Hemosul® - S 200mg/mL+40mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Hemosul® - S rastvor za injekciju; 200mg/mL+40mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01EW11
  • EAN: 8606006139151
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Hemosul® - S rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Hemosul® - S na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Hemosul® - S kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00136-19-002 od 05.09.2019. za lek Hemosul® - S, rastvor za injekciju, 100 mL 200mg/mL+40mg/mLNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00077-2019-8-6 od 30.09.2019.

UPUTSTVO ZA LEK

HEMOSUL

S, rastvor za injekciju 200mg/mL + 40 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00136-19-002 od 05.09.2019. za lek Hemosul® - S, rastvor za injekciju, 100 mL 200mg/mL+40mg/mLNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00077-2019-8-6 od 30.09.2019.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D., Beogradski put 123, Subotica, Srbija

IME LEKA

HEMOSUL

200 mg/mL + 40 mg/mLrastvor za injekciju za svinje

sulfametoksazol, trimetoprim

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

Sulfametoksazol 200 mgTrimetoprim 40 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol 50 mg

Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; etanol, koncentrovani; voda za injekcije; propilenglikol.

INDIKACIJE

Lečenje infekcija uzrokovanih infekcijama osetljivim na kombinaciju trimetoprim+sulfametoksazol.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindikovana je primena ovog preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega, kod oligurije i anurije, kao i kod životinja sa oštećenom funkcijom hematopoetskih organa.Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide i/ili trimetoprim.

NEŽELJENA DEJSTVA

Ponekad kod tretiranih životinja može doći do povraćanja, dijareje, anoreksije. Moguća je pojavareakcija preosetljivosti.

Broj rešenja: 323-01-00136-19-002 od 05.09.2019. za lek Hemosul® - S, rastvor za injekciju, 100 mL 200mg/mL+40mg/mLNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00077-2019-8-6 od 30.09.2019.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Intramuskularna upotreba.Lek se primenjuje u dozi od 1 mL leka/10-15 kg t.m.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Jednokratna aplikacija može biti dovoljna u nekomplikovanim stanjima, ali u težim stanjima jepotrebno da se lek aplikuje jedanput dnevno tokom nekoliko dana, do dva dana nakon povlačenja simptoma, najviše 5 dana.Na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 mL leka. Volumen leka veći od 10 mLtreba podeliti i aplikovati na više mesta.

KARENCA

Meso i iznutrice svinja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Tokom terapije životinjama treba obezbediti dovoljne količine vode za piće.Lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma. Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.

Broj rešenja: 323-01-00136-19-002 od 05.09.2019. za lek Hemosul® - S, rastvor za injekciju, 100 mL 200mg/mL+40mg/mLNapomena: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj 323-14-00077-2019-8-6 od 30.09.2019.

Pogledati poglavlje „Interakcije”.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima. Ukoliko do toga dođe, mesto kontakta isprati velikom količinom vode. Ukoliko se javi iritacija, obratiti se lekaru.Nakon primene leka oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Bezbednost upotrebe sulfametoksazola i trimetoprima kod gravidnih životinja nije dovoljno ispitana. Stoga se ne preporučuje primena leka tokom graviditeta i laktacije.

Predoziranje

Posle duže upotrebe sulfonamida, često dolazi do oštećenja hematopoetskih oragana pa i centralnog

nervnog sistema. Doze trimetoprima veće od terapijskih, mogu izazvati leukopeniju i anemiju. Doza od 30 do 100 mg/kg trimetoprima prouzrokuje i apneju.

Interakcije

Preparat se ne daje zajedno sa para-aminobenzoevom kiselinom PABA, i njenim derivatima prokain i ostali lokalni anestetici, kao ni sa vitaminima B kompleksa nikotinamid, folna kiselina i holin, jer antagonistički deluju na sulfonamide. Urea pojačava dejstvo sulfonamida povećavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Nesteroidni antireumatski lekovi smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačaju njihov efekat.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje

Bočica od tamnog stakla tip II, zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i

aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00136-19-002 od 05.09.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji