Glucal® 188.4mg/mL+40.6mg/mL+181mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Glucal® rastvor za injekciju; 188.4mg/mL+40.6mg/mL+181mg/mL; boca, 1x500mL

  • ATC: QA12AX**
  • EAN: 8606106339277
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Glucal® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Glucal® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Glucal® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

323-01-00505-17-001 od 22.06.2018. godine za lek Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1

UPUTSTVO ZA LEK

Glucal

rastvor za injekciju,

1.8.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL,

1.x 500 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija

Broj rešenja:

323-01-00505-17-001 od 22.06.2018. godine za lek Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

IME LEKA

Glucal

kalcijum-glukonat, magnezijum-hipofosfit, glukoza188.4 mg/ml + 40.6 mg/ml + 181.0 mg/mlrastvor za injekcijuza konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

kalcijum-glukonat, monohidrat

magnezijum-hipofosfit, heksahidrat

glukoza, monohidrat

181.00 mg

što odgovara:kalcijum

3.76 mg

9.60 mg

Pomoćne supstance:

natrijum-hidroksid

15.00 mg

borna kiselina, voda za injekcije

INDIKACIJE

Preparat se koristi u terapiji hipokalcemičnih stanja komplikovanih deficitom magnezijuma i fosfora i pratećom hipoglikemijom npr. puerperalne pareze , paraplegija, tetanije, rahitisa i osteomalacije , eklampsije krmača i kuja, uteralne inercije i distocija pasa i mačaka i sličnih stanja i kao potporna terapija kod alergija, inflamatornih procesa, nekih trovanja.

Broj rešenja:

323-01-00505-17-001 od 22.06.2018. godine za lek Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena Glucal

-a kod životinja sa hipervolemijom i oštećenim bubrezima,

hipermagnezijemijom i hiperglikemijom.Glucal

ne treba davati istovremeno sa kardiotoničkim glikozidima potenciranje nastajanja

aritmija, diureticima zbog moguće hiperkalcemije, fluorohinolonima i tetraciklinima smanjuje se resorpcija minerala, kao i miorelaksansima zbog potenciranja neuromuskularne blokade

NEŽELJENA DEJSTVA

Brza i.v. aplikacija ili aplikacija velikih doza preparata Glucal

-a može dovesti do pojačanog

znojenja, hiperemije, hipotenzije, depresije disanja, aritmija, pa čak i iznenadnog prestanka rada srca i kolapsa. Ako se ustanovi postojanje poremećaja u radu srca, lečenje treba odmah prekinuti.Subkutane, a naročito intramuskularne injekcije mogu da prouzrokuju lokalnu reakciju na mestu primene preparata.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preparat se aplikuje subkutano, intraperitonealno, intravenski sporo i intramuskularno.U akutnim slučajevima preporučuje se davanje polovine doze sporo i.v., a preostale količine na neki od drugih načina, odnosno, s.c., i.m. ili i.p.Ako se daju veće količine leka s.c. ili i m. putem, ukupna količina preparata se aplikuje podeljena na više mesta.Po potrebi aplikacija se može ponoviti posle nekoliko časova.

Konji i goveda: 250-750 mlSvinje i ovce: 50-120 mlPsi i mačke: 5-20 ml

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe Glucal

treba zagrejati na temperaturi tela.

Intravenska aplikacija treba da bude spora. Brza i.v. aplikacija može uzrokovati aritmije, pa čak i iznenadni prestanak rada srca i kolaps.Posebna pažnja je potrebna kada se lek daje životinjama sa srčanim ili bubrežnim oboljenjima.

Broj rešenja:

323-01-00505-17-001 od 22.06.2018. godine za lek Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1

KARENCA

Meso i iznutrice: 0 dana.Mleko: 0 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićenom od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

iskoristiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

slučaju pojave neželjenih efekata, odmah prekinuti tretman i životinje tretirati simptomatski.Kada se veća količina leka aplikuje intramuskularno ili subkutano, ukupnu količinu preparata treba podeliti i aplikovati na više mesta, da bi se umanjile lokalne reakcije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

se ne sme davati istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima potenciranja nastajanja

aritmija, diureticima moguća hiperkalcemija, fluorohinolonima i tetraciklinima smanjuje se resorpcija minerala, kao i sa miorelaksansima potenciranje neuromuskularne blokade.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Broj rešenja:

323-01-00505-17-001 od 22.06.2018. godine za lek Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1

Pakovanje

Boca od stakla II hidrolitičke grupe sa gumenim čepom i aluminijumskom kapicom,

500 ml.Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00505-17-001 od 22.06.2018.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji