Helmizol® S 75mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Helmizol® S rastvor za injekciju; 75mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QP52AE01
  • EAN: 8606006139205
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Helmizol® S rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Helmizol® S na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Helmizol® S kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00165-18-002 od 14.01.2019. za lek

Helmizol

S, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1x100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Helmizol

S, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1x100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00165-18-002 od 14.01.2019. za lek

Helmizol

S, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1x100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

IME LEKA

Helmizol

levamizol-hidrohlorid 75 mg/mLrastvor za injekciju za goveda, ovce i svinje

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Levamizol hidrohlorid

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat

Propilparahidroksibenzoat

Dinatrijum-edetat

Natrijum-metabisulfit

Propilenglikol

Ostale pomoćne supstance: fosforna kiselina, koncentrovana; voda za injekcije

INDIKACIJE

je namenjen za lečenje brojnih parazitarnih infekcija prouzrokovanim

Kod goveda i ovaca:

želudačno-crevne nematode:

Haemonchus spp., Trychostrongylus spp., Oesophagostomum

spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Chabertia ovina, Strongyloides papillosus, Cooperia spp.

plućne nematode:

Dictyocaulus spp

Kod svinja:

Ascaris suum i ”Larva migrans”, Strongyloides ransomi, Trichuris suis, Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus i Metastrongylus spp.

Broj rešenja: 323-01-00165-18-002 od 14.01.2019. za lek

Helmizol

S, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1x100 mL

Preparat deluje kako na adultne tako i na larvene oblike parazita.

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje jedinkama preosetljivim na levamizol.

Preparat ne treba aplikovati istovremeno, kao ni 14 dana pre ili posle primene

organofosfornih, karbamatnih ili nikotinu po dejstvu sličnih jedinjenja, kao što su: dietilkarbamazin citrat, pirantel i morantel.

Ne preporučuje se primena preparata kod kahetičnih i isrpljenih životinja, kod jedinki pod

stresom usled vakcinacije ili kastracije, kao i kod životinja sa teškim oštećenjem bubrega i jetre.

Preparat je kontraindikovan kod krava i ovaca u laktaciji čije mleko se koristi za ishranu ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA

Na mestu aplikacije može nastati otok. Kod goveda su kao neželjena dejstva levamizola najčešće zabeleženi: penušavi iscedak iz nosa, hipersalivacija, ekscitiranost ili podrhtavanje, oblizivanje i trešenje glavom.Kod ovaca levamizol može prouzrokovati ekscitiranost prolaznog karaktera.Kod svinja levamizol može uzrokovati pojačanu salivaciju ili pojavu penušavog iscedka iz nosa. Kod svinja inficiranih plućnim nematodama može doći do pojave kašlja ili povraćanja.Ova neželjena dejstva su prolaznog karaktera i najčešće se javljaju nakon primene većih doza leka od preporučenih.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje subkutano s.c. kod goveda i ovaca, a intramuskularno i.m. kod svinja, u sledećim dozama:

VRSTA ŽIVOTINJE

DOZA LEKA

10 ml / 100 kg t.m.ekv. 7,5 mg/kg t.m. levamizola

ml / 10 kg t.m.ekv. 7,5 mg/ kg t.m.levamizola

1ml / 10 kg t.m. ili 10 ml/100 kg t.m.ekv. 7,5 mg/ kg t.m.levamizola

Broj rešenja: 323-01-00165-18-002 od 14.01.2019. za lek

Helmizol

S, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1x100 mL

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Ukoliko se aplikuje veći volumen leka, zbog moguće lokalne reakcije, na jedno injekciono mesto maksimalno treba aplikovati 20 ml kod goveda, 10 ml kod svinja i 5 ml kod ovaca.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: 28 dana. Lek se ne primenjuje kod krava i ovaca čije se mleko koristi u ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon otvaranja

28 dana, na temperaturi do 25°C.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati: • suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne rnase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima npr. test redukcije broja jaja u fecesu. Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti anthelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja.Pošto lek ne deluje ovicidno, nakon primene leka treba neškodljivo uklanjati izmet jedinki ili se stado mora prebaciti na “neinfestiran” pašnjak da ne bi došlo do reinfekcije.Kod pojave reakcije preosetljivosti, terapiju prekinuti i aplikovati adrenalin, a po potrebi i antihistaminike i glukokortikoide.

Broj rešenja: 323-01-00165-18-002 od 14.01.2019. za lek

Helmizol

S, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1x100 mL

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom korišćenja leka.Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja: lek može uzrokovati iritaciju na mestu aplikacije. U slučaju kontakta sa kožom, mesto kontakta treba odmah oprati sapunom i tekućom vodom. U slučaju kontakta sa očima, isprati ih velikom količinom tekuće vode.U slučaju da iritacija potraje, potrebno je obratiti se lekaru.Oprati ruke nakon rukovanja lekom. U slučaju gutanja treba se odmah obratiti lekaru. Kod veoma malog broja ljudi levamizol može urokovati idiosinkraziju i ozbiljne hematološke poremećaje. Ukoliko se jave simptomi kao što su vrtoglavica, mučnina, povraćanje ili abdominalna nelagodnost pri rukovanju lekom, kao i suvoća usta grla ili groznica ubrzo nakon toga, neophodno je odmah zatražiti medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Dozvoljena je upotreba leka tokom graviditeta i laktacije, s tim što treba biti oprezan kada se lek primenjuje u visokom graviditetu ili kod životinja izloženih stresu.Ne primenjuje se kod krava i ovaca u laktaciji čije mleko se koristi za ljudsku ishranu.

Interakcije

Lek ne treba aplikovati istovremeno, kao ni 14 dana pre ili posle primene organofosfornih, karabamatnih ili nikotinu po delovanju sličnim jedinjenima kao što su dietilkarbamazin citrat, pirantel i morantel.

Predoziranje

Ne prekoračivati preporučenu dozu.Farmakodinamski efekti levamizola sugerišu da ovaj lek ima holinergičke efekte kako muskarinske tako i nikotinske u organizmu domaćina. Simptomi predoziranja levamizolom slični su simptomima trovanja organofosfatima i obuhvataju hipersalivaciju, hiperesteziju, iritabilnost, klonične grčeve, kasniju depresiju CNC-a, dispneju, učestalu defekaciju i uriniranje. Pri trovanju predominiraju muskarinski efekti levamizola. Predoziranje se tretira simptomatski i životinje se obično oporave nakon nekoliko sati.

slučaju eventualnog trovanja kao antidot se koristi atropin u daleko većim dozama od terapijskih. Može se koristiti i diazepam i druga simptomatska terapija.

Inkompatibilnost

Nema podataka.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništvaju se prema važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

Broj rešenja: 323-01-00165-18-002 od 14.01.2019. za lek

Helmizol

S, rastvor za injekciju, 75 mg/mL, 1x100 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje :

Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod :

Broj dozvole:

323-01-00165-18-002 od 14.01.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji