Gentamicin 10% 100mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Gentamicin 10% rastvor za injekciju; 100mg/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QJ01GB03
  • EAN: 3800043707013
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Gentamicin 10% rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Gentamicin 10% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Gentamicin 10% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00242-22-001 od 25.11.2022. godine za lek:

Gentamicin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Gentamicin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

BIOVET JSC

Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

Podnosilac zahteva:

FARMANIMA D.O.O.

Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00242-22-001 od 25.11.2022. godine za lek:

Gentamicin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FARMANIMA D.O.O.;Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

BIOVET JSC;Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

IME LEKA

Gentamicin 10%100 mg/mLrastvor za injekcijuza govedagentamicin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Gentamicin u obliku sulfata

Pomoćne supstance:

Natrijum-metabisulfit

Metil-parahidroksibenzoat

Propil-parahidroksibenzoat

Ostale pomoćne supstance:

Dinatrijum edetat; voda za injekcije.

INDIKACIJE

Za lečenje infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekih tkiva, kao i za lečenje infekcija koje su prouzrokovane bakterijama koje su rezistentne na druge antibiotike, kao što su

Pseudomonas aeruginosa

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se kunićima.Ne primenjuje se kod životinja preosetljivih na aminoglikozidne antibiotike.Ne primenjuje se kod životinja sa teškom bubrežnom insuficijencijom.Ne primenjuje se kod gravidnih životinja prolazi placentu i prouzrokuje oštećenja bubrega i čula sluha fetusa.

Broj rešenja: 323-01-00242-22-001 od 25.11.2022. godine za lek:

Gentamicin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle primene gentamicina u terapijskoj dozi moguća je pojava reakcija preosetljivosti. Kada se primeni u višim dozama i u toku dužeg vremenskog perioda, gentamicin može dovesti do oštećenja čula sluha i ravnoteže, neuromišićne blokade i oštećenja bubrega.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intravenska ili intramuskularna primena.Lek aplikovati u sledećim dozama:Goveda: 2-4 mL/100 kg t.m. 2-4 mg gentamicina/kg t.m., dva puta dnevno, intramuskularno ili sporo intravenski.Dužina tretmana 3-7 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek treba aplikovati sporo intravenski. U slučaju brze i.v aplikacije može doći do neuromišićne blokade, kada treba odmah prekinuti sa aplikacijom leka, a po potrebi respiratorna paraliza aplikovati kalcijum ili neostigmin.

KARENCA

Tokom perioda karence, zbog nagomilavanja gentamicina u jetri, bubrezima i mestu primene, treba izbegavati ponovljenu primenu leka.

Meso i jestiva tkiva:

Mleko:

1..

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine, u originalnom pakovanju.Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.Uslovi čuvanja gotovog proizvoda: na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.Uslovi čuvanja posle otvaranja: u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

Broj rešenja: 323-01-00242-22-001 od 25.11.2022. godine za lek:

Gentamicin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

1..

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

slučaju intravenske primene, lek treba aplikovati sporo intravenski, da bi se izbegao endotoksični šok. U ovom slučaju treba stalno pratiti kardiovaskularne parametre.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Zbog moguće pojave neuromišićne blokade lek aplikovati sporo intravenski. Lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma. Ako ovo nije moguće, terapiju treba bazirati na osnovu lokalne epidemiološke situacije.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na gentamicin treba da izbegavaju direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožama, a posle svake primene leka ruke treba oprati sa vodom i sapunom.U toku primene leka ne treba piti, jesti i pušiti.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije

Primena leka u graviditetu je kontraindikovana zbog mogućeg nefrotoksičnog i ototoksičnog delovanja leka na fetus, osim u slučajevima teških infekcija kada je gentamicin lek izbora.

Interakcije

Ne primenjuje se istovremeno sa drugim aminoglikozidnim antibioticima, opštim anesteticima, miorelaksantnim lekovima, magnezijumom, diureticima i drugim ototoksičnim i nefrotoksičnim lekovima.

Inkompatibilnost

Inkompatibilan je sa alkalnim proizvodima javlja se ubrzana sedimentacija.Ne mešati sa penicilinima, cefalosporinima, hloramfenikolom ili sulfonamidima u istom špricu.

Predoziranje

slučaju pojave reakcija preosetljivosti treba odmah prekinuti sa davanjem leka i primeniti adrenalin, antihistaminike i/ili glukokortikoide. U slučaju predoziranja ili brze i.v aplikacije može doći do neuromišićne blokade, kada treba odmah prekinuti sa aplikacijom leka, a po potrebi respiratorna paraliza aplikovati kalcijum ili neostigmin.

1..

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

1..

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

2..11.2022.

Broj rešenja: 323-01-00242-22-001 od 25.11.2022. godine za lek:

Gentamicin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla II hidrolitička grupa volumena 50 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa lekom i uputstvo za lek.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00242-22-001 od 25.11.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji