Gentamox 150mg/mL+40mg/mL suspenzija za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Gentamox suspenzija za injekciju; 150mg/mL+40mg/mL; bočica, 1x250mL

  • ATC: QJ01RA01
  • EAN: 8427711122036
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Gentamox suspenzija za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Gentamox na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Gentamox kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00277-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x100 mL

323-01-00278-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 250 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 100 mL

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 250 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABORATORIOS HIPRA S.A.

Avda. la Selva, 135, 17170 Amer Girona, Španija

Podnosilac zahteva:

FISH Corp. 2000 d.o.o.

Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja:

323-01-00277-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x100 mL

323-01-00278-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 250 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

FISH Corp. 2000 d.o.o.Nebojšina 41, Beograd, Repubčlika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABORATORIOS HIPRA S.A.Avda. la Selva, 135, 17170 Amer Girona, Španija

IME LEKA

GENTAMOX

amoksicilin, gentamicin150 mg/mL + 40 mg/mLsuspenzija za injekcijusvinje, goveda

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL suspenzije za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Amoksicilin, trihidrat

Gentamicin u obliku sulfata

Pomoćne supstance:

Benzil alkohol

Sorbitan oleat; Trigliceridi, srednjeg lanca

Suspenzija bele do žućkaste boje.

INDIKACIJE

Svinje:Pneumonije uzrokovane sojevima

Pasteurella multocida

Haemophilus parasuis

Actinobacillus

pleuropneumoniae

osetljivim na amoksicilin i gentamicin.

Kolibaciloze uzrokovane sojevima osetljivim na amoksicilin i gentamicin.

Goveda:Pneumonije uzrokovane sojevima

Pasteurella multocida

Arcanobacterium pyogenes

osetljivim na

amoksicilin i gentamicin. Dijareje uzrokovane sojevima

Escherichia coli

spp. osetljivim na amoksicilin i

Broj rešenja:

323-01-00277-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x100 mL

323-01-00278-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 250 mL

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili pomoćne supstance.Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na peniciline.Lek se ne primenjuje kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega.Preparat se ne daje gravidnim životinjama.

NEŽELJENA DEJSTVA

veoma retkim slučajevima, produžena primena leka, u dozama koje su veće od propisanih, može dovesti do oštećenja bubrega. Pojava alergijske reakcije, moguća je u veoma retkim slučajevima.

Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana

česta više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja

povremena više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja

retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja

veoma retka manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje, goveda.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Način primene: intramuskularna upotreba.Doziranje svinje i goveda: 1 mL leka Gentamox/ 10 kg telesne mase /dan što odgovara dozi od 15 mg/kg amoksicilina, odnosno 4.000 IJ/kg gentamicina, tokom tri uzastopna dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe dobro promućkati. Stajanjem može doći do razdvajanja faza koje se mućkanjem mogu lako resuspendovati.Dezinfikovati zatvarač bočice pre izvlačenja preporučene zapremine leka. Koristiti suv i sterilan injekcioni špric i iglu. Lek ne mešati u injekcionom špricu sa bilo kojim drugim.Pri primeni velikih količina leka savetuje se, da se zbog bolje resorpcije, lek daje na dva ili više injekcionih mesta.

Broj rešenja:

323-01-00277-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x100 mL

323-01-00278-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 250 mL

KARENCA

Meso svinja:

Meso goveda: 140 dana

Lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi.Lek se ne koristi kod krava 2 meseca pre teljenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Nakon prvog otvaranja pakovanja: čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:

Rok upotrebe nakon otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Uvek, kada je to moguće, lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma. U suprotnom, terapiju treba bazirati na epidemiološkim podacima o osetljivosti uobičajeno prisutnih bakterijskih sojeva, uzročnika infektivnih bolesti, na datom lokalitetu farma.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Preparat se ne daje gravidnim životinjama.Lek prolazi kroz placentalnu barijeru i može uzrokovati ototoksičnost i oštećenje bubrega fetusa.

Interakcije

Lek se ne sme davati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima tetraciklini, tilozin, tiamulin, florfenikol i tiamfenikol.

Predoziranje

slučaju intoksikacije i predoziranja, prekinuti primenu leka i primeniti simptomatsku terapiju. Primena leka u dozi tri puta većoj od preporučene i u periodu tri puta dužem od preporučenog, izaziva vidljive lezije na injekcionom mestu kod goveda i svinja, dok se kod svinja mogu javiti simptomi povezani sa hepatitisom i nefritisom.

Inkompatibilnost

nedostatku studija inkompatibilnosti, ne preporučuje se primena ovog leka sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na gentamicin i/ili peniciline, treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

Broj rešenja:

323-01-00277-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x100 mL

323-01-00278-22-001 od 23.01.2023. godine za lek

Gentamox, suspenzija za injekciju, 150 mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 250 mL

Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja, odmah se javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

Oprati ruke posle svake upotrebe.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka, uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od obojenog stakla II hidrolitička grupa, zapremine 100 mL ili boca zapremine 250 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija

ATCvet kod:

Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole:

323-01-00277-22-001 od 23.01.2023. za 1 x 100 mL

323-01-00278-22-001 od 23.01.2023. za 1 x 250 mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji