Gentacin 85mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Gentacin rastvor za injekciju; 85mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01GB03
  • EAN: 4044565006400
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Gentacin rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Gentacin na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Gentacin kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja.. 323-01-00344-17-001 od 30.01.2018. godine za lek Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač: BELA-PHARM GMBH & CO.KG

Adresa: Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka

Podnosilac zahteva: VOJVODINALEK d.o.o.

Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja.. 323-01-00344-17-001 od 30.01.2018. godine za lek Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Vojvodina lek, Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BELA-PHARM GMBH & CO.KG, Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka

IME LEKA

Gentacingentamicin 85 mg/mLrastvor za injekcijuZa pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Gentamicin- sulfat 85.0 mg

Pomoćne supstance:

Metil-4-hidroksibenzoat 0.9 mgPropil-4-hidroksibenzoat 0.1 mgNatrijum metabisulfit 1.6 mg

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

INDIKACIJE

Gentamicin se koristi u terapiji bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin nakon urađenog antibiograma.Psi i mačke: infekcije respiratornog, urogenitalnog i gastrointenstinalnog trakta i infekcije mekog tkiva.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristi se kod životinja koje su preosetljive na gentamicin i druge aminoglikozidne antibiotike.

Ne primenjivati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima.

Kod gravidnih životinja primenjivati lek samo ukoliko za datu indikaciju ne postoji alternativa.

Ne koristiti kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega, poremećajem ravnoteže,oštećenjem slušnog aparata i kod dehidriranih životinja.

Broj rešenja.. 323-01-00344-17-001 od 30.01.2018. godine za lek Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko se lek primenjuje duži vremenski period od propisanog može doći do poremećaja čula sluha, čula ravnoteže ili oštećenja bubrega. Oštećenje bubrega je praćeno proteinurijom, sa povećanim vrednostima neproteinskog azota u krvnom serumu. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi stariji od 14 dana i mačke starijie od 14 dana..

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje intramuskularno i subkutano.

6.5 mg gentamicin sulfata, tj. 0.8 ml leka/10 kg t.m. Prvog dana lek se aplikuje na 12 časova, a

nakon toga na 24 h, tokom 3 do 10 dana.

4.32 mg gentamicin sulfata, tj. 0.25 ml leka/5 kg t.m. Lek se aplikuje dva puta dnevno, na 12

tokom, 3 do 10 dana.Ukoliko nakon tri dana od primene terapije ne dođe do poboljšanja zdravstvenog stanja, trebapreispitati tačnost postavljene dijagnoze i razmotriti mogućnost promene terapije.Ukoliko dođe do potrebe za produženjem terapije u određenim okolnostima, neophodno je pre togaizvršiti procenu funkcionalnog stanja bubrega.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zbog uske terapijske širine leka dozu treba tačno preračunati na osnovu telesne mase jedinke.Gentacin se primenjuje kada postoje striktne indikacije i isključivo na osnovu rezultata antibiograma.Kod dehidriranih životinja pre aplikacije leka uspostaviti elektrolitni balans.

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC, zaštićen od svetla.Rok upotrebe: 36 meseci.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana.

Broj rešenja.. 323-01-00344-17-001 od 30.01.2018. godine za lek Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Za upotrebu na životinjamaObratiti posebnu pažnju na dozu leka u odnosu na telesnu masu životinja zbog njegove usketerapijske širine.Gentacin se primenjuje kod striktnih indikacija i nakon dobijenih rezultata antibiograma.Kod dehidriranih životinja pre davanja gentamicna potrebno je rehidrirati jedinku, pa tek ondaaplikovati gentamicin.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ukoliko se lek primenjuje duži vremenski period od propisanog, može doći do poremećaja čula sluha, čula ravnoteže ili oštećenja bubrega. Oštećenje bubrega je praćeno proteinurijom, sa povećanim vrednostima neproteinskog azota u krvnom serumu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može primeniti tokom graviditeta samo kod striktnih indikacija i urađenog antibiograma.

Interakcije

Gentamicin se ne daje istovremeno sa drugim lekovima, naročito sa lekovima koji su nefrotoksični,ototoksični ili koji izazivaju neuromuskularnu blokadu.Kombinovana upotreba gentamicina i beta laktamskih antibiotika može izazvati sinergistički efekat.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

bočica od bezbojnog stakla II hidrolitička grupa, zapremine 100 mL, zatvorena čepom

od brombutila i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00344-17-001 od 30.01.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji