Glucosum 500mg/mL rastvor za infuziju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Glucosum rastvor za infuziju; 500mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QB05BA03
  • EAN: 8606006133098
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Glucosum rastvor za infuziju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Glucosum na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Glucosum kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00319-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x100 mL

323-01-00320-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x500 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/ml, 1x100 mLGlucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/ml, 1x500 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00319-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x100 mL

323-01-00320-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x500 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

IME LEKA

Glucosum500 mg/mLrastvor za infuzijuza goveda, konje, svinje, ovce, pse i mačkeglukoza

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za infuziju sadrži:

Aktivna supstanca:

Glukoza, bezvodna

odgovara 550 mg glukoze, monohidrata

Pomoćne supstance:

Hlorovodonična kiselina; voda za injekcije

Bistar, bezbojan rastvor.

INDIKACIJE

Terapija primarne i sekundarne hipoglikemije i parenteralni režim ishrane kod goveda, konja, svinja, ovaca, pasa i mačaka; tretman ketoze acetonemije kod goveda, kao pomoćna terapija graviditetne toksemije ovaca. Može se koristiti za privremeno otklanjanje simptoma cerebralnog edema i hipoglikemične kome i kao potporna terapija kod trovanja, zapaljenskih i edematoznih procesa.

KONTRAINDIKACIJE

Hiperglikemija, dijabetička koma, hronični nefritis, intrakranijalno i intraspinalno krvavljenje. Hipertoničan rastvor glukoze ne davati subkutano, jer ima lokalni nadražajni efekat otok i bol.

NEŽELJENA DEJSTVA

Broj rešenja: 323-01-00319-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x100 mL

323-01-00320-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x500 mL

Intravenska primena rastvora glukoze, naročito hiperosmolarnih rastvora koji imaju nizak pH, može uzrokovati lokalnu reakciju u vidu bola, iritacije vene i tromboflebitisa, kao i nekrozu tkiva ukoliko dođe do ekstravazacije.

Primena rastvora glukoze može uzrokovati disbalans tečnosti i elektolita, hiperglikemiju, hipokalemiju, hipofosfatemiju i hipomagnezijemiju.Kao posledica brze intravenske infuzije i/ili predoziranja preparata može doći do razvoja hiperglikemije sa posledičnom glukozurijom, osmotskom diurezom i dehidratacijom.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, konji, svinje, ovce, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Hipertonični rastvor glukoze se aplikuje isključivo intravenski.

Aplikuje se u sledećim dozama:

50% rastvor

goveda i konji:

psi i mačke:

Ukoliko je potrebno tretman se može ponoviti, pri čemu ako je moguće treba koristiti drugu venu.

Ukoliko je potrebno, može se pripremiti 5% rastvor glukoze, tako što se jedan deo 50% glukoze doda u devet delova vode za injekcije, odnosno Ringerovog ili fiziološkog rastvora.

Aplikuje se u sledećim dozama:

goveda i konji:

psi i mačke:

Izotonični 5% rastvori glukoze mogu se aplikovati i subkutano. Ako subkutano treba primeniti veću količinu rastvora, ukupnu količinu treba aplikovati na više mesta. Rastvor 5% glukoze ne bi trebalo aplikovati brzinom većom od 10 mL/kg/h.

Rastvor glukoze ne sadrži elektrolite i ne sme se sam koristiti za nadoknadu tečnosti.

Broj rešenja: 323-01-00319-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x100 mL

323-01-00320-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x500 mL

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre i tokom aplikacije primeniti mere asepse i antisepse, odnosno dezinfikovati kožu na mestu na

kom će preparat biti aplikovan.Pre primene preparat obavezno temperirati do temperature tela životinje.Pošto lek ne sadrži konzervans, sadržaj koji preostane u boci nakon izvlačenja potrebne količine rastvora treba odbaciti. Ukoliko je potrebno tretman se može ponoviti, pri čemu ako je moguće treba koristiti drugu venu. Glucosum 50% kao hiperosmolarni rastvor se sme aplikovati samo sporom intravenskom infuzijom kap po kap ne više od 3 ml/min. Brza intravenska primena rastvora glukoze može dovesti do razvoja hiperglikemije, glukozurije i osmotske diureze.Kod hipertenzije i

diabettes mellitusa

–a rastvor koristiti oprezno.

Klinički pregled i praćenje laboratorijskih parametara, koncentracije elektrolita i acidobazne ravnoteže su neophodni kod produžene parenteralne terapije i uvek kada to zahteva stanje pacijenta.

KARENCA

Nula 0 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon otvaranja

upotrebiti odmah.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Predoziranje

Predoziranje glukoze može dovesti do hiperglikemije i glukozurije, osmotske diureze usled hiperglikemije i posledične dehidratacije, hiperosmolarne kome.U slučaju predoziranja treba prekinuti infuziju, a znaci i simptomi predoziranja se tretiraju simptomatskom terapijom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije, u skladu s procenom veterinara.

Inkompatibilnost

Poznata je inkompatibilnost sa nekim antibioticima npr. beta-laktamski antibiotici, tetraciklini, sulfadiazin-natrijum i heparinom.

Broj rešenja: 323-01-00319-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x100 mL

323-01-00320-18-001 od 13.06.2019. za lek Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/mL, 1x500 mL

Interakcije

infuzioni rastvor glukoze se ne smeju dodavati: aminofilin, rastvorljivi barbiturati, cijanokobalamin, eritromicin, hidrokortizon, kanamicin, rastvori sulfonamida i varfarin. Prilikom mešanja infundibilije glukoze sa rastvorima cijanokobalamina, kanamicin sulfata ili novobiocina dolazi do zamućenja.Rastvor glukoze se ne sme mešati ni sa drugim lekovima ukoliko njihova kompatibilnost nije dokazana.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Nema posebnih upozorenja.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje :

Pakovanje 1 x 100 mL:Unutrašnje pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla, zapremine 100 mL, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.Pakovanje 1 x 500 mL:Boca od bezbojnog stakla, zapremine 500 mL, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod :

Broj i datum izdavanja dozvole:

Glucosum, rastvor za infuziju, 1x100 mL: 323-01-00319-18-001 od 13.06.2019.

Glucosum, rastvor za infuziju, 1x500 mL: 323-01-00320-18-001 od 13.06.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji