Geomycin Retard 20 % 200mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Geomycin Retard 20 % rastvor za injekciju; 200mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01AA06
  • EAN: 3858888791728
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Geomycin Retard 20 % rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Geomycin Retard 20 % na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Geomycin Retard 20 % kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00054-18-001 od 31.08.2018. godine za lek Geomycin Retard 20%, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Geomycin Retard 20%, rastvor za iniekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska

Podnosilac zahteva:

GENERA-PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Gostivarska 70, Beograd- Voždovac

Broj rešenja:323-01-00054-18-001 od 31.08.2018. godine za lek Geomycin Retard 20%, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

GENERA - PREDSTAVNIŠTVO BEOGRADGostivarska 70, Beograd- Voždovac

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

GENERA D.D.Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska

IME LEKA

Geomycin Retard 20%

Oksitetraciklin 200 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda, ovce i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Oksitetraciklin dihidrat

ekvivalentno 200.00 mg oksitetraciklina

Pomoćne supstance:

Natrijum-formaldehidsulfoksilat

Ostale pomoćne supstance: magnezijum-oksid, 2-pirolidon, povidon K-17 PF, etanolamin, hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.

INDIKACIJE

Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija kod:

Goveda:

za lečenje i kontrolu pastereloze i respiratornih infekcija izazvanih uzročnicima osetljivim

na oksitetraciklin, u pomoćnoj terapiji pri lečenju zaraznog keratokonjunktivitisa goveda Moraxella bovis i bolesti papaka;

Svinja:

za lečenje respiratornih infekcija izazvanih uzročnicima osetljivim prema oksitetraciklinu

Pasteurella spp.;

Ovaca:

za lečenje i kontrolu enzootskog pobačaja i respiratornih infekcija izazvanih uzročnicima

osetljivim na oksitetraciklin, u pomoćnoj terapiji pri lečenju zarazne šepavosti, teškog akutnog mastitisa i zaraznog keratokonjunktivitisa ovaca.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme davati:

intravenski ni subkutano

Broj rešenja:323-01-00054-18-001 od 31.08.2018. godine za lek Geomycin Retard 20%, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

životinjama koje su preosetljive na tetracikline

jedinkama s teškim oštećenjima jetre i bubrega

mladim životinjama uzrasta do 4 nedelje

konjima, psima i mačkama

NEŽELJENA DEJSTVA

Veoma retko mogu se javiti alergijske reakcije. Može nastati dijareja i fotodermatitis. Preosetljivoj životinji treba odmah dati adrenalin, antihistaminike i eventualno kortikosteroide.Geomycin retard 20% lokalno nadražuje, a na mestu aplikacije ponekad se stvori mali otok koji se nakon nekoliko dana spontano povuče. Da bi se to izbeglo, injekciju treba dati duboko intramuskularno.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preparat se aplikuje duboko intramuskularno, jednokratno. Geomycin retard se aplikuje u količini od 1 mL na 10 kg t.m., što odgovara terapijskoj dozi oksitetraciklina od 20 mg/kg t.m.Nakon jednokratne primene terapijska koncentracija oksitetraciklina u organizmu održava se u toku 4 dana. Za lečenje je najčešće dovoljna jedna injekcija. U težim slučajevima davanje leka Geomycinretard može se ponoviti nakon 3-4 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se u špricu ne sme mešati s drugim injekcionim preparatima. Lek se ne sme razblaživati.Ako u načetoj bočici injekcioni rastvor potamni i pri tom ostane bistar i bez taloga, nije izgubio od svoje delotvornosti.

KARENCA

Goveda: Meso – 37 dana

Mleko – 7 dana

Ovce: Meso – 22 dana

Svinje: Meso – 32 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Broj rešenja:323-01-00054-18-001 od 31.08.2018. godine za lek Geomycin Retard 20%, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

Čuvati van domašaja dece.Uslovi čuvanja leka:

Čuvati na temperaturi do 25

Rok upotrebe

2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja:

28 dana, na temperaturi do 25 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek se u špricu ne sme mesati s drugim injekcionirn preparatima. Lek sene sme razblaživati. Ako u načetoj bočici injekcioni rastvor potamni i pri tom ostane bistar i bez taloga, nije izgubio od svoje delotvornosti.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Na jednom injekcionom mestu ne sme se dati više od:

govedima 20 mL

svinjama 10 mL

ovcama 5 mL.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Preparat se ne primenjuje u ranom graviditetu, 2-3 nedelje od gestacije, kao ni u kasnom graviditetu zbog prebojavanja kostiju. Ne primenjuje se kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Interakcije

Tetraciklini mogu helirati sa metalnim katjonima i stvarati nerastvorljive komplekse. Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno sa baktericidnim antibakterijskim lekovima zbog antagonističkog antimikrobnog delovanja, niti sa dvovalentnim jonima metala solima aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka i mangana zbog stvaranja nerastvorljivih kompleksa sa tetraciklinima. Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno ni sa kiselinama i antacidima.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Predoziranje

Nije poznato.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon rada sa preparatom ruke treba oprati vodom. U slučaju kontakta očiju i kože sa lekom potrebno ih je dobro isprati vodom da bi se sprečila iritacija.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Broj rešenja:323-01-00054-18-001 od 31.08.2018. godine za lek Geomycin Retard 20%, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje

bočica od tamnog stakla zapremine 100 mL sa čepom od sive brombutil gume i

aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00054-18-001 od 31.08.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji