Glucal® 188.4mg/mL+40.6mg/mL+181mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Glucal® rastvor za injekciju; 188.4mg/mL+40.6mg/mL+181mg/mL; boca, 1x500mL

  • ATC: QA12AX**
  • EAN: 8606106339277
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Glucal® rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Glucal® na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Glucal® kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:

000453433 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 07.02.2024. godine za lek

Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL +

4..60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1 x 500 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Glucal

rastvor za injekciju,

1.8.40 mg/mL + 40.60 mg/mL + 181.00 mg/mL,

1.x 500 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Pocerska bb- Južna radna zona I, Šabac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva:

EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Kralja Milutina 4, Šabac, Republika Srbija

Broj rešenja:

000453433 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 07.02.2024. godine za lek

Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL +

4..60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1 x 500 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACKralja Milutina 4, Šabac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABACPocerska bb - Južna radna zona I, Šabac, Republika Srbija

IME LEKA

Glucal

188,40 mg/mL + 40,60 mg/mL + 181,00 mg/mL

rastvor za injekcijuza konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačkekalcijum-glukonat, magnezijum-hipofosfit, glukoza

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

kalcijum-glukonat, monohidrat

magnezijum-hipofosfit, heksahidrat

glukoza, monohidrat

što odgovara:kalcijum

Pomoćne supstance:

natrijum-hidroksid

borna kiselina, voda za injekcije

INDIKACIJE

Preparat se koristi u terapiji hipokalcemičnih stanja komplikovanih deficitom magnezijuma i fosfora i pratećom hipoglikemijom npr. puerperalne pareze, paraplegija, tetanije, rahitisa i osteomalacije, eklampsije krmača i kuja, uteralne inercije i distocija pasa i mačaka i sličnih stanja i kao potporna terapija kod alergija, inflamatornih procesa, nekih trovanja.

Broj rešenja:

000453433 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 07.02.2024. godine za lek

Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL +

4..60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1 x 500 mL

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena Glucal

-a kod životinja sa hipervolemijom i oštećenim bubrezima,

hipermagnezijemijom i hiperglikemijom.Glucal

ne treba davati istovremeno sa kardiotoničkim glikozidima potenciranje nastajanja

aritmija, diureticima zbog moguće hiperkalcemije, fluorohinolonima i tetraciklinima smanjuje se resorpcija minerala, kao i miorelaksansima zbog potenciranja neuromuskularne blokade.

NEŽELJENA DEJSTVA

Brza i.v. aplikacija ili aplikacija velikih doza preparata Glucal

-a može dovesti do pojačanog

znojenja, hiperemije, hipotenzije, depresije disanja, aritmija, pa čak i iznenadnog prestanka rada srca i kolapsa. Ako se ustanovi postojanje poremećaja u radu srca, lečenje treba odmah prekinuti.Subkutane, a naročito intramuskularne injekcije mogu da prouzrokuju lokalnu reakciju na mestu primene preparata.

Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

• veoma česta više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja

jednog tretmana

• česta više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja• povremena više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja• retka više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja• veoma retka manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji i goveda.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preparat se aplikuje subkutano, intraperitonealno, intravenski sporo i intramuskularno.U akutnim slučajevima preporučuje se davanje polovine doze sporo i.v., a preostale količine na neki od drugih načina, odnosno, s.c., i.m. ili i.p.Ako se daju veće količine leka s.c. ili i m. putem, ukupna količina preparata se aplikuje podeljena na više mesta.Po potrebi aplikacija se može ponoviti posle nekoliko časova.

Konji i goveda: 250 - 750 mL

Broj rešenja:

000453433 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 07.02.2024. godine za lek

Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL +

4..60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1 x 500 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre upotrebe Glucal

treba zagrejati na temperaturi tela.

Intravenska aplikacija treba da bude spora. Brza i.v. aplikacija može uzrokovati aritmije, pa čak i iznenadni prestanak rada srca i kolaps.Posebna pažnja je potrebna kada se lek daje životinjama sa srčanim ili bubrežnim oboljenjima.

KARENCA

Meso i iznutrice: 0 dana.

Mleko: 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece!

Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićenom od svetlosti i vlage.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

iskoristiti odmah

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

slučaju pojave neželjenih efekata, odmah prekinuti tretman i životinje tretirati simptomatski.Kada se veća količina leka aplikuje intramuskularno ili subkutano, ukupnu količinu preparata treba podeliti i aplikovati na više mesta, da bi se umanjile lokalne reakcije.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Pre upotrebe Glucal

treba zagrejati do temperature tela.

Intravenska primena treba da bude spora. Brza i.v. primena može uzrokovati aritmije, pa čak iiznenadni prestanak rada srca i kolaps.Kada se veća količina leka aplikuje intramuskularno ili subkutano, ukupnu količinu preparatatreba podeliti i aplikovati na više mesta, da bi se umanjile lokalne reakcije.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Broj rešenja:

000453433 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 07.02.2024. godine za lek

Glucal

rastvor za injekciju, 188.40 mg/mL +

4..60 mg/mL + 181.00 mg/mL, 1 x 500 mL

Interakcije

se ne sme davati istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima potenciranja nastajanja

aritmija, diureticima moguća hiperkalcemija, fluorohinolonima i tetraciklinima smanjuje se resorpcija minerala, kao i sa miorelaksansima potenciranje neuromuskularne blokade.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: boca od stakla II hidrolitičke grupe sa gumenim čepom i

aluminijumskom kapicom, 500 mL.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

000453433 2023 59010 008 000 323 072 04 001 od 07.02.2024. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji