Geomycin F 1g intrauterina tableta


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Geomycin F intrauterina tableta; 1g; strip, 10x1tableta

  • ATC: QG51AA01
  • EAN: 3858888792107
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Geomycin F intrauterina tableta uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Geomycin F na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Geomycin F kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00055-18-004 od 24.09.2018. godine za lek GEOMYCIN F, intrauterina tableta, 1g, 10 x 1 tbl

UPUTSTVO ZA LEK

GEOMYCIN F, intrauterina tableta, 1g, oksitetraciklin, 10 x 1 tbl

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, HR-10436 Rakov Potok, Hrvatska

Podnosilac zahteva:

GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Gostivarska 70, Beograd, Voždovac

Broj rešenja: 323-01-00055-18-004 od 24.09.2018. godine za lek GEOMYCIN F, intrauterina tableta, 1g, 10 x 1 tbl

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRADGostivarska 70, Beograd- Voždovac

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

IME LEKA

GEOMYCIN F

Oksitetraciklin 1 gintrauterina tabletaza krave, kobile, krmače, ovce i koze

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

intrauterina tableta sadrži:

Aktivna supstanca:

Oksitetraciklin-hidrohlorid

Pomoćne supstance:

Skrob, kukuruzni; vinska kiselina; natrijum-hidrogenkarbonat; želatin;

polioksietilencetiletar; dietanolamid masnih kiselina kokosa Comperlan KD; magnezijum-stearat; talk.

INDIKACIJE

Sprečavanje i lečenje puerperalnih infekcija genitalnih organa krava, kobila, krmača, ovaca i koza koje uzrokuju mikroorganizmi osetljivi na oksitetraciklin.

Intrauterina primena Geomycin F tableta posebno je indikovana u slučajevima zaostajanja posteljice,

endometritisa, puerperalne piometre, uvrtanja i prolapsa materice, pobačaja, teških porođaja, povrede porođajnih puteva, embriotomije, kao i u slučaju infekcije s

Campylobacter fetus

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod životinja kod kojih je već utvrđena alergija na sastojke leka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Moguć je nadražajni efekat preparata na endometrijum, alergijska reakcija, kao i izostanakantibakterijske efikasnosti zbog poznate slabe osetljivosti većine stafilokoka na oksitetraciklin.Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestitenadleznog veterinara.

Broj rešenja: 323-01-00055-18-004 od 24.09.2018. godine za lek GEOMYCIN F, intrauterina tableta, 1g, 10 x 1 tbl

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave, kobile, krmače, ovce i koze.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje jednokratno, intrauterino, u cilju preveniranja i/ili lečenja puerperalnih infekcija.

1.tableta

za preveniranje infekcija kod svih vrsta životinja i

-2 tablete

za lečenje infekcija.

težim slučajevima dozu leka treba ponoviti posle 48 sati.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Geomycin F tableta stavlja se cela u uterus. Ako grlić materice nije dovoljno otvoren ili ako suporođajni putevi preuski krmače, tabletu treba pre aplikacije usitniti.Ako u materici nema tečnog sadržaja, treba pre stavljanja tablete infundirati 200-400 mlsterilne/prokuvane vode. Kad u materici ima suviše tečnosti, treba je pre stavljanja Geomycin Ftablete ukloniti.

KARENCA

tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 10 dana od poslednje primene

lečenih krava, ovaca i koza se ne koristi za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 4 dana 8

muža od poslednje primene leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: l8 meseci.Lek se ne srne koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Preparat ne treba davati životinjama obolelim od puerperalne pareze, niti istovremeno sa bilo kojirnbaktericidnim antibiotikom zbog antagonistidkog antimikrobnog delovanja.Da bi se izbegle dodatne infekcije prilikom intrauterine aplikacije Geomycin F tablete, potrebno je neposredno pre stavljanja tablete sapunom oprati ruke do ramena. Potrebno je takođe oprati spoljne delove i okolinu polnih organa životinje. Mogu se, isto tako, upotrebiti čiste porodiljske rukavice.Geomycin F tableta se ne sme peroralno dati životinji.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Mala tableta od silikagela služi za prikupljanje vlage i nije za upotrebu.

Broj rešenja: 323-01-00055-18-004 od 24.09.2018. godine za lek GEOMYCIN F, intrauterina tableta, 1g, 10 x 1 tbl

Nakon aplikacije, oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Preparat se ne koristi tokom graviditeta.

Interakcije

Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno sa bilo kojim baktericidnim antibiotikom zbogantagonističkog antimikrobnog delovanja, niti sa antacidima, solima aluminijuma, kalcijuma,magnezijuma, gvožđa, cinka i kiselinama.

Inkompatibilnost

Tetraciklini su inkompatibilni sa rastvorom glukoze, cefalosporinima, penicilinima, natrijum

bikarbonatom, tilozinom, rastvorima kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i alkalnim rastvorima.

Predoziranje

Predoziranje preparata ili duža primena može da prouzrokuje prolaznu dijareju i indigestiju kod preživara.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Kartonska kutija sa l0 tableta.

Svaka tableta s jednom malom tabletom silikatnog gela nalazi se u stripu od aluminijumske folije.Mala tableta silikatnog gela, koja služi kao desikant za kontrolu lokalne vlažnosti, nije namenjena zaupotrebu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

323-01-00055-18-004 od 24.09.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji