Glucortin-20 2mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Glucortin-20 rastvor za injekciju; 2mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QH02AB02
  • EAN: 8718692822733
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Glucortin-20 rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Glucortin-20 na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Glucortin-20 kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL

UPUTSTVO ZA LEK

Glucortin-20,rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL Glucortin-20,rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL

Za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija 2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinalek

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL

1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINALEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, EstonijaInterchemie werken "De Adelaar" B.V, Metaalweg 8, Venray, Holandija

2. IME LEKA

GLUCORTIN-20

2mg/mLrastvor za injekcijuza konje,goveda,svinje,pse,mačkeDeksametazon

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Deksametazon 2.0 mg kao deksametazon natrijum fosfat

Pomoćne supstance:

Benzil alkoholE1519 15.6 mg

Ostale pomoćne supstance:

Natrijum hloridNatrijum citratLimunska kiselinaVoda za injekcije

4. INDIKACIJE

Konji, goveda, svinje, psi i mačke:Lečenje zapaljenskih i alergijskih reakcija.

Goveda:Indukcija partusaLečenje primarne ketoze acetonemija

Lek je pogodan za intravensku primenu kod konja i stoga je od posebne koristi u slučajevima kada je potrebno hitno lečenje.

Broj rešenja: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL

5. KONTRAINDIKACIJE

Osim u hitnim slučajevima, ne koristi se kod životinja koje boluju od dijabetes melitusa, hroničnog nefritisa, bubrežne insuficijencije, kongestivne srčane insuficijencije, osteoporoze i kod virusnih infekcija tokom viremijske faze.

6. NEŽELJENA DEJSTVA

U vrlo retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti. Učestalost neželjenih reakcija je

definisana prema sledećoj konvenciji:- vrlo često više od 1 na 10 životinja koje pokazuju neželjene reakcije tokom jednog tretmana - često više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja - povremeno više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja - retko više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja - veoma retko manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje.

Steroidi, tokom lečenja, mogu izazvati simptome Kušingove bolesti koji uključuju značajnu promenu metabolizma masti, ugljenih hidrata, proteina i minerala, npr. može doći do preraspodele telesne masti, mišićne slabosti ,gubitka mišićne mase i osteoporoze.

Sistemski primenjeni kortikosteroidi mogu uzrokovati poliuriju, polidipsiju i polifagiju, posebno u ranim fazama terapije. Neki kortikosteroidi mogu izazvati zadržavanje natrijuma i vode i hipokalijemiju pri dugotrajnoj upotrebi. Sistemski primenjeni kortikosteroidi mogu izazvati taloženje kalcijuma u koži calcinosis cutis

Ulceracije u digestivnom traktu su zabeležene kod životinja lečenih kortikosteroidima i kod životinja sa traumom kičmene moždine. Steroidi mogu izazvati uvećanje jetre hepatomegalija sa povišenjem nivoa serumskih enzima.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno,

tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE

Konji,goveda,svinje,psi,mačke

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Konji: Intravenska, intramuskularna ili intraartikularna primena. Goveda, svinje, psi i mačke: Intramuskularna primena

Primenjivati u aseptičkim uslovima.

Za aplikovanje doza manjih od 1 ml, treba koristiti odgovarajući špric kako bi se osigurala tačna doza leka.

Za lečenje upalnih ili alergijskih stanja:

Broj rešenja: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL

Savetuju se sledeće prosečne doze: intramuskularno

Konji, goveda, svinje: 0.06 mg deksamethazona/kg t.m. 1.5 mL leka/50 kg t.m.Psi, mačke: 0.1 mg deksametazona/kg t.m. 0.5 mL leka/10 kg t.m.

Za lečenje primarne ketoze kod goveda acetonemija:

Preporučuje se doza od 0.02-0.04 mg deksametazona/kg tm 5 - 10 ml leka , jednokratno intramuskularno, u zavisnosti od telesne mase goveda i trajanja simptoma. Treba voditi računa da ne dodje do predoziranja leka kod rase Channel Island. Veće doze npr. 0.04 mg/kg će biti potrebne ako su simptomi prisutni neko vreme ili ako se leče relapsirane životinje. U većini drugih slučajeva, jedna doza će biti dovoljna.

Za indukciju porođaja:

Koristi se da bi se izbegao preveliki fetus i edem vimena kod goveda. Lek se aplikuje jednokratno,intramuskularno u dozi od 0.04 mg deksametazona / mg t.m što odgovara volumenu od 10 mg leka /500 kg t.m. ml nakon 260. dana trudnoće. Porođaj se obično javlja u roku od 48 do 72 sata.

Za lečenje artritisa, bursitisa ili tenosinovitisa kod konja:

Aplikuje se intraartikularno.Volumen je 1 - 5 ml. Ove vrednosti nisu specifične i navode se samo kao smernica. Injekcijama u zglobne prostore ili burze treba prethoditi uklanjanje odgovarajuće zapremine sinovijalne tečnosti. Aseptični uslovi su apsolutno neophodni.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Obavezno koristiti aseptičke uslove. Za aplikovanje doza manjih od 1 ml, treba koristiti odgovarajući špric kako bi se osigurala tačna doza leka.

1.. KARENCA

KonjiMeso i jestiva tkiva: 8 danaNe koristiti kod kobila čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.

Goveda Meso i jestiva tkiva: 8 danaMleko: 72 sata

Svinje Meso i jestiva tkiva: 2 dana

Broj rešenja: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25°C.Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti.Rok upotrebe: 3 godine.Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Tokom lečenja klinički status treba pratiti pod strogim veterinarskim nadzorom.

Poznato je da antiinflamatorni kortikosteroidi, poput deksametazona, ispoljavaju brojna neželjena dejstva. Dok se jednokratne visoke doze dobro tolerišu, njihova dugotrajna primena može izazivati različita neželjena dejstva. naročito kada se aplikuju estri čije delovanje dugo traje. Primena leka tokom srednjeg ili dužeg vremenskog perioda treba biti održavana na minimumu neophodnom za kontrolu simptoma.

Primena terapijskih doza glukokortikosteroida može prouzrokovati supresiju hipotalamo-hipofizne-adrenokortikalne povratne sprege. Nakon prekida terapije mogu se javiti simptomi adrenalne insuficijencije do adrenokortikalne atrofije i to može izmeniti reakciju organizma na stresne situacije. Stoga treba razmotriti načine ya minimiziranje adrenalne insuficijencije nakon prekida terapije npr. doziranje koje se podudara sa vremenom endogenog pika kortizola ujutro kod pasa i uveče kod mačaka i postepeno smanjivanje doze glukokortikosteroida do prekida terapije. Kortikosteroidi mogu usporiti zarastanje rana i imunosupresivno delovanje može oslabiti rezistenciju ili pogoršati postojeću infekciju. Kada se koriste kortikosteroidi, a prisutna je bakterijska infekcija, potrebno je uključiti i adekvatnu antibiotsku terapiju. Ukoliko je prisutna virusna infekeija, upotreba kortikosteroida može pogoršati ili ubrzati progresiju bolesti.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na deksametazon ili neku od pomoćnih supstanci, treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. U slučaju nenamernog samoubrizgavanja, potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo ili etiketu lekaru. Deksametazon može imati uticaj na feritilitet ili na plod. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim lekom. Lek ima nadražujuće dejstvo na kožu i oči. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta leka sa kožom i očima, treba ih odmah isprati vodom. Ukoliko nadražaj ne prestane, potraziti medicinsku pomoć.Oprati ruke nakon primene.

Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

Ne preporučuje se primena kod gravidnih životinja. izuzev za indukciju partusa.Poznato je da primena u ranom graviditetu dovodi do abnormalnosti fetusa laboratorijskih životinja dok primena u kasnim fazama graviditeta može izazvati prevremeni porodaj ili pobačaj. Kod goveda indukcija porođaja kortikosteroidima može biti pražena povećanom incidencom retencije placente kao i mogućim razvojem metritisa i smanjenjem plodnosti.Takva primena deksametazona, naročito u ranim vremenskim periodima, može biti povezana sa smanjenom vitalnošću teleta. Primena leka kod krava u laktaciji može dovesti smanjenja mlečnosti.

Broj rešenja: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x50mL

Broj rešenja: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine za lek

Glucortin-20, rastvor za injekciju, 2mg/mL,1x100mL

Interakcije

obzirom na to da kortikosteroidi mogu delovati imunosupresivno, lek ne bi trebalo primenjivati u kombinaciji sa vakcinama.Ulceracije u digestivnom traktu mogu biti pogoršane kod pacijenata koji dobijaju nesteroidne antiinflamatorne lekove.

Inkompatibilnost

nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

1.. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla tip II, sa 50 mL ili 100 mL rastvora zainjekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicomSpoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

x 50 mL: 323-01-00517-21-001 od 24.11.2022. godine1 x 100 mL: 323-01-00518-21-001 od 24.11.2022. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji