Hemutin® - S 200mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo Hemutin® - S rastvor za injekciju; 200mg/mL; bočica, 1x100mL

  • ATC: QJ01XQ01
  • EAN: 8606006139250
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

Hemutin® - S rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za Hemutin® - S na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za Hemutin® - S kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja: 323-01-00145-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00146-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL

Hemutin

-S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva:

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Broj rešenja: 323-01-00145-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00146-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.Beogradski put 123, Subotica, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.Beogradski put 123, Subotica, Srbija

IME LEKA

200 mg/mLrastvor za injekcijuza svinjetiamulin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Tiamulin 200 mg

Pomoćne supstance:

Butilparahidroksibenzoat 0.4 mgPropilgalat 0.2 mg

Ostale pomoćne supstance:

etanol 96%; ulje susama, prečišćeno

Bistar, uljani rastvor svetložute do žute boje.

INDIKACIJE

Terapija krvavog proliva, mikoplazmatske pneumonije i mikoplazmatskog poliserozitisa i poliartritisa svinja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije.Ne daje se priplodnim nerastovima.Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.

Broj rešenja: 323-01-00145-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00146-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

NEŽELJENA DEJSTVA

Posle primene ovog preparata, retko se mogu javiti eritem ili blagi otok na mestu aplikacije.Ukoliko ргimеtitе ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, о tome obavestite nadležnog vеtеrinarа.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje duboko intramuskularno i.m., u sledećim dozama:

Terapija krvavog proliva: 10 mg tiamulina/kg TM, što odgovara 0.5 mL/ 10 kg TM, jednokratno.

Terapija mikoplazmatske pneumonije: 10 - 15 mg tiamulina/kg TM, što odgovara 0.50 – 0.75 mL/ 10 kg TM/dan, u toku 3 - 5 dana.

Terapija mikoplazmatskog poliserozitisa i poliartritisa: 15 mg tiamulina/kg TM, što odgovara 0.75 mL/10 kg TM/dan, u toku 3 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Maksimalni volumen preparata koji se aplikuje na jedno mesto iznosi 5 mL. Ukoliko je potrebni volumen leka veći od 5 mL, treba ga podeliti i dati na 2 mesta.Pošto je lek Hemutin

-S formulisan sa susamovim uljem, za aplikaciju leka treba koristiti

sterilnu suvu iglu i brizgalicu

Važno je da brizgalica bude suva, jer u protivnom može doći do

zaglavljivanja klipa usled mešanja ulja sa vodom.Primena leka bi trebalo da bude zasnovana na rezultatima ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih sa jedinke antibiograma. Ukoliko to nije moguće, lečenje bi trebalo da bude zasnovano na lokalnim epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva svinja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice

28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na

temperaturi do 25 °C.

Broj rešenja: 323-01-00145-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00146-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamulin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom. Pažljivo rukovati lekom kako bi se izbeglo samoubrizgavanje. Prilikom manipulacije izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe

to mesto treba odmah

isprati tekućom vodom. Ukoliko se javi iritacija, konsultovati lekara. Posle upotrebe oprati ruke

Lek sadrži susamovo ulje. Slučajno samoubrizgavanje može prouzrokovati teške lokalne reakcije, naročito ukoliko se lek slučajno ubrizga u zglob ili prst. U slučaju samoubrizgavanja, odmah se javiti lekaru i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije.

Interakcije

Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom, maduramicinom ili salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.Lek Hemutin®-S je kompatibilan sa lasalocidom i semduramicinom.

Inkompatibilnost

Pošto je lek Hemutin®-S formulisan sa uljem susama, važno je da brizgalica koja se koristi bude suva. U protivnom može doći do zaglavljivanja klipa usled mešanja ulja sa vodom.

Predoziranje

obzirom na osobine leka, ne očekuje se da u praksi može doći do predoziranja. Samo izuzetno velike doze 15 - 20 puta više od preporučene, kod svinja dovode do pojave blagih znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.

Podaci o uticaju na životnu sredinu

obzirom na metabolizam tiamulina kod ciljnih životinja i njegovu ekskreciju u vidu neaktivnih metabolita, malo je verovatno da ovaj lek deluje toksično na mikroorganizme u zemljištu. Tiamulin ne deluje na artropode i vodene organizme.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK

Broj rešenja: 323-01-00145-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL

Broj rešenja: 323-01-00146-22-001 od 13.10.2022. za lek

Hemutin

S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla II hidrolitičke grupe, sa 50 ili 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom. Spolajšnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa lekom i Uputstvo za upotrebu.

Režim izdavanja

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

Broj dozvole:

x 50 mL: 323-01-00145-22-001 od 13.10.2022.1 x 100 mL: 323-01-00146-22-001 od 13.10.2022.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji