Gleptoferron Labiana 200mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Gleptoferron Labiana rastvor za injekciju; 200mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QB03AC91
  • EAN: 8435101801874
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Gleptoferron Labiana rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Gleptoferron Labiana na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Gleptoferron Labiana kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

323-01-00089-19-004 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

323-01-00090-19-002 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 200 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 200 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABIANA LIFE SCIENCES S.A.

C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija

Podnosilac zahteva:

MARLO FARMA D.O.O. Beograd

Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

Broj rešenja

323-01-00089-19-004 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

323-01-00090-19-002 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 200 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Marlo Farma d.o.o. BeogradResavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Labiana Life Sciences S.A.C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija

IME LEKA

Gleptoferron Labiana

200 mg/mLrastvor za injekcijuza svinje prasadgvožđe III joni u obliku gleptoferona

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Gvožđe III

obliku gleptoferona 532.6 mg

Pomoćne supstance:

Ostale pomoćne supstance

natrijum-hlorid, voda za injekcije

INDIKACIJE

Prevencija i lečenje anemije prouzrokovane nedostatkom gvožđa.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne primenjuje:

kod životinja sa poznatom preosetljivošću na gleptoferon kompleks ili na bilo koju pomoćnu supstancu

kod životinjama sa oboljenjem jetre i/ili bubrega

kod prasadi za koje se sumnja da boluju od deficijencije vitamina E i/ili selena

kod klinički bolesnih životinja, naročito kod onih sa dijarejom.

Broj rešenja

323-01-00089-19-004 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

323-01-00090-19-002 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 200 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjene reakcije na lek se retko javljaju. Ponekad se na mestu primene leka može pojaviti promena boje mišićnog tkiva. Isto tako, nakon primene parenteralnih preparata gvožđa, ponekad može doći do uginuća prasadi. Ova uginuća su obično povezana sa nedostatkom vitamina E i/ili selena kod njihovih majki. Veoma retko, prasad mogu i uginuti, što se pripisuje povećanoj osetljivosti na infekcije usled privremene blokade funkcije retikuloendotelnog sistema.

Učestalost neželjenih reakcija je definisana na sledeći način:

• veoma često više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana• često više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja• povremeno više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja• retko više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja

veoma retko manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje prasad

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za primenu leka koristiti samo automatski špric. Pre primene uzeti uzorak sa septuma. Lek se primenjuje jednokratno kao duboka, intramuskularna injekcija u zadnju nogu, na sredini između kolena i baze repa. Pojedinačna doza iznosi 1 mL ekvivalentno 200 mg gvožđa.

preporučenoj dozi lek se primenjuje na sledeći način: Za prevenciju anemije prouzrokovane deficijencijom gvožđa: ne kasnije od trećeg dana života. Za lečenje anemije prouzrokovane deficijencijom gvožđa: pri pojavi kliničkih simptoma anemije, uglavnom tokom prve tri nedelje života.

cilju smanjenja izlaska gubitka leka prilikom vađenja igle, preporučljivo je da se koža na mestuprimene leka zategne.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Za primenu leka koristiti samo automatski špric.

Broj rešenja

323-01-00089-19-004 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

323-01-00090-19-002 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 200 mL

KARENCA

Meso i iznutrice: nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek primenjivati pod aseptičnim uslovima.Sprečiti kontaminaciju za vreme primene leka.U cilju smanjenja izlaska gubitka leka prilikom vađenja igle, preporučljivo je da se koža na mestuprimene leka zategne.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na kompleks gvožđa i desktrana, ili one sa hemohromatozom treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Voditi računa da ne dođe do nehotičnog samoubrizgavanja, kao i da ne dođe do kontakta leka sa sluznicom oka i usta.U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, odmah treba potražiti medicinsku pomoć i pokazati Uputstvo za lek ili etiketu leka.Posle primene leka oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Nije primenljivo.

Interakcije

Nema poznatih interakcija između ovog i drugih lekova. Ne postoje ni drugi poznati oblici interakcije. Lek ne mešati sa drugim lekovima pre primene.

Predoziranje

Malo je verovatno da će predoziranje ovim lekom dovesti do znakova intoksikacije.

Inkompatibilnost

odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim proizvodima.

Broj rešenja

323-01-00089-19-004 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

323-01-00090-19-002 od 28.10.2020. za lek

Gleptoferron Labiana, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 200 mL

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: HDPE savitljiva boca zapremine 100 mL ili 200 mL, zatvorena hlorbutil gumenim čepom i aluminijumskom kapicom. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod

Broj i datum izdavanja dozvole

323-01-00089-19-004 od 28.10.2020. za Gleptoferron Labiana, 1 x 100 mL323-01-00090-19-002 od 28.10.2020. za Gleptoferron Labiana, 1 x 200 mL

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji