Hemutin® 2% 20mg/g premiks za mediciniranu hranu


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Hemutin® 2% premiks za mediciniranu hranu; 20mg/g; kesa, 1x25kg

  • ATC: QJ01XQ01
  • EAN: 8606006138772
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Hemutin® 2% premiks za mediciniranu hranu uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Hemutin® 2% na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Hemutin® 2% kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja:323-01-00475-17-001 od 14.06.2018. godine za lek

Hemutin

2., premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1x25kg

UPUTSTVO ZA LEK

Hemutin

2., premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1x25kg

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja:323-01-00475-17-001 od 14.06.2018. godine za lek

Hemutin

2., premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1x25kg

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija

IME LEKA

Hemutin

2%

tiamulin 20 mg/gpremiks za mediciniranu hranuza svinje i živinu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca

Tiamulin-hidrogenfumarat

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat

Ostale pomoćne supstance: tečni parafin; sojino brašno

4. INDIKACIJE

Svinje

Terapija krvavog proliva Brachyspira Serpulina hyodysenteriae i drugih crevnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin uključujući: intestinalnu spirohetozu-colitis Brachyspira Serpulina pilosicoli i ileitis Lawsonia intracellularis. Terapija respiratornih oboljenja: enzootske pneumonije Mycoplasma hyopneumonie i drugih infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.

Živina

Terapija respiratornih oboljenja živine izazvanih mikoplazmama CRD i sekundarnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.

Broj rešenja:323-01-00475-17-001 od 14.06.2018. godine za lek

Hemutin

2., premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1x25kg

5. KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne sme davati zajedno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom kao i 7 dana pre i posle tretiranja životinja navedenim lekovima. Ne daje se suprasnim krmačama u toku ranog graviditeta – prve četiri nedelje po pripustu, priplodnim nerastovima i kokoškama nosiljama konzumnih jaja

6. NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je alergijska reakcija koja se manifestuje akutnim zapaljenjem kože, odnosno pojavom crvenila, otoka i intenzivnog svraba, kao i edema i crvenila rektalne sluzokože svinja. Moguća je inapetenca kod svinja i živine.Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i živina.

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se daje peroralno umešan u hranu.

Vrsta životinje

Dnevna terapijska doza

tiamulin-hidrogenfumarata

2% / 1 t hrane

Svinje

– 10 mg/kg t.m.

Teži oblici bolesti

1. kg na 1 t hrane

kg na 100 kg hrane

Lakši oblici bolesti

5.kg na 1 t hrane

0,5 kg na 100 kg hrane

Živina

25 mg/kg t.m.

2. kg na 1 t hrane

2,5 kg na 100 kg hrane

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Broj rešenja:323-01-00475-17-001 od 14.06.2018. godine za lek

Hemutin

2., premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1x25kg

Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje sa hranom, odmerenu količinu leka prema navedenim dozama, prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim dodati u ukupnu predviđenu količinu hrane.

1.. KARENCA

Svinje:

Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva:

Živina:

Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva:

Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

1.. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe:

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

meseca, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu:

meseca, na temperaturi do 25°C.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

1.. POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Tiamulin ne sme da se meša u hranu sa jodofornim kokcidiostaticima kao što su: monenzin, narazin, salinomicin, maduramicin, lasalocid i dr. Već posle dva dana od konzumiranja ove hrane kod svinja nastaju simptomi trovanja: anoreksija, pospanost, paraplegija i koma, a kod živine: inapetenca, gubitak u telesnoj masi i oštećenje miokarda. Uginuće obično nastaje posle 5 – 10 dana od pojave simptoma trovanja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta - prve četiri nedelje po pripustu.Ne daje se krmačama u laktaciji. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Kod mešanja leka sa hranom i vodom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu rukavice i maska jer tiamulin draži kožu i sluzokože. Ukoliko do kontakta dođe, isprati velikom količinom vode.Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

1.. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Broj rešenja:323-01-00475-17-001 od 14.06.2018. godine za lek

Hemutin

2., premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1x25kg

1.. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

1.. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Troslojna papirna kesa od 25 kg.

Način izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-0475-001 od 14.06.2018. godine

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji