Gonadogen 50mcg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Gonadogen rastvor za injekciju; 50mcg/mL; bočica, 1x20mL

  • ATC: QH01CA01
  • EAN: 3858888792633
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Gonadogen rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Gonadogen na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Gonadogen kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00056-19-002 od 12.09.2019. godine za lek GONADOGEN, 50 mcg/ml, rastvor za injekciju, 1x20 mL

UPUTSTVO ZA VETERINARSKI LEK

GONADOGEN 50 mcg/mL, rastvor za injekciju, 1x20 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

LABORATORIOS SYVA, S.A.U.

Párroco Pablo Díez, 49-57, León – Spain

Podnosilac zahteva:

GENERA PHARMA d.o.o. - Beograd - Voždovac

Gostivarska 70, Beograd

Broj rešenja: 323-01-00056-19-002 od 12.09.2019. godine za lek GONADOGEN, 50 mcg/ml, rastvor za injekciju, 1x20 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

GENERA PHARMA d.o.o. Gostivarska 70, Beograd – Voždovac

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

LABORATORIOS SYVA, S.A.U.Párroco Pablo Díez, 49-57, León – Spain

IME LEKA

GONADOGEN

50 mcg/mLrastvor za injekcijuza govedagonadorelin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

50 mikrograma mcg

obliku gonadorelin-acetata

52.5 mikrograma mcg

Pomoćne supstance:

Benzil alkohol E1519

Ostale pomoćne supstance: kalijum-dihidrogenfosfat; dikalijum-fosfat; natrijum hlorid i voda za injekcije.

INDIKACIJE

Lečenje folikularnih cista, kao i za postizanje optimalnog vremena ovulacije u cilju povećanja stepena koncepcije, nakon veštačkog osemenjavanja kod krava i junica.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se životinjama kod kojih je dokazana preosetljivost prema aktivnoj ili bilo kojoj pomoćnoj supstanci u sastavu leka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata.Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Broj rešenja: 323-01-00056-19-002 od 12.09.2019. godine za lek GONADOGEN, 50 mcg/ml, rastvor za injekciju, 1x20 mL

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda: krave, junice.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje intramuskularno.

Lečenje folikularnih cista na jajnicima

100-150 µg gonadorelina u obliku acetata po životinji

odnosno 2- 3 ml rastvora za injekciju po životinji. Ako se pokaže potrebnim, lečenje se može ponavljati u razmacima od 1-2 nedelje.

sklopu veštačkog osemenjivanja za postizanje optimalnog vremena ovulacije

čime se

poboljšavaju šanse da krava ostane steona: 100 µg gonadorelina u obliku acetata po životinji odnosno 2 ml rastvora za injekciju po životinji. Proizvod se mora aplikovati pri izvođenjuveštačkog osemenjivanja i/ili 12 dana nakon toga.

Primena leka i osemenjivanja treba da se vremenski usklade prema sledećem:-

Aplikuje se između 4-og i 10-og sata nakon utvrđivanja estrusa.

Preporučuje se da interval između primene GnRH i veštačkog osemenjavanja bude najmanje 2

Veštačko osemenjavanje potrebno je sprovesti prema uobičajenim preporukama, odnosno 12 do 24 sata nakon utvrđivanja estrusa.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Kod lečenja cističnih jajnika, dijagnozu folikularnih cista treba postaviti na temelju rektalne palpacije uz potvrdu prisustva perzistentnih folikularnih formacija, promera većeg od 2,5 cm, a dijagnoza se mora potvrditi progesteronskim testom u plazmi ili mleku.Veterinarski lek se primenjuje najranije 14 dana nakon teljenja, zbog smanjene sposobnosti odgovora hipofize pre tog vremena.

KARENCA

Meso i jestive iznutrice: 0 danaMleko: 0 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25

C, u originalnom pakovanju.

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe:

24 meseca, na temperaturi do 25

Broj rešenja: 323-01-00056-19-002 od 12.09.2019. godine za lek GONADOGEN, 50 mcg/ml, rastvor za injekciju, 1x20 mL

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod lečenja cističnih jajnika, dijagnozu folikularnih cista treba postaviti na temelju rektalne palpacije uz potvrdu prisustva perzistentnih folikularnih formacija, promera većeg od 2,5 cm, a dijagnoza se mora potvrditi progesteronskim testom u plazmi ili mleku.Veterinarski lek se primenjuje najranije 14 dana nakon teljenja, zbog smanjene sposobnosti odgovora hipofize pre tog vremena.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne primenjuje se tokom trajanja graviditeta. Lek nije kontraindikovan tokom laktacije.

Interakcije

Nisu poznate.

Inkompatibilnost

Nije poznata.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Potreban je oprez prilikom rukovanja ovim lekom kako bi se izbeglo slučajno samoubrizgavanje. U slučaju samoubrizgavanja, odmah zatražite savet lekara i pokažite mu uputstvo ili etiketu. Ako rastvor slučajno dođe u dodir s kožom ili očima, obilno isprati vodom. Trudnice i žene koje uzimaju lekove za kontracepciju moraju pažljivo rukovati ovim lekom. Osobe koje su preosetljive na analoge GnRH moraju izbegavati kontakt s ovim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

bezbojna, staklena bočica hidrolitičke grupe II od 20 mL sa zapušačem od bromo-

butil gume grupe I i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00056-19-002 od 12.09.2019. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji