Gentacin 85mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Gentacin rastvor za injekciju; 85mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01GB03
  • EAN: 4044565006400
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Gentacin rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Gentacin na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Gentacin kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00501-22-001 od 27.06.2023. godine za lek

Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BELA-PHARM GMBH & CO.KG

Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka

Podnosilac zahteva:

VOJVODINALEK d.o.o.

Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00501-22-001 od 27.06.2023. godine za lek

Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINALEK d.o.o.Temerinski put 93, Novi Sad, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BELA-PHARM GMBH & CO.KGLohner Strasse 19, Vechta, Nemačka

IME LEKA

Gentacin

gentamicin 85 mg/mLrastvor za injekcijuZa pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Gentamicin- sulfat

Pomoćne supstance:

Metil-4-hidroksibenzoat

Propil-4-hidroksibenzoat

Natrijum metabisulfit

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

INDIKACIJE

Gentamicin se koristi u terapiji bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin nakon urađenog antibiograma.Psi i mačke: infekcije respiratornog, urogenitalnog i gastrointenstinalnog trakta i infekcije mekog tkiva.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristi se kod životinja koje su preosetljive na gentamicin i druge aminoglikozidne antibiotike.

Ne primenjivati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima.

Kod gravidnih životinja primenjivati lek samo ukoliko za datu indikaciju ne postoji alternativa.

Broj rešenja:

323-01-00501-22-001 od 27.06.2023. godine za lek

Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

Ne koristiti kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega, poremećajem ravnoteže, oštećenjem slušnog aparata i kod dehidriranih životinja.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ukoliko se lek primenjuje duži vremenski period od propisanog može doći do poremećaja čula sluha, čula ravnoteže ili oštećenja bubrega. Oštećenje bubrega je praćeno proteinurijom, sa povećanim vrednostima neproteinskog azota u krvnom serumu. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana

često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke stariji od 14 dana.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje intramuskularno i supkutano.

6,5 mg gentamicin sulfata, tj. 0,8 mL leka Gentacin/10 kg t.m. Prvog dana lek se aplikuje na 12

sati, a nakon toga na 24 h, tokom 3 do 10 dana.

4,32 mg gentamicin sulfata, tj. 0,25 mL leka Gentacin/5 kg t.m. Lek se aplikuje dva puta

dnevno, na 12 sati, tokom 3 do 10 dana.

Ukoliko nakon tri dana od primene terapije ne dođe do poboljšanja zdravstvenog stanja, treba preispitati tačnost postavljene dijagnoze i razmotriti mogućnost promene terapije.Ukoliko dođe do potrebe za produženjem terapije u određenim okolnostima, neophodno je pre toga izvršiti procenu funkcionalnog stanja bubrega.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Zbog uske terapijske širine leka dozu treba tačno preračunati na osnovu telesne mase jedinke.Gentacin se primenjuje kada postoje striktne indikacije i isključivo na osnovu rezultata antibiograma.Kod dehidriranih životinja pre aplikacije leka uspostaviti elektrolitni balans.

Broj rešenja:

323-01-00501-22-001 od 27.06.2023. godine za lek

Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

KARENCA

Nije primenljivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićen od svetla.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Obratiti posebnu pažnju na dozu leka u odnosu na telesnu masu životinja zbog njegove uske terapijske širine.Gentacin se primenjuje kod striktnih indikacija i nakon dobijenih rezultata antibiograma.Kod dehidriranih životinja pre davanja gentamicna potrebno je rehidrirati jedinku, pa tek onda aplikovati gentamicin.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe preosetljive na aminoglikozidne antibiotike treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Tokom rukovanja lekom izbegavati direktan kontakt sa očima, sluzokožom i kožom. Posle rukovanja lekom,oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može primeniti tokom graviditeta samo kod striktnih indikacija i urađenog antibiograma.

Interakcije

Gentamicin se ne daje istovremeno sa drugim lekovima, naročito sa lekovima koji su nefrotoksični,ototoksični ili koji izazivaju neuromuskularnu blokadu.Kombinovana upotreba gentamicina i beta laktamskih antibiotika može izazvati sinergistički efekat.

Predoziranje

Predoziranje može dovesti do neuromišićne blokade sa propratnim grčevima, respiratornim distresom i cirkulatornim kolapsom. Kod ovakvih komplikacija odmah se obustavlja dalja aplikacija leka i daje se injekcija kalcijuma ili neostigmina, ukoliko je neophodno.U slučaju anafilaktičke reakcije odmah obustaviti davanje leka i aplikovati epinefrin, antihistaminike i/ili glukokortikosteroide.

Ukoliko se uoče ototoksični ili nefrotoksični efekti gentamicina odmah obustaviti terapiju.

Broj rešenja:

323-01-00501-22-001 od 27.06.2023. godine za lek

Gentacin, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 100 mL

Inkompatibilnost

Gentacin je inkompatibilan sa amfotericinom, heparinom, sulfadiazinom, različitim penicilinima i cefalosporinima, hloramfenikol hidrogensukcinat natrijumom, oksacilinom i vitaminima B kompleksa.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla tip II, zapremine 100 mL, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00501-22-001 od 27.06.2023. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji