IMOCHEM 85mg/mL rastvor za injekciju


Uputstvo, cena i dodatne informacije za medicinsko sredstvo IMOCHEM rastvor za injekciju; 85mg/mL; bočica, 1x50mL

  • ATC: QP51AE01
  • EAN: 8718692823228
  • Vrsta leka: Gotovi lekovi za veterinarsku upotrebu
  • Izdavanje leka: NRV
  • Cena: -.---,-- RSD (nije trenutno dostupna)

IMOCHEM rastvor za injekciju uputstvo

VAŽNO!

Informacije prikazane na našem sajtu su tehnički obrađene i optimizovane za prikaz uputstva za IMOCHEM na internetu. Uz pregled dostupnog uputstva na našem sajtu (koje može sadržati i eventualne greške) predlažemo da takođe pročitate kompletno originalno upustvo za IMOCHEM kojem možete pristupiti klikom na link.

Broj rešenja

3.3-01-00223-18-002

2..07.2019

Imochem, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 50 mL

UPUTSTVO ZA LEK

IMOCHEM, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 50 mL

za primenu na životinjama

Proizvođač:

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

1. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija 2. Metaalweg 8, Venray, Holandija

Podnosilac zahteva:

Vojvodinalek d.o.o.

Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija

Broj rešenja

3.3-01-00223-18-002

2..07.2019

Imochem, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 50 mL

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

VOJVODINA LEK DOO, Temerinski put 93, Novi Sad

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

1. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

Metaalweg 8, Venray, Holandija

IME LEKA

IMOCHEM

85 mg/mLrastvor za injekcijuza goveda i pseimidokarb

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

obliku 121.15 mg imidokarb-dipropionata

Pomoćne supstance:

Propionska kiselina, voda za injekcije

Bistar, svetložuti rastvor

INDIKACIJE

Lečenje i preveniranje babezioze kod goveda i pasa.

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne aplikovati intravenski.Lek ne primenjivati istovremeno sa drugim lekovima koji inhibiraju acetilholin-esterazu.

NEŽELJENA DEJSTVA

Broj rešenja

3.3-01-00223-18-002

2..07.2019

Imochem, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 50 mL

Kod životinja se nakon aplikacije leka mogu pojaviti holinergički simptomi, gastrointestinalnog povraćanje, kolike, hipersalivacija i neuromuskularnog porekla tremor, konvulzije, te bol na mestu aplikacije, hipertermija, znojenje i prostracija. Holinergički simptomi se mogu ublažiti primenom atropin-sulfata.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje jednokratno, intamuskularno ili subkutano u dozi koja iznosi:

GovedaLečenje:

0.85 mg imidokarba/kg t.m., ekv. 1 mL/ 100 kg t.m.

2.125 mg imidokarba/kg t.m., ekv. 2.5 mL/ 100 kg t.m.

Lek se aplikuje duboko intramuskularno ili subkutano u predelu vrata ili buta.

2.125 mg imidokarba/kg t.m., ekv. 0.25 mL/ 10 kg t.m.

4.25 mg imidokarba/kg t.m., ekv. 0.5 mL/ 10 kg t.m.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se aplikuje jednokratno, intamuskularno ili subkutano.

KARENCA

Goveda:Meso i jestiva tkiva:

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe nakon rekonstitucije

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićen od svetlosti.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Broj rešenja

3.3-01-00223-18-002

2..07.2019

Imochem, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 50 mL

Imidokarb je potentni inhibitor holinesteraze.Doze se razlikuju u zavisnosti od vrste životinja i indikacija. U svim slučajevima, doze treba prilagoditi tačnoj telesnoj težini životinje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ne aplikovati lek intravenski.Tačno slediti preporučene doze i izbegavati istovremenu upotrebu drugi antiprotozoalnih supstanci. Aplikacija leka naročito u većim preporučenim dozama može biti bolna, te dovesti do burnih reakcija kod životinja. Ove reakcije su naročito izražene kod nekih rasa pasa. Kod pasa sa oštećenjem pluća, jetre ili bubrega,lek davati nakon što odgovorni veterinar izvrši procenu svih prednosti i rizika davanja leka.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Pri radu sa ovim lekom potrebno je koristiti zaštitnu odeću i rukavice. Pri radu sa ovim lekom ne treba, jesti, piti ili pušiti. Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, odmah iste isprati većom količinom vode. Aplikacija leka, naročito u većim preporučenim dozama, može biti bolna, te dovesti do burnih reakcija kod životinja. Ove reakcije su naročito izražene kod nekih rasa pasa. Paziti da ne dode do akcidentnog samoubrizgavanja. Posle upotrebe leka oprati ruke. Obavezno potražiti pomoć lekara ukoliko se pojave simptomi antiholinesteraznih efekata.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Kako bezbednost primene ovog leka nije dokazana kod gravidnih životinja, kod ove kategorije ga ne treba primenjivati.Bezbednost leka nije dokazana ni kod štenadi.Studije na laboratorijskim životinjama nisu pokazale nikakve teratogene efekte. Bezbednost proizvoda nije proučavana kod ciljnih vrsta. Upotreba proizvoda kod gravidnih životinja zavisi od procene koristi / rizika od strane veterinara.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa inhibitorima holinesteraze.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje leka: Bočica od obojenog stakla hidrolitička grupa II, zatvorena bromobutil

čepomtip I i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje leka: Složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa lekom i Uputstvom za lek

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj rešenja

3.3-01-00223-18-002

2..07.2019

Imochem, rastvor za injekciju, 85 mg/mL, 1 x 50 mL

ATCvet kod:

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00223-18-002 od 26.07.2019.

Najveća baza uputstava i cena za veterinarske lekove registrovane u Srbiji