza

Broj rešenja

323-01-00125-21-002 od 24.12.2021. za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza

UPUTSTVO ZA LEK

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 dozaGALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

Laboratoire Porte des Alpes

99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

Podnosilac zahteva:

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Beograd, Milentija Popovića 5a, Republika Srbja

Broj rešenja

323-01-00124-21-002 od 24.12.2021 za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza

Broj rešenja

323-01-00125-21-002 od 24.12.2021. za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRADBeograd, Milentija Popovića 5a, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐACA

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

Laboratoire Porte des Alpes

99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

IME LEKA

GALLIVAC IB88 NEO

vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121šumeća tabletaza brojlere

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi atenuirani coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121 793B4.0log10 EID

5.3log10 EID

infektivna doza za 50% jaja

Pomoćne supstance:

hidrolizat kazeina; D-manitol; natrijum-hidroksid; voda za injekcije;

natrijum-hidrogenkarbonat; limunska kiselina, bezvodna; magnezijum-stearat

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija brojlerskih pilića protiv infektivnog bronhitisa uzrokovanog koronavirusom,varijantnim sojem iz grupe CR88, od prvog dana života.

Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 3 nedelje vakcinacijeDužina trajanja imuniteta: 5 nedelja

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

Broj rešenja

323-01-00124-21-002 od 24.12.2021 za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza

Broj rešenja

323-01-00125-21-002 od 24.12.2021. za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza

NEŽELJENA DEJSTVA

Vakcina može izazvati blage i prolazne resporatorne simptome, koji mogu trajati do 17 dana.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići brojleri

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za upotrebu raspršivanjem.

Jedna doza vakcine po piletu se aplikuje raspršivanjem i može se primeniti kod brojlerskih pilića od prvog dana života.

Za pripremu i aplikaciju vakcine koristiti čistu opremu, bez tragova antiseptika i/ili dezinficijenasa.

Koristiti demineralizovanu ili destilovanu vodu za pripremu i primenu vakcine.

Rastvoriti tablete u zapremini vode koja odgovara broju doza koje treba primeniti i tipu opreme koja će biti korišćena za raspršivanje.

Pre primene rekonstituisane vakcine treba sačekati da se tableta potpuno rastvori.

Za aplikaciju vakcine treba koristiti opremu za raspršivanje koja obezbeđuje stvaranje kapljica prosečnog dijametra 80-150 µm. Ne koristiti raspršivače tipa ,,foger/atomizer’’ ili bilo koju opremu koja raspršuje kapi prečnika manjeg od 50 mikrona.

Pri primeni treba voditi računa da vakcina bude raspršena što ravnomernije iznad ptica, kako bi se obezbedilo da svaka ptica dobije punu dozu za ostale podatke o opremi za primenu vakcine, kontaktirati nosioca dozvole.

Ventilacione sisteme u objektu treba isključiti tokom sprovođenja vakcinacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pogledati poglavlje 8.

KARENCA

Nula 0 dana.

Broj rešenja

323-01-00124-21-002 od 24.12.2021 za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza

Broj rešenja

323-01-00125-21-002 od 24.12.2021. za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 °C-8 °C. Ne zamrzavati. Ne čuvati neiskorišćene tablete koje su izvađene iz blistera.

Rok upotrebe

24 meseca

Rok upotrebe rekonstituisane vakcine

Rok upotrebe nakon otvaranja

tablete se nakon vađenja iz blistera moraju odmah iskoristiti.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinalni soj virusa se može kontaktom širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane jedinke, međutim laboratorijska ispitivanja nisu pokazala da postoji tendencija reverzije virulencije virusa.U svakom slučaju, neophodno je sprečiti kontakt vakcinisnih i nevakcinisanih jedinki, naročito mlade živine i koka nosilja u odgoju.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati samo zdrave ptice. Vakcinacija sa GALLIVAC IB88 NEO ne zamenjuje vakcinalne protokole za zaštitu protiv klasičnih serotipova virusa infektivnog bronhitisa.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Vakcinu treba pažljivo rekonstituisati i primenjivati. Tokom pripreme vakcinalne suspenzije i tokom njene primene, osoba koja rukuje vakcinom mora nositi zaštitnu opremu zaštitna maska i naočare koja odgovara važećim standardima.Posle primene vakcine ili nakon kontakta sa vakcinom ruke treba oprati i dezinfikovati.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Vakcina se daje isključivo brojlerima, ne davati kokama nosiljama u odgoju, komercijalnim nosiljama i roditeljskim jatima.

Predoziranje

Primena desetostruke doze vakcine može izazvati prolazne, umerene respiratorne simptome gornjih disajnih puteva, koji mogu trajati do 17 dana.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnosti

Nisu poznate.

Broj rešenja

323-01-00124-21-002 od 24.12.2021 za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza

Broj rešenja

323-01-00125-21-002 od 24.12.2021. za lek

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Šumeće tablete se nalaze u termoformiranom poliamid-aluminijum-PVC/aluminijum blisteru.Kutija sa 1 blisterom sa 10 tableta od 1000 doza 10x1000 dozaKutija sa 1 blisterom sa 10 tableta od 2000 doza 10x2000 doza

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza

323-01-00124-21-002 od 24.12.2021.

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza

323-01-00125-21-002 od 24.12.2021.

Vakcina sadrži živi atenuirani CR88121 soj infektivnog bronhitisa živine, koji pripada grupi CR88 varijanti koronavirusa. Posle primene, vakcina indukuje aktivni imunski odgovor protiv varijanti koronavirusa iz grupe CR88.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji